Архив 1926 | Коло 2 | Књига 29
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК.
1) Правна природа одвојеног брачног живота, од д-ра Драгутина Јанковића12
2) Својина и њена ограничења у српском законодавству, од Живојина М. Пауновића40, 112, 209
3) Престанак интабулисаног закупа услед јавне продаје закупнога добра (de lege lata и de lege ferenda), од д-ра Драгољуба Аранђеловића351
4) Право о пчели, од д-ра Жарка Миладиновића360
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК.
1) О правним лековима (правним средствима) у опште, од д-ра Боже Марковића1
2) Нова деоба права (и правних наука) место традиционалне, римске, од д-раТоме Живановића169
3) Криминална политика као наука у прошлости и садашњости, од д-ра Михаила П. Чубинског253
4) Нови предлог Казненог Закона, од д-ра Душана Суботића333
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО.
1) Држава као предмет историје, од д-ра Јована Бл. Јовановића269
2) О француској (правној) концепцији државе, од д-ра Ђорђа Тасића371
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО.
1) Странци у државној служби, од д-ра Драгослава Б. Јовановића22
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО.
1) Међународна заштита религиских права, од Сергија Троицког101, 188
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.
1) Економске Доктрине и Право, од д-ра Милана Ј. Жујовића398
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО.
1) Друштва с ограниченом одговорношћу. (Поводом бугарског и француског закона о друштвима с ограниченом одговорношћу), од д-ра Милана Шкерља89, 171, 285
2) Акционарско друштво и политичка власт, од д-ра Велимира Бајкића383
ПРАВНА ПОЛИТИКА.
1) О организацији судова, од д-ра Луја Бакотића133
2) Одредбе Зак. о чиновницима у погледу министара одн. државних подсекретара, од Велислава Вуловића221
3) Инвалидски Закон, од Радисава Гагића303
4) Један поглед на пројекат о новом закону за коначно уређење односа на бившим кметовским селиштима, од Ђорђа Крстића411
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА.
1) Резултат V. Хашке Међународне Конференције, од д-ра Јанка Шумана52, 135
2) Сувереност државе над ваздушним простором, од Илије А. Пржића62
3) Ванредна Скупштина Друштва Народа (8—17 марта 1926. г.), од д-ра Милете Новаковића440
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА.
1) Буџет и штедња, од д-ра Драгољуба Јовановића66
2) Привредна и социална ситуација у год. 1923—1925. (Према извештајима за I. и II. Конгрес Радничких Комора), од д-ра Драгољуба Јовановића308
3) Правна сигурност садашњих пласмана, од Душана Узелца446
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА.
1) O надлежности Државног Савета за расматрање решења министра унутр. дела, донесених у споровима државинским, од Љуб. Радовановића149
2) Санкција за неизвршење одлука Државног Савета. (Чл. 43. Зак. о Држ. Савету и управним судовима), од Љуб. Радовановића238
3) Члан 235. Зак. о чиновницима, од Б. Т. Пањевца315
4) I. Разврставање чиновника, који немају спрему за струку у којој служе. — II. Територијална надлежност управних судова, од Љуб. Радовановића456
СУДСКА ХРОНИКА.
1) Велики Суд у Подгорици примењује указ о амнестији од 23. септембра 1925. год., Бр. 63800 на злочине најтеже врсте и најпрљавијих мотива из Кривичног Законика, од Николе М. Драговића71
2) О пречем праву откупа, од Дим. Сечанског153
3) Шта се може сведоцима доказивати кад постоји почетак писменог доказа?, од д-ра Драгољуба Аранђеловића241
4) Првостепени суд дужан је да у записнику о саставу поротног суда и извлачењу коцке констатује, које су државне судије поименце извлачиле коцку као поротници, а које нису, и зашто, од Б. Катанића243
5) За доношење решења по забранама, траженим на основу поравнања, закљученог по меницама, надлежан је редован првостепени а не трговачки суд (Начелна одлука о. с. Кас. Суда), од Praetor-a318
6) Казна од 20 год. робије за злочин има да обухвати и остатак неиздржане казне по ранијој осуди за злочин, кад је кривац побегао из казненог завода и учинио нов злочин (Одлука о. с. Кас. Суда), од Praetor-a319
7) О повреди права индустриске својине, од д-ра Јанка Шумана460
8) За суђење кривичних дела поништаја туђих ствари надлежан је поротни суд, кад год је вредност истих већа од 100 дин. (Нач. одлука о. с. Кас. Суда од 27.—IV.—26. г. Бр. 3591.), од Justitius-a464
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ.
1) Александар Соловјев, Одабрани извори српског права (од XII до краја XV века) (Београд, 1926.), од д-ра Владимира Ћоровића79
2) Н. Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. (Leipzig, 1920.); Dr. R. Mallachow, Rechtserkenntnistheorie und Fiktionslehre. Das Als Ob im Jus. (Munchen, 1922), од д-ра Јевгенија Спекторског157
3) Dr. Alfred Verdross, Zur neuesten Lehre von den Staatenverbindungen (Sonderabdruck aus Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht Bd. XXXV.), од д-ра Ђорђа Тасића244
4) Алек. Поповић, Одлуке Главне Контроле Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Законодавство о Главној Контроли (Београд, 1926), од д-ра Драгослава Б. Јовановића322
5) Dr. Metod Dolenc, Dušanov Zakonik (Ljubljana, 1925.), од д-ра Марка Костренчића467
6) Д-р Еуген Сладовић, Исламско право у Босни и Херцеговини (Београд, 1926.), од Хафиза А. Бушатлића477
КОНГРЕС ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРАВНИКА.
1) Прошли и идући Конгрес Правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од Ивана Суботића81
2) Позив на II Конгрес Правника247
БЕЛЕШКЕ.
1) V. Krišković, Hrvatsko pravo kućnih zadruga, historijsko-dogmatski nacrt (Zagreb, 1925.), од д-ра Д. Ap.83
2) † Душан Димитријевић, од П. K. B.85
3) Д-р Мих. Илић, Закон о Главној Контроли (Београд, 1926.), од И.85
4) 1) Стални Суд Међународне Правде. — 2) Пакт Лиге Народа и његове измене и допуне85
5) Светосавски темати85
6) Ostrecht, Monatsschrift für das Recht der osteuropäischen Staaten (Berlin, 1925., I. Jahrgang)86
7) Д-р Алекса Ивић, Из доба Карађорђа и сина му Кнеза Александра (Београд, 1926.), од И.86
8) Д-р Васиљ Поповић, Политика Француске и Аустрије на Балкану у време Наполеона III. (Београд, 1925.)86
9) Д-р Велизар Митровић, Стечајно право с нарочитим освртом на српско законодавство87
10) Генерације пред стварањем. Алманах једне групе (Београд, 1925.), од И.87
11) „Rješenja Kasacionog Suda“87
12) Исправке Г. проф. Живојина М. Перића87
13) Некролози, од Ж. М. Перића162
14) Драгослав П. Михајловић, Поштанске штедионице (Београд, 1925.), од С.164
15) Никола Ђ. Симић, Индустријска, занатска и радничка политика и законодавство у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, од М.164
16) „Јуридически Преглед“ (св. 1. и 2. за 1926. год., Софија), од И.164
17) Једна анкета о кризи демократије, од Ђ. Т.248
18) С. Баламезов, Парламентарна управа у словенским земљама (Софија, 1926.), од И. А. П.250
19) Лаз. Урошевић, Судски Требник, III. део. (Београд, 1926.), од И. П.251
20) IV. Међународни Социолошки Конгрес252
21) Двадесетпето-годишњица издавачке књижаре Геце Кона, од Слободана Јовановића325
22) Рад Удружења Правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од Ивана В. Суботића326
23) Лига Народа и међународни проблеми, од Анке Гођевац327
24) Темати за 1927. годину331
25) „Споменица Првог Конгреса Правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одржаног у Београду на дан 18—20 септембра 1925.", од И. В. С.331
26) Исправке332
27) Нови академик-правник, од Миодрага М. Обрадовића483
28) Нови професор Јавног Права486
29) II-ги Конгрес Правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од И. В. С.486
30) Савремена Општина, од И. П.486
31) Jovan V. Stefanović, Priručnik za zakone o opštoj upravi, o Državnom Savetu i upravnim sudovima (Zagreb, 1925.), од И. П.487
32) Исправке487
Нове књиге88, 252, 332, 488
ДОДАТАК „АРХИВА";
— Службени део. —
1) Одлуке опште седнице Касационог Суда: а) О примени § 216. Каз. Зак. на штампарске кривице165
в) О примени 2. одељка чл. 95. Зак. о чиновницима на судије редовних судова166
с) Тумачење §§ 6 и 11. Зак. о среским и градским судовима168
2) Извештај унив. проф. д-ра Јосипа Шиловића о Међународном Конгресу за казнене заводе489
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб83, 241, 351
Бајкић, д-р Велимир383
Бакотић, д-р Лујо133
Бушатлић, Хафиз А.477
Влајић, Петар К.85
Вуловић, Велислав221
Гагић, Рад.303
Гођевац Анка327
Драговић, Никола М.71
Живановић, д-р Тома169
Жујовић, д-р Милан398
Јанковић, д-р Драгутин12
Јовановић, д-р Драгољуб С.66, 308
Јовановић, д-р Драгослав Б.22, 222
Јовановић, д-р Јован Бл.269
Јовановић, Слободан325
Катанић, Божа243
Костренчић, д-р Марко467
Крстић, Ђорђе411
Марковић, д-р Божа1
Миладиновић, д-р Жарко360
Новаковић, д-р Милета440
Обрадовић, Миодраг М.483
Пањевац, Б. Т.315
Пауновић, Живојин М.40, 112, 209
Перић, Живојин М.162, 250, 251
Пржић, Илија А.62,85, 86, 87,164, 486, 487
Радовановић, Љуб.149, 238, 456
Сечански, Димитрије153
Спекторски, д-р Јевгеније157
Суботић, Иван В.81, 326, 331, 486
Суботић, д-р Душан333
Тасић, д-р Ђорђе244, 248, 371
Троицки, Сергије101, 188
Ћоровић, д-р Владимир79
Узелац, Душан446
Чубински, д-р Михаило253
Шиловић, д-р Јосип489
Шкерљ, д-р Милан87, 171, 285
Шуман, д-р Јанко52, 135, 460