Архив 1924 | Коло 2 | Књига 26
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК 
1) Заштита научне својине, од д-ра Милана Шкерља1, 91
2) Карактерне особине уговора о поклону, од Живојина М. Перића161, 252, 336
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Указно и одборско законодавство, од д-ра Драгослава Б. Јовановића28
2) Два уставна пројекта за друге владе кнеза Михаила, од Илије А. Пржића42
3) Обавезно гласање, од д-ра Михаила Илића103
4) О уредбама, нарочито с погледом на питање о пренашању (делегацији) власти, од д-ра Ђорђа Тасића184
5) Када се има узети да судови цене одн. не цене уставност закона, од д-ра Ђорђа Тасића401
КРИВИЧНО ПРАВО
1) Права оштећеног и принцип накнаде штете, од д-ра Михаила П. Чубинског13
2) Предавање кривичних наука и потреба нових институција, од д-ра Михаила П. Чубинског321
ЦРКВЕНО ПРАВО
Икопомија (Dispensatio) у православном црквеном праву, од д-ра Никодима Милаша241
ИСТОРИЈА СЛОВЕНСКИХ ПРАВА
Полиандрија у јужних Словена, од д-ра Тихомира Р. Ђорђевића81
ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА
Историја „Тајне конвенције“ (28. јуна 1881. — 9, фебруара 1889), од д-ра Гргура Јакшића176, 272, 362, 423
СУДСКА МЕДИЦИНА
Значај Судске Медицине, од д-ра Милована Миловановића437
ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ ДОМАЋЕГ ПРАВА
Крвне освете у ХIХ веку у Црној Гори по одлукама (,сетенцијама“) Црногорског Сената, од Новице Шаулића119, 198, 378
ПРЕГЛЕД ПРАВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Поводом једног новог истраживања из историје српског кривичног права у средњем веку, од д-ра Феодора Тарановског285
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Државно тужиоштво, од д-ра Михаила Зобкова48
2) Пројекат закона о Државном Правобраниоштву125
3) О законодавној техници, од д-ра Метода Доленца204
4) Принудно равнање, од Мих. Д. Јовановића209
5) Државно тужиоштво, од Јована Л. Костића299
6) О обавезама малолетника, од Драгомира Н. Милојевића450
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Посланичке дневнице, од д-ра Драгослава Б. Јовановића134
2) Председништво Скупштине у ванредноме сазиву, од д-ра Михаила Илића226
3) Закључење претреса о владиној декларацији, од д-ра Михаила Илића383
4) I. Отварање Народне. скупштине. II. Трајање посланичког имунитета, од д-ра Михаила Илића383
5) Одређивање броја народних посланика, од д-ра Михаила Илића383
6) Предлагање м подношење кандидатских листа, од д-ра Михаила Илића457
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Нелојална конкуренција и међународно уређивање овог питања, од д-ра Јанка Шумаше55
2) Један спор око тумачења Версајског Уговора, од д- ра Милете Новаковића213
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Чл. 235. Закона о чиновницима и осталим лужеенинима грађ. реда, од Александра Давинића144
2) Одговорност државе по чл. 180. цар. закона, од Љубе Радовановића463
СУДСКА ХРОНИКА
1) Шта се може доказивати сведоцима у трговачким споровима, од Властимира Радивојевића67
2) Ако је уговор куповине и продаје уведен у јавне књиге, сматра се да су трећа лица која полажу прече право куповине, сазнала за исти оног дана, кад је сам уговор уведен у јавне — интабулационе књиге, од Петра К. Влајића146
3) Двије ријечи „о извршивању пресуда судских“ као одговор г. Николају Пахорукову, од д-ра Б. Вукотића229
4) Примедба поводом овог одговора, од Николаја Пахорукова232
5) Првостепени Суд као поротни надлежан је да суди прикривачима и јатацима из § 250а. и § 250б. кр. зак. без обзира да ли им се једновремено извиђа и суди са главним кривцима или не, од Петра К. Влајића312
6) О извршивању пресуда судских, од д-ра Ђорђа Тасића390
7) § 448а. Грађ. Зак., од Ђ. Д. Ђурића392
8) О имунитету нар. посланика, од Николаја Д. Пахорухова468
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Vladimir Mažuranić: Dodatci uz prinose za hrvatski pravno-povjesni rječnik, oд Александра В. Соловјева72
2) Marko Kostrenčić: Hrvatska pravna povjest. Zakonik cara Dušana, од Александра В. Соловјева75
3) Milan Gavrilović: L' Etat et le droit, I. Chumenkovitch: Les Droits subjectifs publics des Particuliers, Mihailo Ilitch: Consedérations gènérales sur la Société des Nations et son droit, од д-ра Ђорђа Тасића149
4) Dr Rado Kušej: Cerkveno Pravo katoličke in pravoslavne cerkve s posebnim ozirom na razmere v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, oд С. Троицког234
5) Д-р Грегор Крек: Организација судова према најновијем нацрту Закона, од д-ра Стевана Сагадина313
6) N. Politis: La justice internationale, од д-ра Милете Новаковића395
7) Поводом приказа г. С. Троицког о књизи д-ра Р. Кугоја „Cerkveno Pravo“, од д-ра Р. Кушеја398
8) Д-р Лаза М. Костић: Статистика избора нар. посланика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одржаних 18. марта 1923. г. (Београд, издање Нар. Скупштине Б.1924.), од д-ра Драгослава Б. Јовановића470
НЕКРОЛОЗИ
† Гргур Миловановић317
† Михаило Гавриловић318
БЕЛЕШКЕ
1) Одбор шефова група по нашем пословнику, Ђ. Т.78
2) Конвенција о правној помоћи и о издавању криваца са Мађарском, Николај Д. Пахоруков79
3) Конвенција са Чехословачком, Н. Д. Пахоруков79
4) Конвенција са Бугарском, Н. Д. Пахоруков80
5) Конвенција са Сјед. Америчким Државама80
6) Седница подсекције за израду Трг. законика, зак. o меници и чеку, Н. Д. Пахоруков80
7) Седница подсекције за израду грађанског законика, Николај Д. Пахоруков80
8) Косиер Ристић: Водеће институције у националном банкарству Босне80
9) Најновији број „Банкарства“80
10) Обнова Међународног Института за Социологију у Паризу, М. М. К.159
11) Први збор правника у Загребу, д-р Д. Ј.159
12) „Јуридически Преглед“160
13) Претплатницима „Архива“160
14) Библиотека Правног факултета240
15) О административним судовима и њиховим надлежностима у опште и код нас, од д-ра Јована Стефановића, Љ. Р.240
16) Принудно равнање ван стечаја320
17) Наша социологија у страним часописима, М. М. К.320
18) Чланак проф. Питамица320
19) Исправке400
20) Споменица Правничког Збора у Загребу400
21) Julien Bonnecase: Traité theoretique et pratique de droit civil par S. Baudry Lacantinerie, — Supplement par — Tome I, 1924, Tome II, 1925., И. A. П.478
22) J. M. Péritch, L' Unification de la Législation Pénale dans la yaume de Serbes, Croates et Slovenes (Yougoslavie). Extrait de la „Revue International de Droit Penal“. Paris 1924. И. A. П.478
23) Годишњи скуп удружења правника479
24) Друштво за Лигу Народа на Беогр. Универзитету479
25) „Јуридически Преглед“479
26) Добротвори Правног факултета480
27) Кривични поступак за Војводину480
НОВЕ КЊИГЕ
Нове књиге400, 480
САРАДНИЦИ АРХИВА
Влајић Петар146, 312
Вукотић д-р Б.229
Давинић Александар144
Доленц д-р Метод204
Ђорђевић д-р Тихомир Р.81, 318
Ђурић Ђорђе Д.392
Зобков д-р Михаило48
Илић д-р Михаило103, 138, 226, 302, 383, 457
Јакшић д-р Гргур176, 272, 362, 423
Јовановић д-р Драгољуб159
Јовановић д-р Драгослав Б.28, 134, 470
Јовановић Мих. Д.209
Костић д-р Мирко М.159, 320
Костић Јован Л.299
Кушеј д-р Радо398
Милаш д-р Никодим241
Миловановић д-р Милован437
Милојевић Драгомир П.450
Новаковић д-р Милета213, 395
Пахоруков Николај Д.79, 80, 232, 468
Перић Живојин М.161, 252, 336
Пржић Илија А.42 , 478
Радивојевић Властимир67
Радовановић Љуба240, 463
Сагадин д-р Стеван313
Соловјев Александар72, 75
Тарановски д-р Феодор285
Тасић д-р Ђорђе78, 149, 184, 390, 401
Троицки Сергије234
Чубински д-р Михаило13, 321
Шаулић Новица119, 198, 378
Шкерљ д-р Милан1, 91
Шуман д-р Јанко55