Архив 1924 | Коло 2 | Књига 25
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Промена валуте и приватно-правни послови од д-ра Г. Авакумовића23, 107
2) Значај и оправдање лаичког елемента у грађанском суђењу, од д-ра Срећка Зуглије186
3) Социолошка школа и њена објективна теорија о изворима облигација, од д-ра Драгутина Јанковића175, 355
4) Уговор о концесији и спор Београдско Општине са Белгијским Безименим Друштвом, од д-ра Живана Спасојевића381
КРИВИЧНО ПРАВО
1) Заштита дјеце и младежи у нашој држави од д-ра Ј. Шиловића1
2) Проблем кривично-правне заштите плода утробе од д-ра Метода Доленца161
РИМСКО ПРАВО
1) Прилог теорији ризика у римском класичном праву, од д-ра Мих. Константиновића161
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Нова теорија о правној моћи, од д-ра Леонида Питомица81
2) Опозивање председника Републике, од д-ра Михаила Илића423
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Да ли одредбе специалних закона о извршности поједниних административних аката искључују надлежност нашег административног судства, од д-ра Јов. Стефановића199
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1) Стајалиште законодавства према радничким п послодавачким коалицијама, од д-ра Бран. Димитријевића5, 91, 173
2) О социалном духу у Економији, од д-ра Драгољуба Јовановића370
ИСТОРИЈА СЛОВЕНСКИХ ПРАВА
1) Полигамија у Јужних Словена, од д-ра Тихомира Ђорђевића321
ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА
1) Први српско-грчки савез, од д-ра Гргура Јакшића338
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Шеријатски судови, од д-ра Михаила Зобкова49
2) Могу ли се смањити брачне сметње због крвног сродства, од С. Троицког123
3) Одлука судије поједница у кривичним споровима, од Свег. Вој. Вуловића206
4) О језику законских пројеката, од Николаја Д. Пахорукова209
5) О казни за браколомство, од С. Троицког207
6) Питање изједначења женидбеног и насљедног права, од д-ра Бертолда Ајзнера431
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Неколико питања појављених приликом накнадног подношења посланичких пуномоћстава ради оверавања, од д-ра Миахаила Илића297
2) Оставка председника Скушитине, Закључење сазива за 1923 г. од Слободана Јоваповића442
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Реферат о програму V хашке међународне конференције за међународно приватно право, од д-ра Лапајне59
2) Рад поткомисије за међународно поморско право, од д-ра Милорада Стражицког133
3) Проблем ваздухопловног права, од Илије А. Пржића448
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) а) Један случај погрешно употребљене дисекреционарне власти
б) Одлуке Нар. Већа у Загребу, донете пре 1. дец. 1918 не могу бити предмет административно-судске контроле од стране управних судова држате С. Х. С. од Данила Данића61
2) Чл. 232 финансијског закона 1922–23, од Љуб. Радовановића 143, 214
СУДСКА ХРОНИКА
1) Писац новинарског чланка кривично одговара пред судом и ако није чланак потписао својим пуним потписом, од д-ра Јан. Јовановића68
2) Сопствена вучена меница или соло меница не вреди, ако је од издаваоца потипсана преко текста у место у дну текста с десне стране, од Рад. Милаћевића71
3) Погрешно схватање судијске сталности и инкомпатибилитета, од д-ра Јан. Јовановића148
4) Опет о пречем праву куповине, од д-ра Јан. Јовановића217
5) О броју 174 таксене тарифе, од Јевте М. Поповића225
6) Ко је дужан плати кривичне трошкове у случајевлма § 330 кр. суд. н., од Михаила Ј. Тадића309
7) Примепа закона о заштити јавне безбедности п поретка у држави у Ј. Србији, од Ал. М. Крушковића456
8) Борба тестаментима, од Бор. Николића459
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Станко Дежелић: Преглед науке о народном господарству, од д-ра М. Недељковића74
2) D. Yovanovitch, Le rendement optimum du travail ouvrier, од д-ра Ђ. Тасића75
3) Слободан Јовановић, Уставно право Краљевине С. Х. С. од д-ра Стевана Сагадина150
4) Д-р К. Кадлец: Првобитно словенско право пре X века. Превео и допунио д-р Ф. Тарановски, од А. Соловјева227
5) Franz Žižek, Grundriss der Statistik, од д-ра Л. М. Костића315
6) Д-р Ђорђе Тасић: Одговорност државе по принципу једнакости терета, од д-ра Л. Питамица463
7) Zbornik znanstvenih razprav (III. letnik 1923–24), од д-ра Ђорђа Тасића468
8) René Johannet: Le principe des nationalités, – Louis Le Fur: Races, nationalités, états, од д-ра Јевгенија Спекторског471
9) D-r Karel Kadlec: Dějiny veřejného práva ve středni Evropě, од Александра Соловјева
НЕКРОЛОЗИ
1) Проф. др Фридрих Карл Најбекер, од И. Пахорукова78
2) Д-р Милан Кресер, од Л. М. К.78
БЕЛЕШКЕ
1) Збирка Д-ра Карла Струпа, Ж. М. П.79
2) Јубилеј проф. д-ра E. Zittelmann-a, Ж. М. П.80
3) La théorie de l' intelligence chez Schopenhauer, Ђ. Т.159
4) Предавања из историје права на прашком универзиптету, А. В. С.160
5) Збирка Међународних Уговора, Ж. М. П.233
6) Нова књига г. д-ра Тасића233
7) Одлуке Држ. Савета, Ђ. Т.233
8) Међународни Статистички Институт, Д. Б. Ј.319
9) Поллцијски Речник од Д. Ђ. Алимпића, К. К.320
10) Двадесет и пет књига „Архива“479
11) Збор свих правника у држави479
12) Нов часопис интернационалног права, од Д. Б. Ј.479
13) D-r Fran Spiller Muys: Agrarno vprašanje v Sloveniji, од М. М. К.479
14) Paul Burcau: Introduction à la Méthode Sociologique, од М. М. К.480
ДОДАТАК АРХИВА
— Службени део —
1) Тумачење § 471 грађ. суд. поступка235
2) О примени чл. 16 Зак. о заштити јавне безбедности и поретка
3) О вредности авала за будуће менице237
4) О извршењу одлука судских власти, изречених на подручју других покрајина240
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић д-р Г.23, 107
Ајзнер д-р Бертолд431
Вуловић Свет. Вој.206
Данић Д-р Данило Ј.63
Димитријевић д-р Бран.15, 91, 173
Доленц д-р Метод161
Ђорђевић д-р Тих.321
Зуглија д-р Срећко186
Илић д-р Михаило297, 433
Јакшић д-р Гргур338
Јанковић д-р Драгутин175, 355
Јовановић д-р Драгољуб370
Јовановић д-р Драгослав319, 479
Јовановић д-р Јан.68, 148, 217
Јовановић Слободан442
Константиновић д-р Мих.161
Косић д-р Мирко479, 480
Костић д-р Л.78, 315
Крушковић Ал.456
Кумануди д-р Коста320
Лапајне д-р Станко59
Милаћевић Рад.71
Недељковић д-р М. 74
Пахоруков Николај78, 209
Перић Жив. М.79, 80, 233
Питамиц д-р Леонид81, 463
Поповић Јевта225
Пржић Илија А.448
Радовановић Љуб.143, 214
Сагадин д-р Стеван150
Соловјев А.160, 227, 476
Спасојевић д-р Живан381
Спекторски д-р Јевгеније471
Стефановић д-р Јован199
Стражницки д-р М. 133
Тадић Мих.309
Тасић д-р Ђорђе75, 159, 233, 468
Троицки С.123, 207
Шиловић д-р Јосип1