Архив 1921 | Коло 2 | Књига 19
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ II (X) ДРУГОГ KОЛА (СВЕСКЕ 1–6) 
Грађанско право и грађански судски поступак.
Кметству слични односи у Б. и Херцегов., од Луја Новака41
О изазивачкој парници, од Д-р Драгољуба Аранђеловића99
O колективним уговорима, од Д-р Драгутина Јанковића399
Кривичио право и кривични судски поступак.
О војничком нехату, од Љуб. А. Дабића31
Деоба злочинаца с обзиром на антисоцијалну вољу, од Д-р Душана Суботића161, 252, 349
Скупна одговорност за штету нанесену казненим дјелима у нашем будућем праву? — од Д-р Александра Бадај183
Државно право.
О покрајинском уређењу, од Д-р Богомила Вошњака25
Сувереност Уставотворне Скупштине и заклетва њезиних чланова од Д-р Ђорђа Тасића197, 261
Међународно јавно и поморско право.
Независност и рат или зависност и мир, од Живојпна М. Перића (превео с француског Бранислав Ст. Миленковић)110
О бродовласнику и његовој одговорности, од Д-р Јулија Могана114, 188
Црквено Право.
Пуноважност брака после хиротоније, од Cepгиja Tpoицкor284, 381
Римско Право.
Condicio impossibilis у римском тестаменту, од Д-р Реље З. Поповића270
Економске и Финансијске науке.
Својина, њен правни и социјално-политички значај, од Мих. П. Јовановића1, 81
Светски рат са политичко-економског гледишта, од Владимира Јовановића359
Историја права.
О школама у праву, од Живојина М. Перића (no белешкама Живана М. Лукића241, 321
Парламентарна хроника.
Оверавање пуномоћстава у Уставотворној Скупштини, од Слободана Јовановића65
Заклетва чланова Уставотворне Скупштине, од Слободана Јовановића126
Правна политика.
Пројект закона о уређењу и надлежности судова, од Ивана Кавчника288
Примедбе у пројекту закона о уређењу и надлежности судова, од Д-р Емилијана Богосављевића207
Око изједначења закона, од Ивана Кавчника288
Међународно-правна хроника.
Статут Сталног Суда Међународне Правде, од Ивана В. Суботића294
Административна хроника.
О важности заклетве, од Љ. Радовановнћа213
Надзор државе над општином, од Љ. Радовановића302, 421
Економско-финансијска хроника.
На путу законодавних рефорама, од А. Андријевића69, 135
Судска хроника.
О извршењу предратних уговора, од Д-р Хуга Верка64
Закони део наслеђа и тестаторово право слободног располагања имањем, од Милана Чобановића (с напоменом Мих. П. Јовановића)130
Може ли се државински спор расправити на основу §. 466 законика о поступку судском у грађанским парницама, од Јевте М. Поповића214
Прикривачима из §§. 49—51, 250 и 250 б) Крив. Законика суди онакав исти суд, какав суди и главног кривца од Д. Н. Солдатовића219
О усменом тестаменту, од Д. Ранковића222
Надлежност поротног суда не распростире се и на дела предвиђена чл. 12. тач. 6. закона о изменама и допунама у закону о пороти од 6. септембра 1919. по којима јe првостепени суд изрекао пресуду298
Члан 4. закона о обустави извршења и обезбеђења као и тока рокова299
Да ли судије и кад одговарају за неразумевање закона, од Ср. Ђ. Трипковића300
Из страног занонодавства.
Данашњи Аустријски Устав, од Д-р Александра Авакумовића407
Оцене и прикази.
Joseph-Barthélemy: Le droit à la réparation intégrale dedommage de guerre, 1915; Le principe de la Réparation intégrale des dommages causés par la guerre, ses Conditions et ses Modalités, 1916; — M. R. Carrè de Malberg: Du Fondement du Droit à la Réparation intégrale pour les Victimes des Dommage de guerre; 1915; — од Д-р Ђорђа Тасића74
Преглед новије финансијске литературе: Dr. W. Lotz, Die Finanzwissenschaft, 1917; -- Dr. Bela Földes, Die Finanzwissenschaft, Iena 1920, од Д-р Милорада Недељковића138
Dr. R. A. Reiss: „Прилог за реорганизацију полиције“, превод с француског М. Ј. Тодосића, од Д-р Мих. П Чубинског147
Д-р Ђорђе Tacић: Проблем Оправдања Државе, од Д-р С. Сагадина226
Д-р Чедомиљ Митровић: Црквено право, од С. Троицког231
Dr. Erwin Jakobi: Der Rechtsbestand der Deutschen Bundesstaaten, од Д-р Федора Ннкића236
Les principes philosophique de l'histoire du droit, par Pierre de Tourtoulon, од Феодора Тарановског307
Völkerpsychologie, von Wilchelm Wundt, од Д-р Евгенија Спекторског311
Поводом књиге: Revolutionsgewalt und Notstandsrecht, von Alfred Friters, од Д-р Ђорђа Тасића429
Бeлешке.
Dragoutin Yankovitch — Convention collective de travaii, од Д. Ap.78
Један пројект закона у Немачкој, од Љ. В. Д.78
Устав Чехо-Словачке Републике, од И. А. П.79
Пројект Кинеског Казненог Законика, од Љ. В. Д.79
Д-р.Чед. Марковић: Правна Свест, од Д. Ап.152
Д-р Ђ. Тасић: Правне расправе, од И. А. П.152
D-r Srećko Zuglia — Stanje nužde, od Љ. B. Д.239
Одсек за право мањина у Немачкој, од И. А. П.240
Вилсонових 14 тачака и версаљски уговор о миру, од Николе Ст. Христодула310
Унификација меничног права, од В.318
Институт за међународно право, од И. А. П.319
Забрана слободног трговања са непокретним добрима од И. А. П.319
Спољна трговина Енглеске у 1920. год., од И. А. П.319
† Д-р Милеико Веснић, од Уредништва436
„Мјесечник“436
Светосавски темати, од И. А. П.437
Право штрајка у Чехо-Словачкој, од Љ. Б. Д.437
Заштита радника у Француској, од Љ. В. Д.438
Социално осигурање у Француској, од. Љ. В. Д.438
Кривично право у Совјетској Русији, Љ. В. Д.438
Криминалитет у Аустрији, од Љ. В. Д.439
Carl Schmitt-Dorotić: Die Diktatur, von den Anfangen des modernen Souveränitetsgedankens bis zum proletarischen Klassenkamp439
Нове књиге.80, 152, 240, 320
Исправке.152, 240, 320, 480
Додатак Архива (Службена саопштења).
Мишљење г. Ђорђа Б. Несторовића, држ. саветника у пензији о предлогу закона о уређењу и надлежности судова153
Одлуке oпште седнице Касационог Суда: Треба ли иследна власт или не треба да сачека одговор свих полицијских власти о учињеној потери за отсутним саучесником у кривичном делу пре него што предмет пошаље суду на пресуђење159
О извршивању казни лишењем слободе, од Д-р Милана Костића441
Пројект закона о извршивању казни лишењем слободе, израдио Д р Никола Огорелица453
САРАДНИЦИ „АРХИВА“. 
Авакумовић Д-р Александар407
Андријевић А. 69, 135
Аранђеловић Д-р Драгољуб78, 99, 152
Бадај Д-р Александар183
Богосављевић Д-р Емилијан207
Верк Д-р Хуго64
Вошњак Д-р Богомил25
Дабић Љуб. А.31
Димитријевић Љубиша В.78, 79, 239
Јанковић Д-р Драгутин399
Јовановић Владимир359
Јовановић Мих. П.1, 81, 130
Јовановић Слободан56, 126
Кавчник Иван62, 288
Костић Д-р Милан441
Лукић Живан М.241, 321
Миленковић Бранислав Ст.110
Моган Д-р Јулије114, 188
Недељковић Д-р Милорад138
Несторовић Ђорђе Б.153
Никић Федор236
Новак Лујо41
Огорелица Д-р Никола453
Перић Живојин М.110, 241, 321
Поповић Јевта М.214
Поповић Д-р Реља 3.270
Пржић Илија А.79, 152, 240, 319, 320
Радовановић Љ.213, 302, 421
Ранковић Д.222
Сагадин Д-р Стеф.226
Солдатовић Драг. Н.219
Спекторски Д-р Јевгеније311
Суботић Иван В. 294, 318
Суботић Д-р Душан161, 259, 349
Тарановски Д-р Феодор307
Тасић Д-р Ђорђе74, 197, 261, 429
Трипковић Ср. Ђ.300
Тропцки Сергије231, 284, 381
Христодуло Никола Ст.316
Чобановић Милан130
Чубински Д- Мих. П.147