Архив 1920 | Коло 2 | Књига 18
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ I (XVIII) ДРУГОГ КОЛА (CBEСKE 1—6)
Грађанско право и грађански судски поступак.
О праву својине у данашњим приликама, од Д-р Драгољуба Аранђеловића25
О опћем грађанском праву у Босни и Херцеговини, од Д-р Бертолда Ајснера81
Право на закони део и тестаторово право слободног располагања имањем, од Мих. П. Јовановића241
Последице недоласка тужениковог на рочиште, од Д-р Драгољуба Аранђеловића343
Из Кривичног и Грађанског Права Црне Горе, од Александра К. Матановића351, 434
Кривично право и кривични судски поступак.
Ретроактивност кривичних закона, од Мих. П. Јовановића1
О велеиздаји, од Д-р Живка Топаловића161
Пројекат Српског Казненог Законика n проблем изједначења југословенског права, од Д-р Мих. П. Чубинског170
Злочинство као социјална појава, од Д-р Душана М. Суботића321, 405
Из Кривичнor и Грађанског Права Црне Горе, ед Александра К. Матановића351, 434
Државно право.
Ignorantia legis nocet, од Д-р Ђорђа Тасића121
Енглески федерализам, од Слободана Јовановића255
O природи интерпретативних закона, од Д-р Ђорђа Тасића363
Федерализам или Децентрализација, од Богомила Вошњака401
Административно право.
Положај и улога судије, од Д-р Чед. Марковића199, 267
Међународно јавно право.
Дунав према уговорима о миру, од Д-р Милете Новаковића115, 187
Трговачко и менично право.
Менична неспособност сељака, од Д-р Вел. Митровића423
Црквено право.
Безбрачност епископа, од † Д-р Никодима Милаша39
Автокефалност и прннцип јединства цркве, од Д-р Чед. Митровића260
Правна философија и педагогика.
О Семинарима на Универзитету, од Живојина М. Перића13
Стање специјалних правних наука са гледишта синтетичког образовања њихових појмова, од Д-р Томе Живановића110
Парламентарна хроника.
Увод, од Слободана Јовановића51
Изборни Закон за Уставотворну Скупштину, од Слободана Јовановића208
Привремени Пословник за Уставотворну Скупштину од Слободана Јовановића446
Међународно-правна хроника.
Анализа система клаузула о држављанству у Уговорима о Миру са Аустријом и са Угарском, од Ивана В. Суботића275
Како се дошло до статута о лиги народа, који је придодат Версаљском Уговору о Миру, од Николе Ст. Христодула291
Пољско поморско законодавство, од Д-р Владислава Намисловског372
Економско-финансијска хроника.
Финансијска управа у Босни и Херцеговини, од Д-р Душана Шијана135, 220
Порез на обрт и царинска политика, од Јеленка Петровића295
Из судске праксе.
IV. Састав судијских колегија ван судија, од Николе М. Трпезића366, 451
Судска хроника.
Право на повећану пензију по чл. 17. б. Зак. о пензионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника имају и породице умрлих учитеља и свештеника, од Мих. Л. Стојадиновића62
Из досуђене пензије удови може се наплатити женидбени улог, од Драгића Н. Солдатовића131
Један основ подозрења из § 121 и § 122 и један из § 123 Крив. Пост. чине потпун саставан доказ, од Драг. Н. Солдатовића134
Неколико питања која се односе на администрацију Духовних Судова, од Мих. Л. С.215
Исказ једног сведока очевидца, који нема све услове из § 229. Кривичног Поступка, садржи основ подозрења из тач. 5. § 121. Кривичног Поступка, од Драг. Н. Солдатовића219
Код хотичног убиства с предумишљајем из § 155 казненог законика нема места примени отежавне околности из тач. 1. § 65. истог законика, од Д. Ј. Антуле294
О притварању окривљених војних лица за дело првог бегства у редовном стању из става I § 64. војног казненог законика, од Д. Ј. Антуле375
О двојаком тумачењу одредаба из § 111. војног казненог законика од Д. Ј. Антуле367
Оцене и прикази.
La reparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre par Gaston Jèze, Paris 1915, од Д-р Ђорђа Тасића142
Алманах удружења правника Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Београд 1920, од Д-р Ђорђа Тасића144
Georg Simmel. — Philosophie des Geldes. III. Aufl., од Ф, Никића149
Hilferding Rudolf. — Das Finanzkapital, Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitaiismus II. Aufl., од Федора Никића150
Jahrbuch des öfentlichen Rechtes der Gegenwart, Band IX, 1920, herausgegeben von Dr. Piloty und Dr. Otto Koellreuter, од Ф. Никића151
La responsabilité, étude de sociologie, par Paul Fauconnet, од Д-р Ђорђа Тасића226
Dr. Hans Kelsen.— Socialismus und Staat, Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus, од Федора Никића302
Д-р Леонид Питамиц — Право и Револуција, Љубљана 1920 г., од Илије А Пржића307, 378
Из литературе о ратним финансијама, од Д-р Милорада Недељковића457
Некролог.
Ернест Нис, од Д-р Мил. С. Новаковића152
Белешке.
Словенски Правник, од И. А. Пржића71
Дом за васпитање малолетника72
Породично право Д-р Л. Марковића, од Д. Ар.153
Рад на изједначењу закона у Пољској, од Д-р В. Намисловског155
Нов положај жене у италијанском праву, од Љ. В. Д.157
Право државе на нужну одбрану. од Љ. В. Д.157
Правнички факултет у Љубљани, од И. А. П.158
Криза међународног права, од Љ. В. Д.229
Шта треба разумети под „руским“ правом, од Љ. В. Д.229
Поклон књижници Правничког факултета, од И. А. П.230
Положај судија у Пољској, од Д-р В. Н.231
Ново капитално дело из Социјалне Етике, од Ф. Н.232
Рад Правничког Факултета у Београду310
Живојин М. Перић: Задружно Право, од Д.310
Живојин М. Перић: О Уговору о куповини и продаји, од Д.311
Миливоје Ј. Петровић: О децентрализацији управе, од Д.311
Питање оскудице у становима, од И. А. П.311
Један помен — Ј. Trémeau382
О природи правних феномена382
Печалбари, нарочито из околине Пирота, од Јеленка Петровића — од А. Ристића383
Обавезан рад у Бугарској, од И. А. П.383
Друштвени живот, од И. А. П.384
Јеленко Петровић: Спољна трговина Краљевине СХС, од И. А. П.463
Обавеза рада у Немачкој, од Љ. В. Д.463
Судови за младеж у Холандији, од Љ. В. Д.463
Један технички парламент у Италији, од Љ. В. Д.463
Dr. Ђорђе Тасић — Проблем оправдања државе, од Ф. Н.464
Нове књиге150, 232, 312, 384, 464
Службени додатак.
Уредба о уређењу Министарства Правде73
Распис Министарства Правде Бр. 28116 од 5 августа 1920 г.232
Пројект захона о уређењу и надлежности судова313, 385, 465
Мотиви уз пројекат о државном тужиоштву467
Рад Министарства Правде на изједначењу закона судске струке472
Одлуке опште седнице Касационог Суда:
1. Дугови из времена окупације исплаћиваће се према тадашњој унутрашњој вредности круне а по курсу, који Држава одреди у времену плаћања233
2. Уверење о порези породица погинулих, умрлих или у рату несталих војних обвезника што предвиђа тач. в. чл. 15. Закона о потпори војних инвалида која су хитне природе могу издавати Општински Судови са Одбором236
3. Управа града Београда, као месна полициска власт за београдску општину, може наредбом прописивати услове настањивања у Београду оних грађана, који не припадају Београдској општини, и може кажњавати за непослушност своје наредбе новчаном казном и затвором238
4. Пропис чл. 17. б. Закона о пензионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника односи се и на породице учитеља и свештеника, и целокупна пензија, а не само повећање, у том случају пада на терет државне касе396
5. О непротоколисаним фирмама мењачких радњи испитује и утврђује Београдско Пореско Оделење и сваки случај посебице доставља Београдском Трговачком Суду398
СAPAДНИЦИ „АРХИВА“
Ајснер Д-р Бертолд81
Антула Д. Ј.294, 375, 376
Аранђеловић Д-р Драгољуб25, 153, 310, 311, 343
Вошњак Богомил401
Димитријевић Љубиша В.157, 229, 463
Живановић Д-р Тома110
Јовановић Мих. П.1, 241
Јовановић Слободан51, 208, 255, 446
Марковић Д-р Чед.199, 267
Матановић Александар К.351, 424
Милаш Д-р Никодим39
Митровић Д-р Велизар423
Митровић Д-р Чедомиљ260
Намисловски Д-р Владислав155, 231, 372
Недељковић Д-р Милорад457
Никић Федор149, 150, 151, 239, 302, 464
Новаковић Д-р Милета116, 152, 187
Петровић Јеленко295
Перић Живојин М.13
Пржић Илија А.71, 158, 230, 307, 311, 378, 384, 385, 463.
Ристић Андрија383
Солдатовић Драгић Н.131, 134, 217
Стојадиновнћ Мих. Л.62, 215
Суботић Иван В.276
Суботић Д-р Душан М.321, 405
Тасић Д-р Ђорђе121, 142, 144, 266, 363
Топаловић Д-р Живко161
Трпезић Никола М.366, 451
Христодуло Никола Ст.291
Чубински Д-р Мих. П.170
Шијан Д-р Душан135, 220