Архив 1914 | Коло 1 | Књига 17
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1. свеске књ. XVII. 
— 23. Фебруара 1914. —
I Чланци:
1. Dr. Д. Аранђеловић, O картелима, са правне тачке гледишта1
2. Dr. Душан М. Суботић, Отпуст без казне22
3. Спасоје Padojичић, Изједначење меничног права35
4. Dr. Велимир Бајкић, Оснивање акционарских друштава у Србији48
II Судска хроника:
1. О разумевању чл. 133. закона о шумама58
2. О разумевању § 24 закона о стецишном поступку59
3. Изјава оца оптуженог, да ћe за свога сина награду бранилачку платити браниоцу, — обавезна је за суд, од Мих. Л. Стојадиновића61
4. Казна, у случају идеалног стицаја (§ 68 казн. зак.), изриче се једна заједничка а не посебице за свако дело, од М. Л. С.65
5. Назаренство је кажњиво по § 102. казн. зак., од М. Л. С.67
6. Кад доцнији тестамент не важи што није по прописима закона написан, онда важи ранији ако је по закону написан и у случају да je тестатор оним доцнијим другче наређивао, од Ст. М.69
7. У случају § 1431 Аустриског грађ. зак. (§ 902 нашег) није потребно да је прималац (поверилац) завео у заблуду даваоца (дужника) већ је довољно, да је овај био у заблуди, од Ст. М.72
III Оцене и прикази:
Краткiй курсъ церковнаго права православной церкви. Составилъ И. С. Бердниковъ профессоръ Казанской Духовной Академiи и Университета. Изданiе второе, заново переработанное и весьма зиачительно дополненное. Казань, 1913., од Dr. Н. Милаша74
IV Белешке77
V Нове књиге80
САДРЖАЈ
2. свеске књ. XVII.
— 23. марта 1914. —
I Чланци:
1. Dr. Тома Живановић, Основни кривично-правни појмови у савременим пројектима кривичног законика81
2. Влад. Недељковић, Прибављање и губљење стварних службености у опште85
3. Dr. Немања Вукићевић, Међународни Привредни Институт у Риму103
4. П. М. Моравац, Упис акција и уплата основне главнице120
II Судска хроника:
1. По §-у 425. уговор о наслеђу на случај смрти могу закључити и друга лица а не само супрузи — §. 780. грађ. зак. и у том случају такав уговор суди се по прописима за уговоре док се уговор између супружника суди по прописима за тестаменте, од Ст. М.136
2. Усвојитељ тестаментом не може своме посинку окрњити закони део, од Ст. М.188
3. Кад дужник има више дугова а не зна се за који је отплату повериоцу послао онда се отплата одбија од тежег дуга по §-у 886. грађ. законика139
4. Може ли својинар повласног добра тражити од сусједа да послужно добро одржи у непромијењеном стању? од Јевте М. Поповића140
III Административна хроника:
Ако је чиновник, који је на основу § 76. закона о чиновницима грађанског реда отпуштен из државне службе, у време отпуштања имао услова за пенсију, има право, или да, путем жалбе Државном Савету противу указа, тражи поништај овога, или да се са потребним документима обрати Министру, на чији је предлог отпуштен, и да тражи исправку указа, од Ј. К. С.147
IV Белешке156
V Нове књиге160
САДРЖАЈ
3. свеске књ. XVII.
— 25. априла 1914. —
I Чланци:
1. Dr. Велизар Митровић, Менична такса — економско-правни преглед161
2. Dr. Тома Живановић, Криминално-политички појам мере безбедности172
3. Влад. Недељковић, Прибављање и губљење стварних службености у опште175
4. Dr. Светислав О. Ђорић, Основна питања о Душановом Законику190
II Судска хроника:
1. О урачунавању времена пробављеног у ропству у издржавање казне205
2. О судском поступању при извиђању и суђењу злоупотреба председника и редовних чланова епархијских духовних судова учињених у вршењу званичне судијске дужности206
3. Деца и удова у рату погинулог официра имају право на пензију према последњој плати његовој, ма да он по овој у фонд удовички није улагао 6 месеца, нити је толико у животу био, од Мих. Л. Стојадиновића207
4. О продужењу рада првостепеног суда при извиђању кривица отпочетих код војених судова, од С.214
5. Ко увреди свештеника за време вршења црквених обреда казни се по §-у 303, као преступ без обзира на место вршења, а не као иступ по §-у 496. крив. зак., од Ст. М.214
6. И за моралне болове плаћа се накнада, од Ст. М.216
7. Смртоносно повређење у § 180. al. II кривич. зак., од Братислава Ђелошевића218
III Административна хроника:
Ако је чиновник, кој и је на основу § 76. закона о чиновницима грађанског реда отпуштен из државне службе, у време отпуштања ммао услова за пенсију, има право, или да, путем жалбе Државном Савету противу указа, тражи поништај овога, или да се са потребним документима обрати Министру, на чији је предлог отпуштен, и да тражи исправку указа, од Јос. К. Стојановића (В. наставак на трећој страни корица).221
САДРЖАЈ
4. свеске књ. XVII.
— 25. маја 1914. —
I Чланци:
1. Dr. Нинко Перић, Деоба приновка и приплода (§ 517. грађ. зак.)241
2. Dr. Тома Живановић, Примена општих кривичноправних принципа на мере безбедности, с обзиром на савремене пројекте Кривичног Законика252
3. Dr. Светислав О. Ђорић, Основна питања о Душановом Законику263
4. Драг. Пејовић, О року плаћања код меница по виђењу279
II Прилози:
1. Задужбина Марка Стојановића, у корист развитка науке о приватном праву — Писмо о циљу и оснивању задужбине286
2. Је ли то суд?290
3. Рад правничког удружења294
III Судска хроника:
1. Држава има првенствено право наплате за сав порез и прирез из депозита, који је добијен из последње и једине имовине дужникове, а не само за онај део, који долази на ту имовину, од Д. Н. С.307
2. Општина је преча у наплати калдрмине од интабулираних поверилаца, од Ст. М.310
3. Између оца и синова, који је по деоби са њима у заједници живота и рада остао постоји задруга од Ст. М.311
IV Оцене и прикази:
В. Н. Бенешевичъ, Синагогá въ 50 титуловъ и другiе юридичекiе сборники Јоана Схоластика. Къ древныйшей исторiи источниковъ права греко-восточной церкви. С.-Петербургъ 1904. г. 4°. Стр. VII + 345, Цена 5 рубаља314
V Белешке316
VI Нове књиге320