Arhiv 1912 | Kolo 1 | Knjiga 12
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE XII (SBECKE 1—6)
Crkveno i bračno pravo
Zakletva novoizabranoga epiokopa Vladaocu, od Dr. Nikodima Milaša17
Brakorazvodni sud u Srbiji, od Dr. Čed. Mitrovića111, 190, 287
Administrativno pravo
Reorganizacija sudova, od Miloša M. Stanojevića21, 140
Pravna teorija o aktu administrativne vlasti, od Dr. M. Polićevića122, 181
Građansko pravo
Pravni položaj vanbračne dece po nemačkom građanskom zakonu, od Ninka Perića37, 214
Nekoliko reči o izmeiama i dopunama u građanskom zakonu o testamentima, od M. Koastantinovića62
Starateljstvo u nemačkom pravu, od Aleksapdra Petrovića200, 304,362
O nezastarivosti prava svojine, od Dr. Lazara Markovića249
Važnost (autoritet) presuđene stvari, od Dr. Đorđa Pavlovića329
Prenos nepokretne imovine putem potvrđenog ugovora, od Dr. Živana Spasojevića431
O nezastarivosti prava svojine, od St. Maksimovića465
Pribavljanje pokretnih stvari u svojinu, od P. M. Jovanovića468
Krivično pravo
Reforma nemačkog krivičnog zakonodavstva, od Petra M. Grebenca49
Protivpravnost napada kod nužne odbrane, od Živka Jovanovića289
Krivični momenat kod uvrede, od Dr. Ž. Janićijevića370
Pojam krađe de lege ferenda, od Dr. M. Miljkovića409
Trgovačko i menično pravo
Izveštaj G. Ministru Pravde, sa međunarodne konferencije u Hagu za izjednačenje meničnog npava, koji je podveo G. Spasoje Radojičić, delegat Kraljevine Srbije, od Sp. Radojičića1, 81, 169, 264
Narodna ekonomija i finansija
Pregled novije ekonomske i finansijske literature: O istoriji ekonomskih doktrina, od Dr. Đorđa Đurića237, 322, 404, 489
Desetak, od M. Dimitrijevića355
Književni pregled
Stojan Novaković, Dvadeset godina ustavne politike u Srbiji, 1883—1903. Beograd 1912. Izdanje knjižarnice S. V. Cvijanovića, od Slobodana Jovanovića385
Sudska hronika
Maloletni krivci, od Drag. E. Stolpovića68
Maloletnici, koji učine zločinstvo, koje nije beščasteće pre navršetka šesnaeste godine starosti, da li treba za vreme istrage da se brane iz pritvora ili iz slobode, od Sr. Đ. Tripkovića72
Lična obveza ne prelazi na nasljednike obvezanog ni po pristanku njihovom kad protivna strana ne pristaje, od Mih. L. S.73
Docnije izdato ovlašćenje, u koliko istim nije što izrikom izuzeto, po § 88. građ. post. veže vlastodavca samo u povedenoj parnici a ne i za druge ranije pravne poslove, koje bi pu nomoćnik u ime svog vlastodavca učinio, od Mih. L. Stojadinovića161
Izvod iz trgov. knjiga uz obećanu dopunu zakletvu, ne može biti dokaz o isporučenoj kakvoj robi, od Mih. L. S.225
Poricanje priznanja kao olakšavna okolnost, od Mih. L. S.229
Ispit svedoka je dopušteno dokazno srestvo u svima krivičnim delima, od Sr. Đ. Tripkovića232
Pitanje o isključenju veštaka iz veštačenja, kao predhodno raspravlja se osobenim formalnim rešenjem, od D. K. Dragutinovića235
Po našem građanskom sudskom postupku pozivanju u zaštitu ima mesta samo do zaključenog izviđanja spora kod prvostepenog suda, dakle, dok prvostepeni sud ne izreče presudu, od D. K. Dragutinovića310
Da li žena može tražiti izdržanje od muža pre odluke Duhovnog Suda iz §-a 100 zakonika i u kom slučaju, od St. Maksimovića314
O izmenama „Pravila o postupanju u nespornim (vanparničnim) delima“, od R. S. Jankovića317
Učešće predsednika u porotnom suđenju, od Mih. Tadića392
Tumačenje t. 4. § 8. stec. sud. post. u v. sa §§ 11., 12., 91. i 110. sted. sud. post., od Vlad. Nedeljkovića400
Veštačko mišljenje u građanskim parnicama, od Dr. Vasilija I. Jovanovića480
Povreda zuba teška je povreda tela kažnjiva po § 177. kr. zak. bez obzira na vreme bolovanja i lica kome je učinjena. — Protivno mišljenje Glavnog Sanitet. Saveta. — Kasacioni Sud nije dužan da ispravlja kvalifikaciju dela kada je niži sud u tome pogrešio, ako nema žalbe onoga, ko se po zakonu za tužioca smatra, od Vlad. Nedeljkovića482
Načelna odpuka odnosno razumevanja tač. 4. a) § 471. zakona o sudskom postupku u građanskim parnicama435
Zastarelost dosuđene tražbine, od J.486
Ocene i prikazi
Dve francuske preteče mira i međunarodnog izbornog suda: P. Diboa i B. Krise. Od Mil. R. Vesnića, Punomoćnog Ministra, od S.246
Živanović, Dr. Toma, Osnovi Krivičnog Prava. Posebni deo. Po građanskom i vojnom kaznenom zakoniku i sporednom kaznenom zakonodavstvu sv. I, Beograd, Geca Kon. 1911, str. VII + 191, od A. D. Bodi326
Oesterreichisches Obligationenrecht von Horaz Krasnopolski. Aus dessen Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Dr. Bruno Kalka, Privatdozent an der deutschen Universität in Prag, 1910. Str. 584. Cena 16 K. 80 p. — Oesterreichisches Familienrecht von Horaz Krasnopolski. Aus dessen Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Dr. Bruno Kafka, Privatdocent an der deutschen Universltät in Prag, 1911. Str. 412. Cena 12 K., od Dr. Žarka Miladinovića494
Beleške
Numerus clausus, od Dr. D. Ar.76
Josif Kasanović, Ministarska Odgovornost u srpskom Javnom Pravu od D. B. Jov.78
Wörterbuch des Deutschen Staats- und Verwaltungsrechts, od Aleksandra D. Bodi79
Dr. Georg von Maug, Begriff und Gliederung der Staatswissensehaften, od Aleksandra D. Bodi79
Da li je kod sudije potrebno zakonom ograničiti godine starosti do kojih može da služi, od D. B. Jov.167
Dr. Toma Živanović. Osnovi Krivičnog Prava, od D. B. Jov.248
Novaković, Dr. M., Druga Haška Konferencija Mira, Beograd, štamparija Dositija Obradovića, 1911, str. 182., od Aleksandra D. Bodi327
Dr. Čed. Mitrović, Suložništvo i sveštenička služba, od Drag. B. Jovanovića408
Nove knjige408, 496
Ispravka248