Архив 1911 | Коло 1 | Књига 11
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ XI (CBEСKE 1—6)
Државно право
Министарска Одговорност под Уставом од.1869, од Александра Д. Боди64, 215
Административно право
Реорганизација судова, од Милоша М. Станојевића36, 356
Међународно право
Друга хашка конференција мира, од Др. Милете Ст. Новаковића51, 123
Црквено право
Неизгладљиви карактер свештенства у православном црквеном праву, од Др. Никодима Милаша1, 81
Народна економија и финансија
Царинска Унија између Аустро-Угарске и Србије, од Живојина М. Перића (с француског превео Александар Д. Боди)25
Марксове теорије о вишку вредности, од Ђорђа Ђурића 100, 177, 267, 388
Преглед новије економске и финансијске литературе, од Ђорђа Ђурића232, 309
Грађанско право
Породични савет (чл. 100—110 зак. о старатељству), од Нинка Перића202
Неколико речи о турском грађанском законику „Меџеле-у“, од Др. А. П. Христића282
Кривично право и поступак
Прилог к тумачењу § 125. казн. закона, од Јев. М. Поповића113
Конгрес немачког међународног друштва за кривично право, од Живка Топаловића190
Dr. Franz v. Liszt од Др. Томе Живановића241
Појам кривичног дела у Пројекту немачког Казненог Законика, од Др. Томе Живановића242
Принципи законодавног регулисања основних проблема позивне тајне, од Др. Томе Живановића240
Криминални Музеј, од Живка Топаловића292
Пројекат Казненог Законика за Краљевину Србију, од Dr. Ф. К. Нојбекера (с немачког превео Драг. С. Јањић)321
Историја права
Рад на „торжественим законима“, од Алексе С. Јовановића11, 90, 169, 256
О правној терминологији, од Др. Л. Бакотића161, 264, 353
Судска хроника
Уговор се мора испунити ма и доцније, ако у часу закључења није била могућност извршења истог, од Мих, Л. Стојадиновића68
За постојање крив. одговорности, потребно је утврдити: да је оптужени имао намеру да чини какво казнимо дело, од Мих. Л. Стојадиновића72
Мишљење опште седнице Касационог Суда од 3. Јануара 1911.74
Један случај суђења у контумацији (§§ 314. и 318. крив. суд. пост.)137
Ко је тестаменат писао не мора се означити, од Мих. Л. Стојадиновића147
Завештње важи, и ако је оно неписменом тестатору прочитано од писца тестамента а не ког другог сведока, од Мих. Л. Стојадиновића152
Удова умрлог чиновника док је у државној служби нема право и на пензију из фонда за децу и удовице умрлих чиновника, од Мих. Л. Стојадиновића219
Регрутни спискови не могу бити предмет фалсификата, од Ђорђа Т. Поповића224
Одлука опште седнице Касац. Суда230
Неспособност сведока из § 444. грађ. зак. не може повлачити за собом ништавост тестамента у целом његовом пространству, већ само у онолико у колико се односи на њих или на њихов најближи род, од Д. К. Драгутиновића298
Старатељски судија надлежан је да одобри или не одобри удају девојци, која има пуних осамнаест година, а нема одобрења родитеља или старатеља, само ако није напунила двадесет прву годину, од Д. К. Драгутиновића305
Одлука опште седнице Касац. Суда307
Сроднички однос у грађан. парници може се доказивати и сведоцима, а не само изводима из протокола књига црквених, од Мих. Л. Стојадиновића411
За оцену доказа код иступних дела, кад се ова за се или уз друга дела код суда суде, важе одредбе крив. судског поступка а не полиц. уредба, од Мих. Л. Стојадиновића413
Оцене и прикази
Die Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen und den schweizerischen Vorentwurf, von Dr. X. Gretener, Professor in Breslau. Leipzig 1910., од Живка Топаловића75
Испитивања о смртној казни од А. Ф. Кистјаковског. С руског превео П. К. Мијаиловић. Београд. Књижар издавач Геца Кон. 1910. Стр. VI + 294. Цена 3 дин., од Милана М. Стојадиновића156
Казнени Законик и Кривични Судски Поступак Краљевине Србије, протумачени одлукама опште седнице Касационог Суда. Средио Гојко Никетић. Са предговором Др. Душ. Суботића, секрет. Минист. Правде. Београд. Књижар издавач Геца Кон. Стр. XXXI + 397 + CXVI., од Д. В. Јов.317
Laband, Dr. Paul, Deutsches Reichsstaatsrecht. [Das Oeffentliche Recht der Gegenwart, Bd. I]. 5. Auflage, Tübingen, Verlag Mohr 1909, стр. VIII + 464., од Александра Д. Боди415
Белешке
Dr. Anton Palme, Die russische Verfassung, од Александра Д. Боди78
Збирке за правничку очигледну наставу, од Д. Б. Јов.79
На размишљање нашим читаоцима79
Dr. L. Spiegel, Die Verwaltungsrechtswissenschaft, од Александра Д. Боди237
Dr. F. Meili, Lehrbuch des internationalen Strafrechts und Strafprozessrechts, од Александра Д. Боди237
Engen Philipovich, Die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert. Sechs Vorträge, од Александра Д. Боди238
Dr. G. Schmoller, Prof., Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. I Teil, од Александра Д. Боди238
Dr. Лазар Марковић, Хипотекарно Право, од Д. Б. Јов.238
La Serbie à, l'Exposition Universelle de 1911 à Turin, од Д. B. Јов.239
Међународно удружење за правну и привредну филозофију, од Д. Б. Јов.319
Становништво бугарских вароши, од Д. Б. Јов.319
Festschrift zur Jahrhundertfeier des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, од Др. Д. Ap.418
Педесетогодишњица ческог „Правника“, од Јосифа Касаповића418
Нове књиге240, 319
Исправке80
САРАДНИЦИ
на XI књизи Архива за правне и друштвене науке
Аранђеловић, Др. Д.418
Бакотић, Др. Л.161, 264, 353.
Боди, Александар Д.25, 64, 78, 215, 237, 238, 415.
Драгутиновић, Д. К.298, 305.
Ђурић, Ђорђе100, 177, 232, 267, 309, 388.
Живановић, Др. Тома241, 242, 246.
Јањић, Драг. С.321
Јовановић, Алекса С.11, 90, 169, 256.
Јовановић, Драг. Б.79, 238, 239, 317, 319.
Касановић, Јосиф418
Милаш, Др. Никодим1, 81.
Новаковић, Милета Ст.51, 123.
Перић, Живојин М.25
Перић, Нинко202
Поповић, Ђорђе Т.224
Поповић, Јев. М.113
Станојевић, Милош М.36, 356.
Стојадиновић, Милан М.156
Стојадиновић, Мих. Л.68, 72, 147, 152, 219, 411, 413.
Топаловић, Живко75, 190, 292.
Христић, Др. А. П.282