Arhiv 1912 | Kolo 1 | Knjiga 13
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE XIII (CBESKE 1—6) 
Građansko pravo
Zadružno pravo po Građanskom Zakoniku Kraljevine Srbije (Komentar gl. XV. Drugoga Depa Građ Zak., odnosno §§-a 507. a 529.), od Živojina M. Perića1, 33, 161, 241, 321
O organizaciji baštinskih knjiga u Nemačkoj. Izveštaj Gospodinu Ministru Pravde, od Dr. Lazara Markovića17
Još nekoliko reči o nezastarivosti prava svojine, od Dr. Lazara Markovića40
O jednoj osobenoj kategoriji ugovora, od Konstantina A. Fotića130
Mati u zadruzi, od Gojka Niketića288
O Jurisprudenciji, od Dr. Živana Spasojevića392
Jedna svečanost, u društvu za uporedno Zakonodavstvo u Parizu, od Dr. Đor. Pavlovića367
Državno pravo
Ministarska Odgovornost pod ustavom od 1869., od Aleksandra D. Bodi45
Istorija Ministarske Odgovornosti u Srbiji, od Aleksandra D. Bodi298
Da li ministri za dela, učinjena u zvaničnoj dužnosti, mogu biti optuženi redovnim sudovima? od Dr. Lazara Markovića (preveo s nemačkog Tanasije Marković)376
Međunarodno javno pravo
Rad Haškoga Izbornoga Suda, od Dr. Milete St. Novakovića96, 196
Aneksija Tripolisa, od Dr. Milete St. Novakovića370
Krivično pravo
Protivpravnost napada kod nužne odbrane, od Živka Jovanovaća49
VII. Međunarodvn kongres za kriminalnu antroaopogiju, od Dr. Dušana Subotića118, 205
Kazneni imunitet supruga i predaka kod krađe i utaje, od Miloša, M. Stanojevića181
Metodološki osnovi klasicizma i modernizma u Krivičnom Pravu, od Živka Topalovića413
Trgovačko i menično pravo
Menično pravo u stečaju, od Dr. Velizara J. Mitrovića104, 276
Ekonomija, finansija i statistika
Odnos statistike prema ostalim socialnim, naročito ekonomskim naukama, od Dr. Đorđa Đurića262
Pregled novije ekonomske i finansijske literature: Agrarna reforma u Bosni i Hercegovini, od Dr. Đorđa Đurića75, 155
Običajno pravo
Iz života našega naroda s pravnog gledišta, od Stanoja M. Mijatovića41
Parlamentarka hronika
Redovni saziv za 1908, od Slobodana Jovanovića54, 139, 219
Redovni saziv za 1909, od Slobodana Jovanoiića311, 430
Sudska hronika
Intabulisano imanje više dužnika, garantuje za isplatu celog duga, i ako u obavezi nije izrično ugovorena solidarnost plaćanja, od Mih. M. Stojadinovića59
Razumevanje § 147 Kriv. Zak., od J.147
Pri obrazovanju zadruge nije potreban isključivo pismeni ugovor, od Mih. L. Stojadinovića149
Kod ugovora o usinovljenju ne može biti pitanja o okrnjenju zakonog dela, od Mih. L. Stojadinovića228
Sama državina ne legitimira imaoca menice kao njenog sopstvenika, ako ga kao takvog ne označuju prenosi: menični ili građanski, od D. K. Dragutinovića232
Muž je dužan izdržavati svoju odvojeno živeću ženu i ako ne postoji parnica za razvod braka, kad je ne prima na produženje bračnog života, od Mih. L. Stojadinovića315
Po našem Građanskom Zakoniku prenos intabulisane tražbine važi prema trećima i ako nije upisan u intabulacione knjige, od Vel. Ristića439
Može li se samo jedanput tražiti obnova parnice radi razvoda braka (razvenčanja)? od Dr. Žarka Miladinovića449
Deci i udovici umrlog čnnovnika, koji svojoj porodici nije zadobio pravo na penziju, vraća se sav ulog sa interesom, i ako on u penzioni fond duže vreme nije ulagao, od Mih. L. Stojadinovića452
Svedodžbom dva nezakleta svedoka ispod 16 godina starosti, može se utvrđivati ocnov podozrenja iz tač. 2. § 123 kriv. postupka, od Mih. L. Stojadinovića456
Ocene i prikazi
Živanović Dr. Toma. Osnovi Krivičnoga Prava. (Pregled najglavnvijih teorija G. Živanovića uzetih za sebe i u odnosu prema opštoj teoriji), od Živka Jovanovića158, 239
Des Communautés de Familles (zadrougas) en droit serbe. Communication faire par M. J. Péritch, prof. de droit civil à l'Université de Belgrade (Serbie), au Congrès de l' „Intemationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft nnd Volkswirtschaftslehre“ de Berlin, tenu du 3 au 8 septembre 1911 à Heidelberg (Allemagne). Extrait de la „Nouvelle Revue Pratique de droit international privé" (Nº 11, 1911). Pairis. P. 24., od D. B. Jovanovića459
Beleške
Dr. Karel Kadlec. Státni zřizeni a státoprávni postaveni slovanských narodův. (Državna organizacija i državno-pravni položaj slovenskih naroda) Prag, 1911. str. 191., od Josifa Kasanovića79
Čitaocima Arhiva za pravne i društvene nauke320
Nove knjige80, 180, 240
Nekrolog: Dr. Milovan Milovanović, od Slobodana Jovanovića461
Raymond Saléilles, od Dr. Ž. Spasojevića463
SARADNICI 
na XIII knjizi Arhiva za pravne i društvene nayke
Bodi, Aleksandar D.,45, 298, 462
Dragutinović, D. K.,232
Đurić, Dr. Đorđe,75, 155, 262
Jovanović, Dragoslav B.,459
Jovanović, Živko,49, 158, 239
Jovanović, Slobodan,54, 139, 219, 311, 430, 461
Kasanović, Josif,79
Marković, Dr. Lazar,17, 40, 376
Mijatović, Stanoje M.,41
Mitrović, Dr. Velizar J.,104, 276
Miladinović, Dr. Žarko,449
Niketić, Gojko,288
Novaković, Dr. Mileta St.,96, 196, 370
Pavlović, Dr. Đorđe,367
Perić, Živojin M.,1, 81, 161, 241, 321
Ristić, Vel.,439
Spasojević, Dr. Živan,392, 463
Stanojević, Miloš M.,181
Stojadinović, Mih. L.,59, 149, 228, 315, 452, 456
Subotić, Dr. Dušan,118, 205
Topalović, Živko,413
Fotić, Konstantin A.,130