Архив 1912 | Коло 1 | Књига 13
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
СAДРЖАЈ КЊИГЕ XIII (CBEСKE 1—6)
Грађанско право
Задружно право по Грађанском Законику Краљевине Србије (Коментар гл. XV. Другога Депа Грађ Зак., односно §§-а 507. а 529.), од Живојина М. Перића1, 33, 161, 241, 321
О организацији баштинских књига у Немачкој. Извештај Господину Министру Правде, од Др. Лазара Марковића17
Још неколико речи о незастаривости права својине, од Др. Лазара Марковића40
О једној особеној категорији уговора, од Константина А. Фотића130
Мати у задрузи, од Гојка Никетића288
О Јуриспруденцији, од Др. Живана Спасојевића392
Једна свечаност, у друштву за упоредно Законодавство у Паризу, од Др. Ђор. Павловића367
Државно право
Министарска Одговорност под уставом од 1869., од Александра Д. Боди45
Историја Министарске Одговорности у Србији, од Александра Д. Боди298
Да ли министри за дела, учињена у званичној дужности, могу бити оптужени редовним судовима? од Др. Лазара Марковића (превео с немачког Танасије Марковић)376
Међународно јавно право
Рад Хашкога Изборнога Суда, од Др. Милете Ст. Новаковића96, 196
Анексија Триполиса, од Др. Милете Ст. Новаковића370
Кривично право
Противправност напада код нужне одбране, од Живка Јовановаћа49
VII. Међународвн конгрес за криминалну антроаопогију, од Др. Душана Суботића118, 205
Казнени имунитет супруга и предака код крађе и утаје, од Милоша, М. Станојевића181
Методолошки основи класицизма и модернизма у Кривичном Праву, од Живка Топаловића413
Трговачко и менично право
Менично право у стечају, од Др. Велизара Ј. Митровића104, 276
Економија, финансија и статистика
Однос статистике према осталим социалним, нарочито економским наукама, од Др. Ђорђа Ђурића262
Преглед новије економске и финансијске литературе: Аграрна реформа у Босни и Херцеговини, од Др. Ђорђа Ђурића75, 155
Обичајно право
Из живота нашега народа с правног гледишта, од Станоја М. Мијатовића41
Парламентарка хроника
Редовни сазив за 1908, од Слободана Јовановића54, 139, 219
Редовни сазив за 1909, од Слободана Јованоиића311, 430
Судска хроника
Интабулисано имање више дужника, гарантује за исплату целог дуга, и ако у обавези није изрично уговорена солидарност плаћања, од Мих. М. Стојадиновића59
Разумевање § 147 Крив. Зак., од Ј.147
При образовању задруге није потребан искључиво писмени уговор, од Мих. Л. Стојадиновића149
Код уговора о усиновљењу не може бити питања о окрњењу законог дела, од Мих. Л. Стојадиновића228
Сама државина не легитимира имаоца менице као њеног сопственика, ако га као таквог не означују преноси: менични или грађански, од Д. К. Драгутиновића232
Муж је дужан издржавати своју одвојено живећу жену и ако не постоји парница за развод брака, кад је не прима на продужење брачног живота, од Мих. Л. Стојадиновића315
По нашем Грађанском Законику пренос интабулисане тражбине важи према трећима и ако није уписан у интабулационе књиге, од Вел. Ристића439
Може ли се само једанпут тражити обнова парнице ради развода брака (развенчања)? од Др. Жарка Миладиновића449
Деци и удовици умрлог чнновника, који својој породици није задобио право на пензију, враћа се сав улог са интересом, и ако он у пензиони фонд дуже време није улагао, од Мих. Л. Стојадиновића452
Сведоџбом два незаклета сведока испод 16 година старости, може се утврђивати ocнов подозрења из тач. 2. § 123 крив. поступка, од Мих. Л. Стојадиновића456
Оцене и прикази
Живановић Др. Тома. Основи Кривичнога Права. (Преглед најглавнвијих теорија Г. Живановића узетих за себе и у односу према општој теорији), од Живка Јовановића158, 239
Des Communautés de Familles (zadrougas) en droit serbe. Communication faire par M. J. Péritch, prof. de droit civil à l'Université de Belgrade (Serbie), au Congrès de l' „Intemationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft nnd Volkswirtschaftslehre“ de Berlin, tenu du 3 au 8 septembre 1911 à Heidelberg (Allemagne). Extrait de la „Nouvelle Revue Pratique de droit international privé" (Nº 11, 1911). Pairis. P. 24., од Д. Б. Јовановића459
Белешке
Dr. Karel Kadlec. Státni zřizeni a státoprávni postaveni slovanských narodův. (Државна организација и државно-правни положај словенских народа) Праг, 1911. стр. 191., од Јосифа Касановића79
Читаоцима Архива за правне и друштвене науке320
Нове књиге80, 180, 240
Некролог: Др. Милован Миловановић, од Слободана Јовановића461
Raymond Saléilles, од Др. Ж. Спасојевића463
САРАДНИЦИ
на XIII књизи Архива за правне и друштвене нayкe
Боди, Александар Д.,45, 298, 462
Драгутиновић, Д. К.,232
Ђурић, Др. Ђорђе,75, 155, 262
Јовановић, Драгослав Б.,459
Јовановић, Живко,49, 158, 239
Јовановић, Слободан,54, 139, 219, 311, 430, 461
Касановић, Јосиф,79
Марковић, Др. Лазар,17, 40, 376
Мијатовић, Станоје М.,41
Митровић, Др. Велизар Ј.,104, 276
Миладиновић, Др. Жарко,449
Никетић, Гојко,288
Новаковић, Др. Милета Ст.,96, 196, 370
Павловић, Др. Ђорђе,367
Перић, Живојин М.,1, 81, 161, 241, 321
Ристић, Вел.,439
Спасојевић, Др. Живан,392, 463
Станојевић, Милош М.,181
Стојадиновић, Мих. Л.,59, 149, 228, 315, 452, 456
Суботић, Др. Душан,118, 205
Топаловић, Живко,413
Фотић, Константин А.,130