Архив 1906 | Коло 1 | Књига 1
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ I (СВЕСКЕ 1—6)
Историја права
Средњевековна Србија и римско право, од Стојана Новаковићa209
Законодавно уређење породичне задруге и Бугара, од Стефана С. Бопчева275
Прилог нашем старом наследном праву, од Алексе С. Јовановића305
Суспендовање првог српског Устава, фебруар—март 1835 године, од Dr. Михаила Гавриловића342, 409
Десетина судских записа из Паштровићâ, од Dr. Валтазара Богишића 393, 489
Грађанско право
Прибављање својине по нашем грађанском законику, од Андре Ђорђевића24
Једно саопштење из области приватног права: Материјализација приватних права, од Живојина М. Перића48
О одговорности купаца за накнаду штете код јавних продаја, од Михаила Тадића138
Окупација као начин прибављања својине, од Андре Ђорђевића247, 333
Јавна продаја непокретности и обавеза купца на њој који цену не положи, од Марка Стојановића423
Женидба и удадба у сјеверној Далмацији, од Dr. Александра Митровића524
Грађански судски поступак
Докле, до кога момента и до ког стадијума спора има места позивању у заштиту по нашем грађанском судском поступку, од Милорада Поповића348
Парнице због рачуна, или објашњење главе XII судског поступка у грађанским парницама, од Ђорђа Б. Несторовића505
Трговачко, менично и стечајно право
Битни услови за стечај, од Спасоја Радојичића227, 435
Кривично право
Треба ли пороту укинути или реформисати? од Dr. Божидара Марковића105, 260, 357, 459, 536
Државно право
Два питања из нашег владалачког права: I Оснивач династије, II Владалачки дом, од Слободана Јовановића30, 321
Међународно јавно право
Српско-аустријски царински спор с гледишта међународног права, од Гиге Гершића6, 124
Консуларна конвенција између Србије и Турске, од Dr. Мирослава Спалајковића150, 255
Објављивање дипломатске преписке, од Јована Б. Јовановића532
Црквено право
Инфамија у казненом црквеном праву од Dr. Никодима Милаша1
Судска надлежност у брачним споровима, од Dr. Никодима Милаша118, 239
Развитак права и правних установа
I Идеја о миру и ново међународно право71
II Како стоји с парламентаризмом у Европи178
III La recherche de la paternité у Белгији285
IV Народна иницијатива у законодавству287
V Дневнице за посланике Немачког Државног Сабора480
VI Женевска конвенција, од Милана Ст. Марковића552
Примењено право
Закон о пензионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника, од Алексе Стајескала91, 197, 297
Један случај примена закона о потпомагању индустријских предузећа, од Милоша Христића92
Почетак застарелости права на повраћај у једном конкретном случају, од Јована Лончарића574
Економне и Финансијске науке
Трговински биланс између Србије и Немачке, од Dr. Момчила Нинчића55, 168
Обртни порез на банкарске и мењачке радње, од Dr. Велимира Бајкића61
Да ли је потребно законодавно објашњење чланова 50 и 51, у вези с чланом 49 закона о непосредном порезу, од Александра Борисављевића157
Из политичке рачунице: Изналажење ефективне интересне стопе код зајмова, од Бранислава Б. Тодоровића281
Занатско питање, од Милића Радовановића371, 452
Кретање државних приреза, од Данила Живаљевића548
Судска хроника
Сродство по тазбини, од Михаила П. Јовановића75
Робија с оковом и без окова, од Михаила П. Јовановића79
Добрачна бременитост (трудноћа) жене од другога није законски узрок за развод брака по нашем закону, од Dr. Чедомира Митровића81
Судијска одвојена мишљења, од Михаила П. Јовановића189
Судови с непотпуним колегијумом, од Николе М. Ристића194
Сведоци олографског тестамента, од Михаила П. Јовановића289
Фалсификат или превара? од Гојка. Павловића293
Радно време у првостепеним судовима, од Апдре С. Филиповића380
„Сокровиште", од Алексе С. Јовановића483
Колико „основа подозрења" треба да осуду, од Михаила Јовановића557
Исхрана судских притвореника, од Николе М. Ристића560
Административна хроника
Примедбе Државног Савета на закон о чиновницима грађанског реда, од Dr. Косте Кумануди85
Одељак други члана 175 Устава од 6 јуна 1903 и закон о потпомагању домаће радиности (индустрије) од 16 јула 1898, од Милоша Христића564
Књижевни преглед
Die völkerrechtliche Staatengesellschaft und das koloniale Problem, von Professor Dr. Felix Stoerk, од Dr. Милана Новаковића570
Оцене и прикази
Ђ. Б. Несторовић: „Правне расправе и чланци", од Dr. Драгољуба Аранђеловића97, 201
Дипломатска преписка о преговорима за трговински уговор с Аустро-Угарском, од Dr. Косте Кумануди576
Белешке
О Менгеру, од Гиге Гершића204
1. Die vereinigten Staaten von Gross-Oesterreich, 2. Нови изборни ред у Аустрији, 3. Аустријска статистика, 4. Ломброзо о политичким злочинцима, од Dr. Александра Митровића205
Грађа за наше законодавство, од Драгутина Е. Столповића207
1. Грађа за наше законодавство, 2. Трговински односи између Србије и Аустро-Угарске, од Dr. Александра Митровића301
1. Промјене у женидбеном праву, 2. Уврједа поштења. 3. Нове уредбе у Босни и Херцеговини, од Dr. Александра Митровића389
Телесне повреде (бој) и закон о чувању пољског имања од 22 априла 1885 године, од Драгутина Е. Столповића390
Наша дјеца, од Dr. Александра Митровића487
Фотијев номоканон у српској цркви, од Dr. Никодима Милаша579
Разно101, 207, 301, 303, 392, 488, 582
САРАДНИЦИ
Аранђеловић Др. Драгољуб (в. Одене и прикази. стр. 97, 201).
Богишић Др. Валтазар (в. Историја права, стр. 393, 489).
Бајкић Др. Велимир (в. Економне и финансијске науке, стр. 61).
Борисављевић Александар (в. Економне и финансијске науке, стр. 157).
Бопчев Стефан С. (в. Историја права, стр. 275).
Гершић Гига (в. Међународно јавно право, стр. 6, 124 и Белешке стр. 204).
Гавриловић Др. Мих. (в. Историја права, стр. 342, 409).
Ђорђевић Андра (в. Грађанско право, стр. 24, 247, 333).
Живаљевић Данило (в. Економне и финансијске науке, стр, 548).
Јовановић Алекса С. (в. Историја права, стр. 305 и Судска хроника, стр. 483).
Јовановић Јован (в. Међународно јавно право, стр. 532).
Јовановић Михаило П. (в. Судска хроника, стр. 75, 79, 189, 289, 557).
Јовановић Слободан (в. Државно право, стр. 30, 321).
Кумануди Др. Коста (в. Административна хроника, стр. 85 и Оцене и прикази, стр. 576).
Лончарић Јован (в. Примењено право, стр. 574).
Марковић Др. Божидар (в. Кривично право, стр. 105, 260, 357, 459, 536).
Марковић Милан Ст. (в. Развитак права и правних установа, стр. 71, 178, 285, 287, 480, 552).
Милаш Др. Никодим (в. Црквено право, стр. 1, 118, 239 и Белешке, стр. 579).
Митровић Др. Александар (в. Грађанско право, стр. 524 и Белешке, стр. 205, 301, 389, 487.
Митровић Др. Чедомир (в. Судска хроника, стр. 81).
Несторовић Ђорђе В. (в. Грађански судски поступак, стр. 505).
Нинчић Др. Момчило (в. Економне и финансијске науке, стр. 55, 168).
Новаковић Милета (в. Књижевни преглед, стр. 570).
Новаковић Стојан (в. Историја права, стр. 209).
Павловић Гојко (в. Судска хроника, стр. 293).
Перић Живојин М. (в. Грађанско право, стр. 43).
Поповић Мил. Д. (в. Грађански судски поступак, стр. 348).
Радојичић Спасоје (в. Трговачко, менично и стечајно право, стр. 227, 435).
Радовановић Милић (в. Економне и финансијске науке, стр. 371, 452).
Ристић Никола М. (в. Судска хроника, стр. 194, 560).
Спалајковић Др. М. (в. Међународно јавно право, стр. 150, 255).
Стајескал Алекса (в. Примењено право, стр. 91, 197, 297).
Столповић Драг. Б. (в. Белешке, стр. 207, 390).
Стојановић Марко (в. Грађанско право, стр. 423).
Тадић Михаило (в. Грађанско право, стр. 138).
Тодоровић Бранислав (в. Економске и финансијске науке, стр. 281).
Филиповић Андра С. (в. Судска хроника, стр. 380).
Христић Милош Н. (в. Примењено право, стр. 92 и Административна хроника, стр. 364).