Arhiv 1906 | Kolo 1 | Knjiga 2
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE II (SVESKE 1—6)
Građansko pravo
Nasljedno pravo po Danilovom zakoniku od Dr. Lazara Tomanovića1
Nalazak izgubljenih stvari i blaga kao način pribavljanja svojina, od Andre Đorđevića9, 100
Zastarelosti hipotekovanog (intabulisanog) interesa po našem građanskom zakoniku, od Dr. Mihaila Polićevića39
Zakonska zaštita poverilaca da ne budu oštećeni otuđenjem dužnikova imanja, od Mihaila P. Jovanovića90
Interes zastareva za tri godine, od Marka Stojanovića116
Mirno uživanje i vis major kod ugovora o zakupu, od Đorđa Pavlovića185
Odvajanje plodova kao načpn pribavljanja svojine, od Andre Đorđevića292
Sadašnji pravci privatno-pravnih studija u Francuskoj i Nemačkoj, od Živojina Perića353
Hipotekarni interes ne zastareva po našem građanskom zakoniku za tri godnne, od Dr. Mihaila Polićevića374
Još o ženidbi i udadbi u Sjevernoj Dalmacpji, od Dr. Aleksandra Mitrovića433
O ograničenju svojine u opšte, od Stevana Maksimovića467
Dejstvo pristanka povređenog kod telesne povrede i ubistva po srpskom kaznenom zakoniku, od Tome Živanovića314
O uslovnoj osudi, od Mihaila D. Marinkovića477
Krivično pravo
Preuređenje naših kaznionica, od Dr. Milenka Vesnića81
Nasnova zakona o uslovnoj osudi129
Jedan jubilej (Cesare Lombroso), od Dr. Aleksandra Mitrovića217
Deseti kongres međunarodne kriminalistpčke udruge, od Dr. Josipa Šilovića273, 473
Državno pravo
Jedan slučaj iz nadležnosti Velike Narodne Skupštine, od Živojina Perića19
Međunarodno javno pravo
Maćedonsko pitanje i njegovo rešenje, od Jovana M. Jovanovića 363, 456
Crkveno pravo
Brak između hrišćana i nehrišćana, od Dr. Nikodima Milaša 240, 284
O pravnoj sposobnostn svedoka pri venčanju, od Dr. Čedomira Mitrovića386
Razvitak prava i pravnih ustanova
I Nova ženevska konvencija158
II Rad pravničkih udruženja na razvijću prava, od Milana St. Markovića246, 492
Primenjeno pravo
Kako da se kazni nenstinita prijava robe u smestišnim deklaracijama, od Jovana Lončarića65
Ima li mesta zakonodavnom tumačenju § 122 uredbe o esnafima? od Miloša Hristića68
Zakon o pensionom fondu za udovice i decu umrlih činovnika, od A. Stejskala173
Treba li poreski odbor da obrazloži svoju ocenu prilikom razreza poreze, od Lazara Markovića423
Ekonomna n finansijska nauka
Kako se vodi carinski rat, od Jovana Lončarića47
O jednoj nezakonitoj nadležnosti, od Lazara Markovića54
Srpske zemljoradničke zadruge u 1905 godini, od Mihaila Avramovića108, 297, 397, 489.
Era stranih zajmova u Srbiji, od Vladimira Jovanovića195
Iz političke računice: Konvertovanje, od Branislava V. Todorovića319
Parlamentarna hronika
Parlamentarna hronika, od Slobodana Jovanovića256, 325, 408, 500
Sudska hronika
Nasleđivanje u zadruzi, od Mihaila P. Jovanovića59
U sporovima za poništaj testamenta izviđa se vrednost cpopa, po toj vrednosti naplaćuje se sporna i papirna taksa i određuje se nadležnost sudova, od Dragutina Dragutinovića165
Nema mesta primeni § 174 kaznenog zakonika, kad optuženi ne podnosi lekarsku svedodžbu za dokaz da je i on od tužioca povređen, Dragutin Dragutinović166
Može li se svedocima dokazivati bračno stanje, od Dr. Čedomira Mitrovića267, 337
Da li treba projekat zakona o uslovioj osudi proširiti i na istupe, od Mihaila D. Jovanovića268
Apelacioni Sud nije nadležan da rasmatra presudu prvostepenog suda, kojom je optuženi osuđen da se preda roditeljima da ga oni kazne, od Dragutina Dragutinovića333
O momentu od kojeg se računa početak kazne lišenja slobode, od Dr. Dušana Subotića334
Nasleđivanje u zadruzi, od Dragića Pavlovića413
Pogrešno tumačenje tačke 7 § 471 građanskog postupka, od Mihaila L. Stojadinovića421
O nasleđivanju u zadruzi, od Stevana Maksimovića511
Administrativna hronika
Letimičan pregled našeg zakonodavstva o Klasnoj Lutriji za privredne ciljeve, od Miloša Hristića342, 514
Književni pregled
E. Engelhardt: La question macédonnienne. Etat actuel — solution, od Dr. Milana Đ. Milojevića168
Ocene i prikazi
Dr. M. Miljković: O povredi tela, kritički pregled na glavu XIX kaznenog zakopika, od Tome Živanovića69
Dr. Nikodemus Milasch: Die unüberwindliche Abneigung als Ehescheidungsgrund nach dem österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche, od Dr. Čedomira Mitrovića178
Nikodim episkom dalmatinski: Rukopoloženje kao smetnja braku, od Dr. Čedomira Mitrovića524
Beleške
Novi krivnčni postupak u Italiji, od Dr. Aleksandra Mitrovića78
1. Giuseppe Ziino, Medicina legale, 2. M. Longo, Psicologia criminale, 3. Francesco Carrara, Programma del corso di diritto criminale, od Dr. Aleksandra Mitrovića79, 80
Projekt zakona o trgovačkim komorama, od Miloša Hristića181
Kako naša porota sudi, od Dragutina E. Stolpovića182
Zeitschrieft für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, od Dr. Aleksandra Mitrovića183
1. L'opera di Cesare Lombroso, 2. prof. Cesare Bertolini: Appunti didattici di diritto romano, od Dr. Aleksandra Mitrovića271, 272
1. Diena Ginlio: Trattato di diritto commerciale internazionale, 2. B. Kafka: Die eheliche Gütergemeinschaft, 3. La costituzione del Montenegro, 4. Saggi di fiiosofia sociale e giuridica, 5. prof. Eduardo Cimbali: La politica coloniale, 6. Advovati u Austriji, od Dr. Aleksandra Mitrovića 349, 350, 351
Nekoliko reči povodom pitanja o uslovnoj osudi, od Dragutina E. Stolpovića426
Staranje o napuštenoj deci, od Dr. Dragoljuba Aranđelovića427
1. Redakcioni odbor za izradu predloga novog trgovačkog zakonika, 2. Opšta sudska knjižnica, 3. Popravni zavod za maloletne osuđenike, 4. Proučavanje stranih kaznionica, 5. Odlikovanje stranih pravnika i naučara, 6. Za proučavanje pravnih običaja i ustanova, od Milana St. Markovića428, 429
1. Sammlung von zivilrechtlichen Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichtshofes. 2. Razvod braka kod Japanaca, od Dr. Apeksandra Mitrovića430, 431
1. Dr. Raban. F. v. Canstein, Der Scheck nach dem österreichischen Gesetze vom 3 April 1906, 2. H. Sander, Das zivilgerichtliche Verfahren ausser Streitsachen nach dem österreichischen Rechte systematisch dargestellt, od Dr. Aleksandra Mitrovića528
Dodatak Arhivu za pravne i društvene pauke: Austrijski građanski zakonik, preveo Dr. Dragoljub Aranđelović.
Bibliografija građanskog (s međunarodnim privatnim) i krivičnog prava s postupcima, sredio Gojko Niketić.
SARADNICI
Avramović Mih. (v. Ekonomne i finapsijske nauke, str. 108, 297, 397, 789).
Vesnić Dr. Mil. M. (v. Krivično pravo, str. 81).
Dragutinović Dragutin K. (v. Sudsku hroniku, str. 165, 166, 333).
Đorđević Andra (v. Građansko pravo. str. 9, 100, 292).
Živanović Toša (v. Ocene i prikazi, str. 69, Krivično Pravo, str, 314).
Jovanović Vladimir (v. Ekonomske i finansijske nauke, str. 195).
Jovanović Jov. M. (v. Međunarodno javno pravo, str. 363, 456).
Jovanović Mih. D. (v. Sudsku hroniku, str. 268).
Jovanović Mih. P. (v. Sudsku hroniku, str. 59, Građansko pravo str, 90).
Jovanović Slobodan (v. Parlamentarnu hroniku, str. 256, 325, 468, 500).
Lončarić Jov. (v. Ekonomne i finansijske nauke, str. 47).
Maksimović St. (v. Građansko pravo, str. 467, Sudsku hroniku, str. 511).
Marinković Mih. (v. Krivično pravo, str. 777).
Marković Lazar P. (v. Ekonomne i finansijske nauke, str. 54, Primenjeno pravo str. 423).
Marković Milan St. (v. Razvitak prava i pravnih ustanova, str. 158, 246, 792).
Milaš Dr. Nikodim (v. Crkveno pravo, str. 240, 284).
Mitrović Dr. Aleksandar (v. Krivično pravo, str. 217, Veleške, str. 78, 79, 80, 183, 271, 272, 349, 350, 351, 430, 431, 528).
Mitrović Dr. Čed. (v. Ocene i prikazi, str. 178, 524, Sudsku hroniku, str. 264, 337, Crkveno pravo, str. 386).
Pavlović Dragić (v. Sudsku hroniku, str. 413).
Pavlović Đorđe (v. Građansko pravo, str. 185).
Perić Živojin M. (v. Državno pravo, str. 19, Građansko pravo, str. 353).
Polićević Dr. Mih. S. (v. Građansko pravo, str. 39, 374).
Stejskal Aleksa (v. Primenjeno pravo, str. 173).
Stojanović Marko (v. Građansko pravo, str. 116).
Stojadinović Mih. L. (v. Sudsku hroniku, str. 421).
Subotić Dr. Dušan M. (v. Sudsku hroniku, str. 334).
Todorović Bran. B, (v. Ekonomske i finansijske nauke, str. 319).
Tomanović Dr. L. (v. Građansko pravo, str. 1).
Hristić Miloš N. (v. Primeljeno pravo str. 68. — Administrativna hronika, str. 342, 514).
Šilović Dr. Josip (v. Krivičpo pravo, str. 273).