Архив 1906 | Коло 1 | Књига 2
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ II (СВЕСКЕ 1—6)
Грађанско право
Насљедно право по Даниловом законику од Dr. Лазара Томановића1
Налазак изгубљених ствари и блага као начин прибављања својина, од Андре Ђорђевића9, 100
Застарелости хипотекованог (интабулисаног) интереса по нашем грађанском законику, од Dr. Михаила Полићевића39
Законска заштита поверилаца да не буду оштећени отуђењем дужникова имања, од Михаила П. Јовановића90
Интерес застарева за три године, од Марка Стојановића116
Мирно уживање и vis major код уговора о закупу, од Ђорђа Павловића185
Одвајање плодова као начпн прибављања својине, од Андре Ђорђевића292
Садашњи правци приватно-правних студија у Француској и Немачкој, од Живојина Перића353
Хипотекарни интерес не застарева по нашем грађанском законику за три годнне, од Dr. Михаила Полићевића374
Још о женидби и удадби у Сјеверној Далмацпји, од Dr. Александра Митровића433
О ограничењу својине у опште, од Стевана Максимовића467
Дејство пристанка повређеног код телесне повреде и убиства по српском казненом законику, од Томе Живановића314
О условној осуди, од Михаила Д. Маринковића477
Кривично право
Преуређење наших казнионица, од Dr. Миленка Веснића81
Наснова закона о условној осуди129
Један јубилеј (Cesare Lombroso), од Dr. Александра Митровића217
Десети конгрес међународне криминалистпчке удруге, од Dr. Јосипа Шиловића273, 473
Државно право
Један случај из надлежности Велике Народне Скупштине, од Живојина Перића19
Међународно јавно право
Маћедонско питање и његово решење, од Јована М. Јовановића 363, 456
Црквено право
Брак између хришћана и нехришћана, од Dr. Никодима Милаша 240, 284
О правној способностн сведока при венчању, од Dr. Чедомира Митровића386
Развитак права и правних установа
I Нова женевска конвенција158
II Рад правничких удружења на развијћу права, од Милана Ст. Марковића246, 492
Примењено право
Како да се казни ненстинита пријава робе у сместишним декларацијама, од Јована Лончарића65
Има ли места законодавном тумачењу § 122 уредбе о еснафима? од Милоша Христића68
Закон о пенсионом фонду за удовице и децу умрлих чиновника, од А. Стејскала173
Треба ли порески одбор да образложи своју оцену приликом разреза порезе, од Лазара Марковића423
Економна н финансијска наука
Како се води царински рат, од Јована Лончарића47
О једној незаконитој надлежности, од Лазара Марковића54
Српске земљорадничке задруге у 1905 години, од Михаила Аврамовића108, 297, 397, 489.
Ера страних зајмова у Србији, од Владимира Јовановића195
Из политичке рачунице: Конвертовање, од Бранислава В. Тодоровића319
Парламентарна хроника
Парламентарна хроника, од Слободана Јовановића256, 325, 408, 500
Судска хроника
Наслеђивање у задрузи, од Михаила П. Јовановића59
У споровима за поништај тестамента извиђа се вредност cпopa, по тој вредности наплаћује се спорна и папирна такса и одређује се надлежност судова, од Драгутина Драгутиновића165
Нема места примени § 174 казненог законика, кад оптужени не подноси лекарску сведоџбу за доказ да је и он од тужиоца повређен, Драгутин Драгутиновић166
Може ли се сведоцима доказивати брачно стање, од Др. Чедомира Митровића267, 337
Да ли треба пројекат закона о условиој осуди проширити и на иступе, од Михаила Д. Јовановића268
Апелациони Суд није надлежан да расматра пресуду првостепеног суда, којом је оптужени осуђен да се преда родитељима да га они казне, од Драгутина Драгутиновића333
О моменту од којег се рачуна почетак казне лишења слободе, од Др. Душана Суботића334
Наслеђивање у задрузи, од Драгића Павловића413
Погрешно тумачење тачке 7 § 471 грађанског поступка, од Михаила Л. Стојадиновића421
О наслеђивању у задрузи, од Стевана Максимовића511
Административна хроника
Летимичан преглед нашег законодавства о Класној Лутрији за привредне циљеве, од Милоша Христића342, 514
Књижевни преглед
Е. Engelhardt: La question macédonnienne. Etat actuel — solution, од Dr. Милана Ђ. Милојевiћа168
Оцене и прикази
Dr. М. Миљковић: O повреди тела, критички преглед на главу XIX казненог закопика, од Томе Живановића69
Dr. Nikodemus Milasch: Die unüberwindliche Abneigung als Ehescheidungsgrund nach dem österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche, од Dr. Чедомира Митровића178
Никодим еписком далматински: Рукоположење као сметња браку, од Dr. Чедомира Митровића524
Белешке
Нови кривнчни поступак у Италији, од Dr. Александра Митровића78
1. Giuseppe Ziino, Medicina legale, 2. M. Longo, Psicologia criminale, 3. Francesco Carrara, Programma del corso di diritto criminale, од Dr. Александра Митровића79, 80
Пројект закона о трговачким коморама, од Милоша Христића181
Како наша порота суди, од Драгутина Е. Столповића182
Zeitschrieft für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, од Dr. Александра Митровића183
1. L'opera di Cesare Lombroso, 2. prof. Cesare Bertolini: Appunti didattici di diritto romano, од Dr. Александра Митровића271, 272
1. Diena Ginlio: Trattato di diritto commerciale internazionale, 2. B. Kafka: Die eheliche Gütergemeinschaft, 3. La costituzione del Montenegro, 4. Saggi di fiiosofia sociale e giuridica, 5. prof. Eduardo Cimbali: La politica coloniale, 6. Адвовати у Аустрији, од Dr. Александра Митровића 349, 350, 351
Неколико речи поводом питања о условној осуди, од Драгутина Е. Столповића426
Старање о напуштеној деци, од Dr. Драгољуба Аранђеловића427
1. Редакциони одбор за израду предлога новог трговачког законика, 2. Општа судска књижница, 3. Поправни завод за малолетне осуђенике, 4. Проучавање страних казнионица, 5. Одликовање страних правника и научара, 6. За проучавање правних обичаја и установа, од Милана Ст. Марковића428, 429
1. Sammlung von zivilrechtlichen Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichtshofes. 2. Развод брака код Јапанаца, од Dr. Апександра Митровића430, 431
1. Dr. Raban. F. v. Canstein, Der Scheck nach dem österreichischen Gesetze vom 3 April 1906, 2. H. Sander, Das zivilgerichtliche Verfahren ausser Streitsachen nach dem österreichischen Rechte systematisch dargestellt, од Dr. Александра Митровића528
Додатак Архиву за правне и друштвене пауке: Аустријски грађански законик, превео Dr. Драгољуб Аранђеловић.
Библиографија грађанског (с међународним приватним) и кривичног права с поступцима, средио Гојко Никетић.
САРАДНИЦИ
Аврамовић Мих. (в. Економне и финапсијске науке, стр. 108, 297, 397, 789).
Веснић Др. Мил. М. (в. Кривично право, стр. 81).
Драгутиновић Драгутин К. (в. Судску хронику, стр. 165, 166, 333).
Ђорђевић Андра (в. Грађанско право. стр. 9, 100, 292).
Живановић Toшa (в. Оцене и прикази, стр. 69, Кривично Право, стр, 314).
Јовановић Владимир (в. Економске и финансијске науке, стр. 195).
Јовановић Јов. М. (в. Међународно јавно право, стр. 363, 456).
Јовановић Мих. Д. (в. Судску хронику, стр. 268).
Јовановић Мих. П. (в. Судску хронику, стр. 59, Грађанско право стр, 90).
Јовановић Слободан (в. Парламентарну хронику, стр. 256, 325, 468, 500).
Лончарић Јов. (в. Економне и финансијске науке, стр. 47).
Максимовић Ст. (в. Грађанско право, стр. 467, Судску хронику, стр. 511).
Маринковић Мих. (в. Кривично право, стр. 777).
Марковић Лазар П. (в. Економне и финансијске науке, стр. 54, Примењено право стр. 423).
Марковић Милан Ст. (в. Развитак права и правних установа, стр. 158, 246, 792).
Милаш Др. Никодим (в. Црквено право, стр. 240, 284).
Митровић Др. Александар (в. Кривично право, стр. 217, Велешке, стр. 78, 79, 80, 183, 271, 272, 349, 350, 351, 430, 431, 528).
Митровић Др. Чед. (в. Оцене и прикази, стр. 178, 524, Судску хронику, стр. 264, 337, Црквено право, стр. 386).
Павловић Драгић (в. Судску хронику, стр. 413).
Павловић Ђорђе (в. Грађанско право, стр. 185).
Перић Живојин М. (в. Државно право, стр. 19, Грађанско право, стр. 353).
Полићевић Др. Мих. С. (в. Грађанско право, стр. 39, 374).
Стејскал Алекса (в. Примењено право, стр. 173).
Стојановић Марко (в. Грађанско право, стр. 116).
Стојадиновић Мих. Л. (в. Судску хронику, стр. 421).
Суботић Др. Душан М. (в. Судску хронику, стр. 334).
Тодоровић Бран. Б, (в. Економске и финансијске науке, стр. 319).
Томановић Др. Л. (в. Грађанско право, стр. 1).
Христић Милош Н. (в. Примељено право стр. 68. — Административна хроника, стр. 342, 514).
Шиловић Др. Јосип (в. Кривичпо право, стр. 273).