Arhiv 1949 | Kolo 3 | Knjiga 64
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ 
I ČLANCI
1. Moša Pijade — Neka pitanja teorije države1
2. dr Josip Hrnčević — O klasvom karakteru naših zakona19
3. Karl Marks — Prilog kritici Hegelove filozofije prava26
II IZGRADNJA NARODNE VLASTI
1. Đ. — Zakonodavni rad Narodne skupštine FNRJ41
2. Pregled zakonodavstva naših narodnih republika
Milenko Kangrga — Zakonodavsgvo NR Srbije u 1948 godini47
dr Božidar Firšt — Zakonodavstvo NR Hrvatske63
dr L. Hacin — Zakonodavstvo Narodne Republike Slovenije68
III NOVO PRAVO I PRAVOSUĐE
1. Mihailo Đorđević — Pojam službenog lica iz čl. 2 Zakona o krivičnim delima protiv službene dužnosti74
2. dr Aleksandar Goldštajn — Pravna priroda uzansa85
3. P. Ivaičević — Nekoliko pitanja o rehabilitaciji u našem krivičnom pravu92
4. R. Guzina — Neka pitanja o pronalascima i tehničkim usavršenjima96
5. S. Bujdić — Pitanje prava žalbe na akt o postavljenju državnih službenika102
6. Primedbe na pretprojekat zakona o nasleđivanju106
IV MEĐUNARODNI PRAVNI PREGLED
1. LJ. Radovanović — Deklaracija prava čoveka117
2. Tekst Deklaracije prava čoveka132
3. Đ. — Pitanje genocida kao međunarodnog zločina137
4. Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje krivičnog dela genocida141
V PRAVO INOSTRANIH ZEMALJA
1. Pripremanje Projekta građanskog zakonika u SSSR144
2. B. Nikolajević — Novi mađarski zakon o državljanstvu154
VI OCENE I PRIKAZI
Akademik Ivo Krbek: „Lica u državnoj službi“, od D. Denkovića159
VII PREGLED ČASOPISA
„Sovetskoe gosudarstvo i pravo“, (br. 10 i 12 od 1948)164
VIII HRONIKA
Diskusija sovjetskih pravnika o pojmu državne socijalističke svojine169
IX BELEŠKE
1. Obrazovanje oblasti kao administrativno—teritorijalnih jedinica u FNRJ i oblasnih narodnih odbora175
2. Osnivanje instituta za društvene nauke176
3. Proslava stodesetgodišnjice Beogradskog univerziteta na Pravnom fakultetu u Beogradu178
4. Interfakultetska konferencija svih pravnih fakulteta u zemlji178
5. Kurs za instruktore organa državne uprave179
6. Sastanak katedre državnog i međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu179
X ANOTACIJA I BIBLIOGRAFIJA181