The Archive 1949 | Edition 3 | Book 64
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
I ЧЛАНЦИ
1. Моша Пијаде — Нека питања теорије државе1
2. др Јосип Хрнчевић — О класвом карактеру наших закона19
3. Карл Маркс — Прилог критици Хегелове филозофије права26
II ИЗГРАДЊА НАРОДНЕ ВЛАСТИ
1. Ђ. — Законодавни рад Народне скупштине ФНРЈ41
2. Преглед законодавства наших народних република
Миленко Кангрга — Законодавсгво НР Србије у 1948 години47
др Божидар Фиршт — Законодавство НР Хрватске63
др Л. Хацин — Законодавство Народне Републике Словеније68
III НОВО ПРАВО И ПРАВОСУЂЕ
1. Михаило Ђорђевић — Појам службеног лица из чл. 2 Закона о кривичним делима против службене дужности74
2. др Александар Голдштајн — Правна природа узанса85
3. П. Иваичевић — Неколико питања о рехабилитацији у нашем кривичном праву92
4. Р. Гузина — Нека питања о проналасцима и техничким усавршењима96
5. С. Бујдић — Питање права жалбе на акт о постављењу државних службеника102
6. Примедбе на претпројекат закона о наслеђивању106
IV МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ПРЕГЛЕД
1. Љ. Радовановић — Декларација права човека117
2. Текст Декларације права човека132
3. Ђ. — Питање геноцида као међународног злочина137
4. Конвенција за спречавање и кажњавање кривичног дела геноцида141
V ПРАВО ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА
1. Припремање Пројекта грађанског законика у СССР144
2. Б. Николајевић — Нови мађарски закон о држављанству154
VI ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
Академик Иво Крбек: „Лица у државној служби“, од Д. Денковића159
VII ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
„Советское государство и право“, (бр. 10 и 12 од 1948)164
VIII ХРОНИКА
Дискусија совјетских правника о појму државне социјалистичке својине169
IX БЕЛЕШКЕ
1. Образовање области као административно—територијалних јединица у ФНРЈ и обласних народних одбора175
2. Оснивање института за друштвене науке176
3. Прослава стодесетгодишњице Београдског универзитета на Правном факултету у Београду178
4. Интерфакултетска конференција свих правних факултета у земљи178
5. Курс за инструкторе органа државне управе179
6. Састанак катедре државног и међународног права на Правном факултету у Београду179
X АНОТАЦИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА181