Arhiv 1909 | Kolo 1 | Knjiga 7
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE VII (SVESKE 1-6)
Građaneko pravo i postupak
Francusko zakonodavstvo o Evrejima, od Đor. Pavlovića1
O obavezi zaštite u slučaju fizičkih nedostataka stvari kod ugovora o prodaji i kupovini, od Ž. M. Perića89, 201, 317, 377
Ženidba i udadba, od D-r Luja Bakotića114, 185, 286
Porodično pravo nasleđa u današnjim germanskim i romanskim državama, od Andre Đorđevića193
Jedan razlog za deobu zadruge u Srba, od D-r T. R. Đorđevića439
Prinudna izvršenja u Nemačkoj, od Mihaila Silvi467
Trgovačko, menično i stečajno pravo
Istorija menice, od D-r V. Mitrovića27
Prinudno poravnanje u stečaju, od Spasoja Radojičića38, 121
Poništaj teretnih ugovora u stečaju, od D-r Vel. Mitrovića445
Krivično pravo i postupak
Sredstva za zamenu kratkovremene kazne lišenjem slobode, od D-r B. Markovića46, 130
O ubistvu, od D-r M. Miljkovića99, 212, 301, 402
Kazneni registri, od Vase Lazarevića159
Pojam „dela" u srpkom kaznenom zakoniku, od D-r Tome Živanovića228
Iznuda u srp. kazn. zak., od D-r Tome Živanovića395
Istorija npava
Postanak domaćih kompilacija vizantijskog prava kod pravoslavnih Slovena, od Svet. O. Đorića295
Međunarodno npavo
Aneksija Bosne i Hercegovine i međunarodno pravo, od D-r Milenka R. Vesnića273, 369
Crkveno pravo
Patronatsko pravo361
O regulisanju parohija, od Milana M. Stojadinovića454
Ekonomske i finansijske nauke
Poljoprivredne obezbeđenje u Srbiji, od D-r Momčila Ninčića11, 150, 236, 325, 421
Monopolističke težnje u esnafima od K. Jovanovića245
O kontroli kod akcionarskih društava, od D-r Milor. Nedeljkovića428
Parlamentarna hronika
Parlamentarna hronika, redovni saziv za 1906, od Slobodana Jovanovića67, 173, 250, 339
Sudska hronika
Može li se razvesti brak po isteku petogodišnjeg odvojenog života i na zahtev samo jedne bračne strane? od D-r Čedomilja Mitrovića74
Koji je sud nadležan za raspravljanje sporova o advokatskim nagradama do 200 dinara? od D. Rankovića79
Judikatura Kasacionog suda § 482 građ. zak., od Gojka Niketića81
Pregled judikature Kasac. suda § 119 građ. zak.. od Gojka Niketića178
Ima li brat preče pravo na otkup od svoga brata onog dela očevog imanja, koji bi mu u slučaju očeve smrti bez testamenta u nasleđe pripao?, od J. V. Todića181
Nesposobnost za krivičnu odgovornost jednog lica usled duševne bolesti, ne mora uvek značiti i nesposobnost za pravnu radnju, od Mih. L. Stojadinovića256
Branilačka nagrada (branioca po zvaničnoj dužnosti) preča je u naplati od naknade kaznimim delom učinjene, ma ova bila obezbeđena i zalogom, od Đorđz Popovića - Pfafa259
Dve različne odluke Kasacionoga suda po dva u svemu jednaka slučaja, od Mil. B. Tošića262
I roditelji ubijenog imaju pravo na naknadu izdržanja, od St. Maksimovića344
Kazne za dela iz § 100 krivič. zakona izriču se odvojeno od kazni koje povlače dela zbog kojih je krivac u pritvoru i izdržavaju posle, pošto bude izdržana ili oproštena kazna za dela zbog kojih je bio u pritvoru, od Jos. K. Stojanovića345
Tast može da usini zeta, od Miće M. Milićevića481
Nadintabulacija na intabulirano primanje dužnika može se odobriti na onaj deo primanja koji dalje dovoljno obezbeđenja za tražbinu za koji je deo ovlašćen i sam sud da pronađe, od St. Maksimovića486
Neprekidnom državinom od 24 godine može držalac nepokretnog imanja, i kad nije dokazao pravni osnov iz koga ta državina ističe, zadobiti putem zastarelosti pravo svojine na tome imanju, od Jos. K. Stojanovića488
Mesto izvoda iz trgovačkih knjiga (čl. 82 zakona o neposrednom porezu) kao dokaz prijavljenog prinosa za porezivanje, može služiti i uverenje o prijavi sumarnog kapitala od Mih. L. Stojadinovića492
Otpravljanje poslova u prvostepenim sudovima, od Drag. E. Stolpovića493
Primenjeno pravo
Iz bankarske prakse, od D-r Milorada Nedeljkovića351
Ocene n prikazi
Dr. med. A. Biankini, Chicago III. Kriminalna Sociologija (Smrtna kazna — znanstveno umorstvo — Euthanasia), od D-r D. M. Subotića85
I Gromoglasovъ, Opredъlenia braka vъ značenie ihъ pri izslъdovanii voposa o formъ hristianskago brakozaklюčenia, od D-r N. M.265
Mémoires du prince Clovis de Hohenlohe, un siécle de polirique allemande, od Jov. M. Jovanovića267, 506
Branislav B. Todorović, Nauka o trgovini, od D-r Milorada Nedeljkovića269
Poreska služba, organ udruženja poreskih činovnika u Kraljevini Srbiji, od D-r Vel. I. Bajkića354
G. Ferrari. Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo, Lipsia, 1909, od Dr. H. M.498
Šta se ne može uzeti u popis za izvršenje sudskih odluka (objašnjenje § 471 sudskog postupka u građanskim parnicama) od D-r Drag. Aranđelovića, str. 1—49, od St. Maksimovića500
E. Costa, Storia delle fonti del diritto romano. Torino 1909 in 8° p. XII, Th. Kipp. Geschichte der Quellen des römischen Rechts. 3 Aufl. Leipzig 1909 in 8° p. VIII 189, od P. 3. P.509
Beleške
Tužbe na očinstvo u Crnoj Gori, od Milana Pavlova Jovanovića86
Pitanja o smrtnoj kazni u francuskoj komori87
Katedra za policijske nauke87
Psihijatarske pouke za sudske činovnike87
Pokret za ukidanje dvaju paragrafa, od Gojka Niketića87
Dr. Emil Pfersche, Grundriss der allgemeinen Lehre des bürgerlichen Rechts, od Gojka Niketića88
Pravničko društvo u Zagrebu, od J. Kriknera183
Servia by the Servians, od J. Kriknera272
† D-r Anton Pavkiček, od D. Ar.359
Inostrano kriminalno zakonodavstvo u 1908 g., od G. Niketića357
D-r Mih. Gavrilović, Miloš Obrenović, od D. Ar.510
Prof. Dr. F. K. Neubecker. Die Mitgift in rechtsvergleichender Darstellung, od D. Ap.510
Prof. Dr. Jul. Hatschek, Allgemeines Saatsrecht, D. Ap.510
Nove knjige184, 360, 512
Ispravka148, 512
SARADNICI
NA VII KNJIZI ARHIVA ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE
Aranđelović D-r Drag.359, 510
Bajkić D-r Vel. I.354
Bakotić D-r Lujo114, 185, 286
Vesnić Milenko R.273, 369
Đorđević Andra193
Đorđević D-r T. R.439
Đorić Svet. O.295
Živanović D-r Toma228, 395
Jovanović Jov. M.267, 506
Jovanović K.245
Jovanović Milan Pavlov86
Jovanović Slobodan67, 173, 250, 339
Krikner Jovan183, 272
Lazarević Vasa159
Maksimović Ct.344, 486, 500
Marković D-r B.46, 130
Milićević Mića M.481
Miljković D-r M.99, 212, 301, 402
Mitrović D-r Velizar27, 445
Mitrović D-r Čed.74
Nedeljković D-r Milorad269, 351, 428
Niketić Gojko81, 87, 88, 178, 357
Ninčić D-r Momčilo11, 150, 236, 325, 412
Pavlović Đor.1
Perić Živojin M.89, 201, 317, 377
Popović Đorđe - Pfaf259
Radojičić Spasoje38, 121
Ranković D.79
Silvi Mihailo467
Stojadinović Milan M.454
Stojadinović Mih. L.256, 492
Stojanović Jos. K.345, 488
Stolpović Drag. E.493
Subotić Dr. D. M.85
Todić J. V. 181
Tošić Mil. B.266