Arhiv 1908 | Kolo 1 | Knjiga 5
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE V (SVESKE 1—6)
Istorija prava
Sudovi i vlasti KĐorđeva doba, od Alekse S. Jovanovića6
Građansko pravo i postupak
Kapara ili zadatak (arrha, arra), od Andre Đorđevića1
O obavezi zaštite u slučaju evikcije kod ugovora o kupovini i prodaji, od Živojina M. Perića36, 130, 254, 368, 487
O ugovorima o osiguranju života, od D-r. Mih. Polićevića58, 192
Prilozi proučavanju narodnog života u sjevernoj Dalmaciji, od D-r. Aleksandra Mitrovića74, 173, 237
O pravu udovičkog užitka, od Il. A. Šumenkovića101, 202
Pravozastupništvo u Nemačkoj, od Mihaila Silvi206, 307
Revers, od D-r. Čed. Markovića539
Trgovačko i stečajno pravo
Pravo trgovanja u obnovljenoj Srbiji do 1835 godine, od Andre S. Filipovića66, 182, 224, 392, 513
Prinudno poravnanje u stečaju, od Sp. Radojičića353, 438
Povratno dejstvo stečaja na učinjene poklone, od D-r. Velizara J. Mitrovića400
O pravom domašaju čl. 58. zakona o akcionarskim društvima, od M. N. Hristića413
Krivično pravo i pootupak
Sredstvo za zamenu kratkovremene kazne lišenjem slobode, od D-r. B. Markovića16, 141, 284, 379, 467
Nekoliko reči o nameri kod utaje, od D-r. D. M. Subotića82
O policijskim poternicama, od Vase Lazarevića527
Pristanak povređenoga ne ništi protivpravnost, od Jov. Lončarića548
Državno pravo
Nov skupštinski poslovnik, od S. Jovanovića49, 154, 297
Administrativno pravo
Može li sudija biti i sudija i blagajnik, od Drag. M. Timića303
Međunarodno pravo
O međunarodno-pravnoj zaštiti poverilaca jedne države (povodom Dragove doktrine), od D-r. Milete St. Novakovića91, 166
Crkveno pravo
Grčko-rimsko zakonodavstvo o crkvenoj imaovini, od D-r. Nikodima Milaša27, 121, 233, 361, 480
Reforma bračnoga prava u Austriji, od Jednog kanoniste329, 426
Ekonomske i Finansijske nauke
Novi balkanski željeznički planovi, od Jednog diplomate270, 340, 451
Sudska hronika
Za pojam dela iz §. 103. kriv. zakonika potrebno je da, oporočavanjem uređenja državnog ili izvesne zakonite naredbe kakvog činovnika, taj činovnik bude izložen mrzosti i prezrenju, inače, ako takvog oporočavanja nema, stoji delo iz §. 104. kriv. zakonika, od Drag. K. Dragutinovića106
Za ocenu dokaza o savesnosti u izvršenoj deobi, kao faktičkog pitanja, nadležni su prvostepeni i Apelacioni sud, ali ne i Kasacioni sud, od Drag. K. Dragutinovića107
Zastarela vučena menica smatra se kao punovažna obligacija bez obzira na to, da li ju je akceptant svojeručno izpisao, samo ako je ona, pre zastarenja, važila kao potpuno ispravna po trgovačkom zakoniku, od Đorđa Popovića-Pfafa113
Krađa, izvršena otvaranjem vrata zgrade pravim ključem, jeste opasna, a ne prosta, od Mih. J. Popovića216
Može li tast punovažno usvojiti zeta, od Dušana Dimitrijevića218
Školska vlast radi obezbeđenja svoga primanja od političke vlasti (opštine) ne može da traži od prvostepenog suda obezbeđenje (zabranu, pribelešku), od Đorđa Popovića-Pfafa224
Udate kćeri za života oca imaju podjednako pravo uživanja sa udovom i neudatom sestrom na zaostalo očevo imanje po §-u 414. građan. zakonika, od St. Maksimovića316
Važnost intabulisanog zakupa (§. 704. građ. zak.) ostaje i posle javne prodaje sve do isteka ugovorom predviđenoga roka, od Petra Nikolića415
Da li žena može hipotekovati izdržanje iz §. 100. građ. zakonika, od St. Maksimovića552
O važnosti intabuliranog zakupa, od St. Maksimovića555
Udova činovnika ima prava na penziju i kad sama i posle šeste godine ulaganja muževljeva u činovnički udovički fond uplati sve uloge do punih 10 godina ulagalja muževljeva, od Milića M. Gavrovića558
Docnijim testamentom uništava se raniji samo u tom slučaju, ako je on punovažan, od Tih. M. Živkovića562
Pismeni a privatni testamenat pravno važi i ako nije u zakonoj formi sačinjen, — ako je samo od strane nespornog sudije utvrđen, — kao usmeni sudski testamenat, od Žike Ž. Ilića567
U slučaju tužbe činovnika sudu na osnovu čl. 28 Ustava isledni sudija može istragu i prekinuti, od Svetislava Mitrinovića572
Ocene i prikazi
St. Novaković: Matije Vlastara Sintagmat, od D-r. Aleksandra Mitrovića114
St. Novaković: Matije Vlastara Sintagmat, od D-r. Nikodima Milaša225, 322
Postupak opštinskih sudova u građanskim parnicama i postupak izbranih sudova, od Dr. D. Aranđelovića577
Dr. Josef Kohler: Einführung in die Rechtswissenschaft, od Lazara P. Markovića577
Arturo Rocco: La riparazione alle vitime degli errori giudiziari, od D-r. Aleksandra Mitrovnća579
Beleške
† D-r. Marijan Derenčin, od D-r. D. Aranđelovića117
Hrvatsko pravničko društvo, od D-r. D. Aranđelovića117
Zakonodavni projekti u Austriji, od D-r. D. Aranđelovića118
Nemačko kazneno pravo, od D-r. D. Aranđelovića119
Nov zakon o braku u Engleskoj, od Č. M.119
Hans Leuss: Aus dem Zuchthause, od Aleksandra Pavlovića120
Sme li muž da otvara pisma svoje žene, od G. Niketića230
Jedna interesantna sudska odluka, od D-r. D. Aranđelovića231
Da li je staralac obavezan, da za svoje pupile čini izdatke iz svojih sredstava, kad ih one nemaju?325
Jedna anomalija u kaznen. zakoniku, od G. Niketića326
O žalbama Državnom Savetu, od St. M.423
Odluke opšte sednice Kasacionog Suda423
Izrada novih zakonskih projekata, od D-r. D. Aranđelovića424
D-r. Antun Randa, od D-r. D. Aranđelovića580
Jedno zaslužno odlikovanje, od D-r. D. Aranđelovića580
Novi predsednik Kasacionog Suda, od D-r. D. Aranđelovića580
1. Proslava 80-to godišnjice i pensionisanje Dr. Ernsta Imanuila Bekera581
2. 29 skup nemačkih pravnika581
3. Jedna interesantna parnica u Nemačkoj, od Jovana Kriknera582
Pogrješke u jeziku naše pravničke terminologije, od D-r. D. Aranđelovića583
Zahvalnost232
Štamparska pogreška584
Nove knjige232, 326, 584
Nekrolog
† D-r. Valtazar Bogišić, od D-r. K. Kumanudi327
SARADNICI
na V knjizi Arhiva za pravne i društvene nauke
Aranđelović D-r. Drag.117, 118, 119, 231, 577, 583.
Gavrović Milić M.558
Dimitrijević Dušan218
Dragutinović Drag. K.106, 107.
Đorđević Andra1
Živković Tih. M.562
Ilić Žika M.567
Jovanović Aleksa S.6
Jovanović Slobodan49, 154, 297.
Krikner Jovan581, 582.
Kumanudi D-r. K.327
Lazarević Vasa527
Lončarić Jov.548
Maksimović St.316, 552, 555.
Marković D-r. Bož.16, 141, 284, 379, 467.
Marković Lazar P.577
Marković D-r. Čeda539
Milaš D-r. Nikodim225, 322, 329, 426.
Mitrinović Svetislav572
Mitrović D-r. Aleksandar74, 114, 173, 237, 579.
Mitrović D-r. Velizar J.400
Niketić Gojko230, 326.
Nikolić Petar415
Novaković D-r. Mileta St.91, 106.
Pavlović Aleksandar120
Perić Živojin M.36, 130, 254, 368, 487.
Polićević D-r. Mih.58, 192.
Popović Đorđe Pfaf113, 224.
Popović Mih. J.216
Radojičić Sp.353, 438.
Silvi Mihailo206, 307.
Subotić D-r. D. M.82
Timić Drag. M.303
Filipović Andra S.66, 182, 244, 392, 513.
Šumenković Il. A.101, 202.
Hristić M. N.413