The Archive 1908 | Edition 1 | Book 5
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖAЈ КЊИГЕ V (СВЕСКЕ 1—6)
Историја права
Судови и власти КЂорђева доба, од Алексе С. Јовановића6
Грађанско право и поступак
Капара или задатак (arrha, arra), од Андре Ђорђевића1
О обавези заштите у случају евикције код уговора о куповини и продаји, од Живојина М. Перића36, 130, 254, 368, 487
О уговорима о осигурању живота, од Д-р. Мих. Полићевића58, 192
Прилози проучавању народног живота у сјеверној Далмацији, од Д-р. Александра Митровића74, 173, 237
О праву удовичког ужитка, од Ил. А. Шуменковића101, 202
Правозаступништво у Немачкој, од Михаила Силви206, 307
Реверс, од Д-р. Чед. Марковића539
Трговачко и стечајно право
Право трговања у обновљеној Србији до 1835 године, од Андре С. Филиповића66, 182, 224, 392, 513
Принудно поравнање у стечају, од Сп. Радојичића353, 438
Повратно дејство стечаја на учињене поклоне, од Д-р. Велизара Ј. Митровића400
О правом домашају чл. 58. закона о акционарским друштвима, од М. Н. Христића413
Кривично право и поотупак
Средство за замену кратковремене казне лишењем слободе, од Д-р. Б. Марковића16, 141, 284, 379, 467
Неколико речи о намери код утаје, од Д-р. Д. М. Суботића82
О полицијским потерницама, од Васе Лазаревића527
Пристанак повређенога не ништи противправност, од Јов. Лончарића548
Државно право
Нов скупштински пословник, од С. Јовановића49, 154, 297
Административно право
Може ли судија бити и судија и благајник, од Драг. М. Тимића303
Међународно право
О међународно-правној заштити поверилаца једне државе (поводом Драгове доктрине), од Д-р. Милете Ст. Новаковића91, 166
Црквено право
Грчко-римско законодавство о црквеној имаовини, од Д-р. Никодима Милаша27, 121, 233, 361, 480
Реформа брачнога права у Аустрији, од Једног канонисте329, 426
Економске и Финансијске науке
Нови балкански жељезнички планови, од Једног дипломате270, 340, 451
Судска хроника
За појам дела из §. 103. крив. законика потребно је да, опорочавањем уређења државног или извесне законите наредбе каквог чиновника, тај чиновник буде изложен мрзости и презрењу, иначе, ако таквог опорочавања нема, стоји дело из §. 104. крив. законика, од Драг. К. Драгутиновића106
За оцену доказа о савесности у извршеној деоби, као фактичког питања, надлежни су првостепени и Апелациони суд, али не и Касациони суд, од Драг. К. Драгутиновића107
Застарела вучена меница сматра се као пуноважна облигација без обзира на то, да ли ју је акцептант својеручно изписао, само ако је она, пре застарења, важила као потпуно исправна по трговачком законику, од Ђорђа Поповића-Пфафа113
Крађа, извршена отварањем врата зграде правим кључем, јесте опасна, а не проста, од Мих. Ј. Поповића216
Може ли таст пуноважно усвојити зета, од Душана Димитријевића218
Школска власт ради обезбеђења свога примања од политичке власти (општине) не може да тражи од првостепеног суда обезбеђење (забрану, прибелешку), од Ђорђа Поповића-Пфафа224
Удате кћери за живота оца имају подједнако право уживања са удовом и неудатом сестром на заостало очево имање по §-у 414. грађан. законика, од Ст. Максимовића316
Важност интабулисаног закупа (§. 704. грађ. зак.) остаје и после јавне продаје све до истека уговором предвиђенога рока, од Петра Николића415
Да ли жена може хипотековати издржање из §. 100. грађ. законика, од Ст. Максимовића552
О важности интабулираног закупа, од Ст. Максимовића555
Удова чиновника има права на пензију и кад сама и после шесте године улагања мужевљева у чиновнички удовички фонд уплати све улоге до пуних 10 година улагаља мужевљева, од Милића М. Гавровића558
Доцнијим тестаментом уништава се ранији само у том случају, ако је он пуноважан, од Тих. М. Живковића562
Писмени а приватни тестаменат правно важи и ако није у законој форми сачињен, — ако је само од стране неспорног судије утврђен, — као усмени судски тестаменат, од Жике Ж. Илића567
У случају тужбе чиновника суду на основу чл. 28 Устава иследни судија може истрагу и прекинути, од Светислава Митриновића572
Оцене и прикази
Ст. Новаковић: Матије Властара Синтагмат, од Д-р. Александра Митровића114
Ст. Новаковић: Матије Властара Синтагмат, од Д-р. Никодима Милаша225, 322
Поступак општинских судова у грађанским парницама и поступак избраних судова, од Др. Д. Аранђеловића577
Dr. Josef Kohler: Еinführung in die Rechtswissenschaft, од Лазара П. Марковића577
Arturo Rocco: La riparazione alle vitime degli errori giudiziari, од Д-р. Александра Митровнћа579
Белешке
† Д-р. Маријан Деренчин, од Д-р. Д. Аранђеловића117
Хрватско правничко друштво, од Д-р. Д. Аранђеловића117
Законодавни пројекти у Аустрији, од Д-р. Д. Аранђеловића118
Немачко казнено право, од Д-р. Д. Аранђеловића119
Нов закон о браку у Енглеској, од Ч. М.119
Hans Leuss: Aus dem Zuchthause, од Александра Павловића120
Сме ли муж да отвара писма своје жене, од Г. Никетића230
Једна интересантна судска одлука, од Д-р. Д. Аранђеловића231
Да ли је старалац обавезан, да за своје пупиле чини издатке из својих средстава, кад их оне немају?325
Једна аномалија у казнен. законику, од Г. Никетића326
O жалбама Државном Савету, од Ст. М.423
Одлуке опште седнице Касационог Суда423
Израда нових законских пројеката, од Д-р. Д. Аранђеловића424
Д-р. Антун Ранда, од Д-р. Д. Аранђеловића580
Једно заслужно одликовање, од Д-р. Д. Аранђеловића580
Нови председник Касационог Суда, од Д-р. Д. Аранђеловића580
1. Прослава 80-то годишњице и пенсионисање Dr. Ернста Имануила Бекера581
2. 29 скуп немачких правника581
3. Једна интересантна парница у Немачкој, од Јована Крикнера582
Погрјешке у језику наше правничке терминологије, од Д-р. Д. Аранђеловића583
Захвалност232
Штампарска погрешка584
Нове књиге232, 326, 584
Некролог
† Д-р. Валтазар Богишић, од Д-р. К. Кумануди327
САРАДНИЦИ
на V књизи Архива за правне и друштвене науке
Аранђеловић Д-р. Драг.117, 118, 119, 231, 577, 583.
Гавровић Милић М.558
Димитријевић Душан218
Драгутиновић Драг. К.106, 107.
Ђорђевић Андра1
Живковић Тих. М.562
Илић Жика М.567
Јовановић Алекса С.6
Јовановић Слободан49, 154, 297.
Крикнер Јован581, 582.
Кумануди Д-р. К.327
Лазаревић Васа527
Лончарић Јов.548
Максимовић Ст.316, 552, 555.
Марковић Д-р. Бож.16, 141, 284, 379, 467.
Марковић Лазар П.577
Марковић Д-р. Чеда539
Милаш Д-р. Никодим225, 322, 329, 426.
Митриновић Светислав572
Митровић Д-р. Александар74, 114, 173, 237, 579.
Митровић Д-р. Велизар Ј.400
Никетић Гојко230, 326.
Николић Петар415
Новаковић Д-р. Милета Ст.91, 106.
Павловић Александар120
Перић Живојин М.36, 130, 254, 368, 487.
Полићевић Д-р. Мих.58, 192.
Поповић Ђорђе Пфаф113, 224.
Поповић Мих. Ј.216
Радојичић Сп.353, 438.
Силви Михаило206, 307.
Суботић Д-р. Д. М.82
Тимић Драг. М.303
Филиповић Андра С.66, 182, 244, 392, 513.
Шуменковић Ил. А.101, 202.
Христић М. Н.413