The Archive 1948 | Edition 3 | Book 63
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
КЊИГЕ IV НОВОГ (ТРЕЋЕГ) КОЛА
(КЊИГЕ LXIII ЦЕЛОКУПНОГ ИЗДАЊА)
Резолуција V Конгреса КПЈ о основним наредним задацима организације КПЈ337
Теорија државе и права
1. Питање државе у „Манифесту Комунистичке партије“ од академика А. Ј. Вишинског49
2 Напомене о појму и примени аналогије у нашем кривичном праву од др Радомира Лукића74
3. Пет година народне државе од Моше Пијаде489
Уставно право
1. Пето редовно заседање Народне скупштине ФНРЈ177
2. Права грађана ФНРЈ од професора др Ива Крбека187
3. Законодавни рад Народне скупштине на Шестом редовном заседању334
Грађанско право
1. Основни принципи совјетског грађанског права од професора М. М. Агаркова207
2. Појам имовине у грађанском праву од др А. Гамса523
Кривично право
1. Умишљај и нехат од Владимира Тимошкина195
2. Облици саучесништва и врсте саучесника од Јова Црногорчевића506
Међународно право
1. Меморандум Удружења правника ФНРЈ1
2. Поводом пресуде Америчког војног суда у Нирнбергу13
3. Проблем суверености у савременом међународном праву од Ђ. Нинчића354
4. Данашње стање у погледу кажњавања ратних злочинаца и помогача окупатора од Љ. Радовановића378
5. Питање правних санкција против пропаганде штетне за мирне односе међу народима од др Дарка Чернеја391
Политичка економија
О функцијама и садржају плана народне привреде од др Радивоја Увалића64
Изградња народне власти
1. Двогодишњица Устава ФНРЈ и прва годишњица устава народних република од Ђ.89
2. Опозивање народних претставника од М. Кангрге93
3. Дискусија у Народној скупштини ФНРЈ о новим законима из области кривичног права401
4. Закони донети на трећем ванредном заседању Народне скупштине ФНРЈ550
Ново право и правосуђе
1. Напомене о тезама за претпројекат Закона о наслеђивању од др Б. Ајзнера98
2. Систем напредовања државних службеника од др Александра Балтића228
3 Правне карактеристике народног зајма од др М. Вуковића417
4. Прилог питању о систему Посебног дела Кривичног законика од Д. В. Димитријевића423
5. Поништај брака и право на породичну пензију од Славка Бујдића435
6. Основни принципи закона о војним кривичиим делима од 3. Острића561
7. Дипломатско-консуларна форма закључења брака од Б. Николајевића568
8. Поједина права службеника у примени Закона о државним службеницима од др А. Балтића576
Међународни правни преглед
1. Фалсификатори историје (Историско обавештење) од Ђ. Нинчића114
2. Предминхенски англо-немачки преговори од Р.244
3. Прогресивни развој и кодификација међунароног права од Љ. Радовановића252
4. Дунавска конференција у Београду од др А Вајса439
Историја права народноослободилачке борбе
1. Развој материјално-кривичног права у народноослободилачкој борби Словеније од др М. Шнудерла120
2. Преглед материјалног кривичног права у народноослободилачкој борби Словеније125
3. Документи о развоју органа правосуђа у току народно- ослободилачке борбе од др Леона Гершковића445
4. Судско право, организација судова и кривични поступак за време народноослободилачке борбе у Словенији од др М. Шнудерла531
Право иностраних држава
1. Устав Народне Републике Бугарске133
2. Устав Чехословачке Републике од Ђ.258
3. План за будући Устав Немачке Републике265
4. Указ Президијума Врховног совјета СССР о праву грађа на на куповину и изградњу индивидуалних кућа за становање452
5. Устав Корејске Народно-демократске Републике581
Оцене и прикази
1. „Коментар Општег дела Крвичног законика“ од проф. М. Аћимовића146
2. „Югославия, народна демокрация — Конститутциони принципи“ од др Михаила Геновског148
3. „Документи о развоју народне власти“. Сабрао и уредио др Леон Гершковић, од Д. Јанковића227
4. Владимир Дедијер: „Париска конференција“ од Ђ. Нинчића279
5. С. Н Братус: „ЮОридические лица в советском гражданском праве“, од др Р. Лукића282
6. Г. Н. Польанска: „Земельное право“ од В. Капора287
7. Проф. И. Т. Гольаков: „Васпитательное значение советского суда“, од М. Перовића292
8. «Bulletin triméstriel de la société de la législation comparée» od J. Đ.295
9. „Основы советского государства и права“ од М. П.455
10 „Нирнбершка пресуда“ од Б. С.457
11. „Уставотворни одбори Савезне скупштине и Скупштине народа“, Стенографске белешке459
12. А. Н. Траинин: „Учение о соучастии“ од В. Тимошкина459
13. »Komentar splošnega dela Kazenskega zakonika« pod splošnim uredništvom Moše Pijade462
14. „Пет година народне државе“ од Ђ.599
15. К. В Венедиктов: „Государствена социалистическа сопственост“ од В. Капора601
Преглед часописа
1. „Известия Академии наук ССР, отделение економики и права“151, 298, 607
2. „Большевик“154, 301
3. „Советское государство и право“156, 303, 463, 600
4. „Мировое хозяйство и мировая политика“161
5. „Обзор польского законодательства“162
6. »Drejtesia popullore«163, 305
7. «Revue tirmestrielle de droit civil»163
8. »Przeglad notarialny«304
9. »Gazeta administraciji«304
10. »Demokratycznu preglad prawniczy«304, 472
11. »Zeitschrift für schweizerisches Recht«305
13 »Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht«305
14. »Panstvo i prawo«471
15. « Bulletin de droit tchecoslovaque »473
Хроника
1. Пројект Устава Румунске Народне Републике164
2. Припремање Трећег конгреса Међународног удружења демократских правника од Љ. Р.163
3. Припремање важних нових закона у СССР163
4. Фебруар и јуни четрдесетосме од Р.307
5. Поводом дискусије о нацрту за пројекат Закона о кривичном поступку ФНРЈ307
6. Нова књига совјетског научника-процесуалисте проф. Строговича: „Учење о материјалној истини у кривичном процесу“ од М. П.316
7. „Оснсвна питања пројекта Закона о кривичном поступку“ реферати дописног члана АН СССР М. С. Строговича и проф. Н. Н. Пољанског318
8. III Конгрес Међународног удружења демократских правника474
9. Резолуције III Конгреса Међународног удружења демократских правника478
10. Реформа правних студија у Чехословачкој481
11. Доношење статута Аутономне покрајине Војводине и Аутономне Косовско-метехијске области611
12. Дискусија совјетских правника о појму права615
13. Прилог питању развоја правне наставе у Србији од Р. Гузине619
Белешке
1. Пресуда против Листа и осталих у нашој јавности од Љ.168
2. Оснивање удружења правника по народним републикама170
3. Курсеви за стручно усавршавање инструктора руководећих кадрова локалних органа државних власти171
4. Статут Аутономне покрајине Војводине и Аутономне Косовско-метохијске области323
5. Конференција правних факултета у Љубљани323
6. Полагање рачуна народног судије у СССР које је награђено орденом Лењина324
7. Материјал о Народноослободилачкој борби Југославије у совјетском часопису332
8. Нови систем стицања научног степена доктора права482
9. Издања наших закона и њихова масовна потражња484
10. Правна издања Југословенске академије знаности и умјетности624
11. Правна издања Удружења правника ФНРЈ625
12. „Треће ванредно заседање Савезног већа и Већа народа Народне скупштине ФНРЈ“ — Стенографске белешке626
13. Усмене новине Удружења правника НР Србије626
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
У IV КЊИЗИ НОВОГ (ТРЕЂ.ЕГ) КОЛА
Ајзнер др Б.98
Аћимовић др М.146
Балтић др А.228, 576
Бујдић С.435
Bajc др А.439
Вуковић др М.417
Гамс др А.523
Гершковић др Л.445
Гузина Р.619
Димитријевић В. Д.423
Д.157
Ђ.89, 258, 550, 599
Ђ. Ј.295
Јанковић Д.277
Кангрга M.93
Капор В.287, 601
Крбек др И.187
Лукић др Р.74, 282
Љ. Р.166
Љ.168
Николајевић Б.568
Нинчић Ђ.114, 279, 354
Острић 3.561
Перовић М.158, 292
П. М.316
Пијаде М.489
П. М.455
Радовановић Љ.252, 378
Р.244, 307
Стајић С.298
С. Б.457
Тимошкин В.195, 459
Увалић др Р.64
Црногорчевић Ј.506
Чернеј др Д.391
Шнудерл др М.120, 581
ПРЕВЕДЕНИ:
Агарков М. М.207
Вишински A. J.49