The Archive 1947 | Edition 3 | Book 62
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
Књиге III новог (трећег) кола
(књиге LXII целокупног издања)
Теорија државе и права
Улога совјетског права у васпитању комунистичке свести од М. Кареве229
Историја државе и права
Главни данашњи задаци историје државе и права народа ФНРЈ од Драгослава Јанковића481
Уставно право
1) Прва годишњица Устава ФНРЈ и рађање устава народних република од Моше Пијаде1
2) Темељи правног поретка нове Југославије од др Леа Гершковића191
3) Независност и равноправност народа ФНРЈ као један од услова постојања грађанских права од др Иванa Лапене219
Административно право
О неким питањима управљања опћенародном имовином од др Леа Гершковића29
Грађанско право
1) О економској структури и облицима својине у ФНРЈ од Десанке Јовановић58
2) Тезе за предпројект Закона о наслеђивању315
3) Опште напомене уз Тезе за предпројект закона о наслеђивању334
Кривично право
1) Објективни основ и форме кривичне одговорности од В. Тимошкина и П. Власинића347
2) Задатак нашег кривичног законодавства од Моше Пијаде445
3) Основне карактеристике Општег дела кривичног законика од Франа Фрола455
4) О предлогу Кривичног законика – Опћи дио од др Јосипа Хрнчевића462
5) Учење о узрочности у кривичном праву од А. Н. Трајнина475
Наш правни живот
1) Петогодишњи план и задаци правника од др Јосипа Хрнчевића161
2) Општа резолуција оснивачке скупштине Удружења правника ФНРЈ226
Упоредно право
1) Устав победничког социјализма (10 година Стаљинског устава – уводни чланак из „Советское государство и право“ број 11—12 194612
2) Предмет совјетског грађанског права од Д. Генкина37
Изградња народне власти
1) Основне карактеристике новог Закона о порезима од др Обрена Благојевића77
2) Карактеристике нашег новог буџетског система од Кире Глигорова82
3) Законодавство ФНРЈ у 1946 год. од др Јована Ђорђевића86
4) Четврто заседање Народне скупштине ФНРЈ од Јована Ђорђевића488
5) Претрес Кривичног законика – Општи део у Народној скупштини ФНРЈ496
Међународни преглед
1) Пресуда Међународног војног суда у Нирнбергу243
2) Утицај Октобарске револуције на развој међународног права од др Ива Лапене511
Ново право и правосуђе
1) Примедбе на Пројекат за општи део Кривичног законика91
2) Поводом одлуке Врховног суда НР Босне и Херцеговине о наследном праву од Вида Крешића109
3) Несагласност нарави и остали бракоразводни узроци из чл. 56 Закона о браку од др Љубомира Бајаловића115
4) Привремени кућни ред за казненопоправне домове осуђених малолетника од М. С. П.117
5) Кривична дела одавања пословне тајне и економске шпијунаже од Владимира Тимошкина260
6) Неколико случајева погрешне примене Закона о државним службеницима од др Александра Балтића268
7) Струке и звања у новом Службеничком систему од др Александра Балтића364
8) Поводом оснивања нових савезних министарстава и министарстава народних република од Миодрага Вучковића373
9) Проблем виности од П. Власинића и В. Тимошкина377
10) Један спор по Закону о држављанству ФНРЈ од И. Брезовића389
11) Развитак права грађења од др Михајила Вуковића520
12) Нека питања из примене дисциплинског права од др Александра Балтића530
Право иностраних земаља
1) Мере за подизање нивоа правног образовања у ĆCCP118
2) Нове измене и допуне Устава СССР од др Јована Ђорђевћа121
3) За подизање нивоа обрађивања проблема совјетске економике126
4) Рад сектора судског права Института права Академије наука СССР123
5) Законодавна делатност у Чехословачкој Републици у 1946 год. од.И. Б132
6) Ново право Пољске од Хенрика Свентковског271
7) Чехословачки правни поредак од Олдриха Кроба278
8) Указ Президијума Врховног Совјета СССР о укидању смртне казне у СССР од А. Н. Храјнина392
9) Ново Пољско уставно право од Т. Багинског396
10) Мали Устав Републике Пољске са Декларацијом грађанских права и слобода399
11) Устав Народне Републике Албаније536
Оцене и прикази
1) Теорија грађанског парничног поступка од др М. Марковића133
2) Правосуђе у Југославији од др Ферде Чулиновића од др Дражена Сесардића137
3) Уголовная ответственность гитлеровцев од проф. А. Н. Трајнина од Бранимира Јанковића139
4) Збирка кривичних Закона с објашњењима, издање „Службеног листа ФНРЈ“ од Владислава Поповића141
5) Penal reform in England од Б. Јанковића143
6) Wymiar sprawiedliwosci w odrodzonej Polsce од P. Л.
7) Zbior documentow у редакцији J. Маковског од P. Л.144
8) Значај научне критике од Уредништва302
9) Наша законитост, бр. 1—4, 1947 од Д. С.304
10) „Људски правник“. бр. 1—2, 1947 од Д. С.305
11) Академик А. Вишински: Теорија судских доказа у совјетском праву од Ј. Ђорђевића411
12) Bulletin trimestrielle de la Société de législation comparée, број 1—2 и 3—4 од J. Ђ.414
13) Јуридическа мисл, бр. 1—6, 1947 од Д. С.416
14) „Уједињене нације, збирка докумената, 1941—1945“од Л.547
15) Др А. Соловјев: „Трговање бесанским робљем до год. 1661“ и „Гост Радин и његов тестаменат“ од Д. Ј.548
16) Др А. Гахс: „Хисторијски развитак породице“ од др А. Прокоп548
17) А. П. Климов: „Суштина совјетске трговине“ од Б. Н.551
Преглед часописа
1) Большевик“ стр. 144, 145, 147, З04, 306, 308, 309, 416, 421, 553
2) „Известия Академии наук СССР“150, 152, 423
3) „Вопросы истории“154
4) „Panstwo i pravo“157
3) „Demokratyczny preglad prawniczy157
6) „Revue du droit public et de la Science politique en France et à l’ etranger“157
7) Из Чехословачких правних часописа од др О. Кроба311
8) „Pravnik“313
9) „Sociolgie et droit slaves“313
10) „Советское государство и право“426, 429, 432, 433, 555, 557, 560, 562
11) „Плановое хозяйство“562
12) „Мировое хозяйство и мировая политика“566
13) Пољски правни часописи568
14) Bulletin du droit Tchecoslovaque“569
15) „Archivio giuridico Filippo Serafini“, за 1947 г.569
Хроника
1) Оснивачка скупштина Удружења правника ФНРЈ284
2) Резолуција оснивачке скупштине Удружења правника ФНРЈ по питању изручивања ратних злочинаца и репатријације расељених лица290
3) Телеграми упућени са оснивачке скупштине Удружења правника ФНРЈ министрима иностраних послова СССР, Велике Британије, САД и Француске291
4) Научно заседање Лењинградског Правног института292
5) Научна конференција аспираната Свесавезног института правних наука СССР295
6) Оснивање југословенског Удружења за Уједињене нације436
7) Други међународни конгрес демократских правника „Право у служби мира“437
8) Једна реакционарна и антиевропска акција од В. С.570
Белешке
1) Двогодишњица „Службеног листа ФНРЈ“159
2) Билтен Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ158
3) Чланак о нашем изборном праву у совјетском часопису160
4) Рад совјетске академије наука на историји наших народа160
5) Мишљење у италијанској уставотворној скупштини о Уставу ФНРЈ160
6) Билтен Комитета за законодавство и изградњу народне власти441
7) Конференција по питањима комуналне привреде573
8) „Народни правник“574
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
у III књизи новог (трећег) кола
Бајаловић др Љубомир115
Балтић др Александар268, 364, 530
Благојевић др Обрен77
Брезовић И.389
Б. И. 132, 159, 441
Власинић Предраг347, 377
B. В.416, 363, 566
Вуковић др Михајило520
Вучковић Милорад373
Гершковић др Лeo29, 191
Глигоров Киро82
Ђорђевић др Јован86, 121, 411, 414, 488
Јанковић Бранимир139, 143
Ј. Д.153, 160, 548
Јовановић Десанка 58
Јанковић Драгослав481
Крешић Вид109
Лапена др Иво219, 511
Л. Р.143, 144, 145, 150, 151, 157, 159, 160, 304, 305, 308, 313
Л.300, 421, 423, 429, 432, 433, 547, 553, 555, 557, 560, 562, 568, 569. 569
М.126
Н. Б.551
Пијаде Моша1, 445
П. С. М.117
Поповић Владислав141
Прокоп др А.548
C. В.570
Сесардић др Дражен137
С. Д.304, 305
С. Д.416, 426
Стајић Ст.147
Тимошкин Владимир260, 347, 377
Фрол Фране455
Хрнчевић др Јосип161, 462
ПРЕВЕДЕНИ:
Багински В.396
Генкин Д.37
Карева М.229
Кроб Олдрих273, 312
Свентковски Хенрих271
Трајнин А. Н.392, 475