The Archive 1937 | Edition 2 | Book 51
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
СAДРЖAЈ
1-6 бр. књ> XXXIV (LI) друго коло
Херман Вендел (1884—1936), од д-ра Пере Слијепчевића1
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Поступак у споровима који проистичу из закупних уговора, од д-ра Јована Савковића39
2) Злоупотреба права у Грађанском парничном поступку, од д-ра Миливоја Ч. Марковића49
3) Бракоразводни узроци по Грађанском законику Србије, Брачним правилима Срп. правосл. цркве и Предоснови грађ. законика, од д-ра Драгољуба Аранђеловића110
4) Социалне тежње новога извршнога права, од д-ра Борислава Т. Благојевића146
5) Значај приватнога права, од д-ра h. с. Живојина М. Перића209
6) Уговор у корист трећег, од д-ра Бранислава М. Недељковића233
7) Продужење рока за одговор на тужбу, од д-ра Саве Стругара246
8) Демократија и њено приватно право, од д-ра Божидара С. Марковића325
9) Основ законог дела у правној филозофији, од д-ра Душана Љ. Пантелића337
10) Значење клаузуле „под претњом извршења“ од д-ра Мирослава Мухе350
11) Делимична извршност грађанских пресуда, од д-ра Видана О. Благојевића426
12) О колизији § 928 ж. Срп. грађ. зак. и § 85 Меничног закона, од Ивана Д. Петковића542
КРИВИЧИО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Завођење и његове последице, од д-ра Михаила П. Чубинског320
2) Штампа, јавност и судови, од д-ра Ива Политеа408
3) Питање „редовних дажбина“ у царинском кривичном праву, од Милана К. Ивановића447
4) Приватни учесник у ранијем и садашњем Законику о судском кривичном поступку, од д-ра Метода Доленца497
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПPABO
1) Француска револуција и парламентарни режим, од д-ра Данила Ј. Данића414
2) Расматрања о начелу поделе власти, од д-ра Милана Владисављевића534
АДМИНИСТРАТИВНО ПPABO
1) Провођење у живот Закона о лову од 5 децембра 1931 год., од Александра Давинића227
2) Надлежност Државног савета као другостепеног и последњег управног суда, од Божидара Протића504
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПPABA
1) Значај Приватнога права, од д-ра h. с. Живојина М. Перића209
2) Да ли обичај може укинути закон, од д-ра Ђорђа Тасића215
3) Декартов утицај на друштвене науке, од д-ра Евгенија Спекторског401
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Три датума у историји руског сељаштва, од д-ра Евгенија Спектореког105
2) Привредна теорија и привредни живот, од д-ра Слободана Драшковића128
3) Разлози који су изазвали контролисање (ограничење) наше девизне трговине, од д-ра Милана Тодоровића223
4) Садашња депресија и психолошка теорија кризе, од Бернара Лаверња305
5) Теорија куповне снаге, од д-ра Гојка Грђића436
ЦРКВЕНО ПРАВО
Цариградска црква као фактор аутокефалије, од Сергија Троицког20
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
Утврђивање брачности деце у Шеријатском праву, од д-ра Мехмеда Беговића525
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Међупокрајински сукоб закупа о наслеђу, од д-ра Милана Ф. Бартоша62
2) Престанак трговачких друштава. (Поводом предлога југословенског Трговачког законика), од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића157
3) Изигравање комисоријалног пакта, од д-ра Милана Ф. Бартоша255
4) Сопственичка стварна службеност, од д-ра Милана Ф. Бартоша354
5) Треба ли мењати неке одредбе нашег Законика о судском поступку у грађанским парннцама, од Драгутина Кнежевића545
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
Ко заступа пред Парламентом спречене министре?, од д-ра Лазе Костића454
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Наша аграрна реформа пред Сталним судом међународне правде, од д-ра Илије Пржића458
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
Рузвелтова реформа Врховног суда, од д-ра Јована Ђорђевића358
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Право на пензију удовице из римокатоличког брака, одвојене од стола и постеље, од Љубомира Радовановића70
2) Један случај додељивања породичне пензије двема удовицама истог мужа који није муслиманске вере, од Николе С. Стјепановића169
3) § 133 Закона о општем управном поступку пред општом седницом Државног савета, од Љубише Јенка261
4) Један случај признања професорског испита, од Светозара Аџића263
5) Трошарина на ракију, од Љубомира Радовановића367
6) Реактивирање и пензиске принадлежности, од Драгаша Ђ. Денковића463
7) Један случај неправилне примене царинских кривичних санкција и двоструког кажњавања за исто дело, од Милана К. Ивановића552
СУДСКА ХРОНИКА
1) О тумачењу својеручног писменог тестамента, од д-ра Адама П. Лазаревића73
2) У спору за поништај .јавне продаје после укинуте пресуде по старом Грађ. суд. поступку суд не одређује прво рочиште, ако то туженик изрично не захтева, од Милана Ж. Живадиновића76
3) Неуплатом поништена привремена акција може бити предмет залоге, од Јована Д. Смиљанића78
4) О претпоставци за тражење средства обезбеђења од руковаоца, рачунополагача и других одговорних лица по Закону о администрацији војске и морнарице, од Милорада М. Јовановића81
5) Условна осуда због дела корупције, од Владимира Тимошкина83
6) Лишење живота у користољубивој намери извршено после зрелог размишљања и на свиреп начин, као и одузимање новца после убиства не претпостављају битна обележја разбојништва из § 326 Крив. зак., јер нема насилног одузимања ствари, од Јована Д. Смиљанића84
7) Изјава синовљева да је задовољан са тестаментом свога оца, којим је искључен из наслеђа, не може се побијати по § 7 Зак. о побијању правних дела изван стечаја, од Тихомира М. Ивановића173
8) Свекар се не може осуђивати на повраћај покретности из мираза снаји (малолетник, иако остаје у кући свога оца, женидбом добија еманципацију и може пуноважно располагати новцем од мираза), од Јована Д. Смиљанића174
9) Штета код осигурања противу пожара, од Јована В. Коштунице175
10) Да ли је ранија, више од 24 године, савесна, законита и ниодкога узнемирена државина једног земљишта од утицаја за пресуђење спора о својини истог, када је тужилац државине тога земљишта незаконито лишен пре поведеног cnopa, од Божидара В. Веселиновића177
11) Штету коју у јавном локалу нанесу политички противници збора одржаног у њему, сноси закупац, јер се то делање не може сматрати вишом силом, од Леона А. Амара180
12) Успела заштита закона без правних последица, од д-ра Видана О. Благојевића183
13) Надлежност суда и управних власти за кажњавање шумских кривица, од Владимира Тимошкина184
14) Извршење насилне обљубе над женским лицем без обзира на године старости, сачињава само елементе кривичног дела из § 269 т. 1 Крив. зак. а не идеални стицај из § 269 т. 1 и § 273 од. 1 К. з., од Јована Д. Смиљанића184
15) Кад првостепени суд, макар и погрешно, одбаци ревизију као тобож неоправдану и решење о одбачају постане правноснажно, онда изјављени и оправдани призив окривљеника који садржи и оправдање ревизије, не може расматрати Касац. суд као ревизиони, већ само апелациони као призивни, од Леона А. Амара185
16) Однос наследничког интабулисаног и оставиочевог привилегованог повериоца (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од д-ра Арсена М. Чубинског265
17) Ранг повећања каматне стопе после уписа обезбеђења. — Правна вредност кредитне хипотеке, од Милана Љ. Живадиновића270
18) Маса или de cujus-ова заоставштина као парнична странка, од Милорада С. Манојловића274
19) Уз призивно писмено не мора се приложити пуномоћије адвоката који га је сигнирао, од Јовице Б. Мијушковића278
20) За појам кривичног дела крађе из § 316 тач. 1 К. з. није довољно само насилно проваљивање или ускакање у затворени простор, већ да је код извршиоца овога дела постојао и умишљај за одузимање туђих покретних ствари, од Јована Д. Смиљанића279
21) Предмет послуге из § 379 К. з. не мора имати прометну вредност, од Владимира Тимошкнна281
22) По смрти молиоца рехабилитације, поступак за рехабилитацију могу продужити његов брачни друг, његова деца и родитељи, од Владимира Тимошкина282
23) Кад је у црквеним књигама за уписивање рођених стављено да је дете ванбрачно, презумптиван отац не мора поднети тужбу у смислу § 114 Срп. грађ. зак. да би утврдио његову небрачност, од Тихомира М. Ивановића370
24) Застарелост потраживања неплаћених рата жениног издржавања, од Јована Д. Смиљанића373
25) Примена прописа § 921 Грађ. зак. има места само ако је малолетник доживео пунолетство и ако он, као такав, не протествује, од Јована Д. Смиљанића375
26) Саслушавање сведока у случају, кад суд држи да тај сведок неће моћи дати објективан исказ, од Андрије Р. Лакића376
27) Претплата на електричну струју претставља двострани правни посао између одређених лица, од Јовице Б. Мијушковића378
28) Један случај погрешног тумачења § 492 Гр. п. п. од Живка Тајтацака379
29) Покушај тровања раствореном содом није апсолутно неподобан покушај, од Јована Д. Смиљанића381
30) Поводом обарања законске претпоставке о очинству детета, од д-ра Драгољуба Аранђеловића466
31) Може ли се рок за одговор на тужбу продужити?, од д-ра Драгољуба Аранђеловића467
32) Апотекарска концесија не може бити предмет стецишног ни извршног поступка, од д-ра Радоја Вукчевића468
33) И за ванбрачно дете, рођено на другој територији не може се остваривати захтев за признање очинства на подручју Србије, од Тихомира М. Ивановића470
34) За образовање задруге није потребан писмени уговор, од Јована Д. Смиљанића471
35) Призивни суд, кад мења одлуку првога суда о доказима, мора спровести доказни поступак по § 582 Гр. п. п., од Ивана Д. Петковића473
36) Пред призивним судом странке могу повући већ уложени призив, док тужбу не могу повући нити се пак одрећи тужбеног захтева (Са примедбом д-ра Драг. Аранђеловића), од Леона А. Амара476
37) За развод брака грађанског, иако је између супружника закључен и црквени брак, надлежан је грађански суд, од Миленка Т. Михаиловића477
38) За постојање кривичног дела обљубе из § 276 Крив. зак. потребно је да је учинилац, сретством злоупотребе поверења, навео на обљубу полно непорочну малолетну девојку, од Јована Д. Смиљанића479
39) О међупокрајинском сукобу закона о наслеђу, од д-ра Адама П. Лазаревића556
40) И фидуцијарни правни посао је пуноважан основ за стицање права својине, од Тихомира М. Ивановића560
41) И нетаксирано судско саслушање о преносу имовине има значај правног посла, од Јована Д. Смнљанића561
42) Држава нема право на повраћај пензиских принадлежности кад је пензионисани чиновник доцније правилно по закону отпуштен (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована В. Коштунице564
43) Не може се продужити поступак код суда, месно надлежног, на правном подручју Великог суда у Подгорици по тужби предатој суду другог правног подручја, по којој се овај огласио месно ненадлежним, од Петра Ф. Протића566
44) Неколико речи око примене § 114 у в. § 128 Г. з., од Душана П. Мишића567
45) Милионски спор изгубљен због једног дана, од Леона А. Амара568
46) Обустава поступка услед недостатка пасивне легитимације, од Живка Тајтацака569
47) У обележја кривичног дела насилне обљубе из § 269 т. 1 К. з. улази и појам силе, које дело у себи консумира и дело обљубе из § 273 К. з. кад поред малолетства жртве постоји и употреба силе, од Јована Д. Смиљанића 571
48) По § 22 од. 1 К. з. оптуженик неће бити одговоран, ако му је у моменту извршења кривичног дела свест била помућена услед употребе веће дозе алкохола, од Јована Д. Смиљанића573
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
Предлог Југословенског трговачког законика у немачкој правној литератури, од д-ра Ђорђа Мирковића283
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Grandin (А.), Bibliographie générale des Sciences juridiques, politiques, économiques et sociales, од д-ра h. c. Живојина M. Перића85
2) Capitant (H.), Vocabulaire juridique, од д-ра Видана О. Б.лагојевића89
3) L’Especè Humaine (Encyclopédie française), од д-ра Јована Ђорђевића91
4) Mezger (Dr. Е.), Deutsches Strafrecht, од д-ра Јураја Кулаша95
5) Siegert (Dr. К.), Grundzüge des Strafrechts im neuen Staate, од д-ра Јураја Кулаша96
6) Korošec (Dr. V.), Nekej misli o načrtu novega zakonskega prava, од д-ра Драгољуба Аранђеловића98
7) Šperl (Dr. H.), Jugoslovensko civilno-procesno i egzekutivno pravo, од д-ра Драгољуба Аранђеловића98
8) Terziev (К. N.), Praktična uputstva za izvršenje zakona o državljanstvu, од д-ра Милана Бартоша99
9) Inventaires. La crise sociale et les idéologies nationales, од д-ра Ђорђа Тасића185
10) Valladao (H.), Confiicto das leis nacionaes dos conjuges nas suas геlacoes de ordem pessoal e economica e no desquite, од д-ра Милана Бартоша188
11) Nintchitch (М.), La crisе bosniaque (1908/9) et les puissances européennes, од д-ра Илије Пржића190
12) Илић (д-р А.), Систем права о кућној заједници у Црној Гори, од д-ра Милана Бартоша193
13) Протић (Б. С.) и Лучић (В. Ј.), Одлуке Државног савета (1933—1935), од Љубомира Радовановића196
14) Аћимовић (д-р М. М.), Кривично право, од д-ра Божидара В. Марковића287
15) Belić (Dr. М.), Zbirka kanonskih propisa o braku, од д-ра Илије Пржића288
16) Марковић (д-р Б. С.), Начела демократије, од д-ра Јована Ђорђевића289
17) Del Vecchio (G.), Leçons de Philosophie du Droit, од Владимира Симића290
18) Junod (H.), Moeurs et coutumes des Bantout, од д-ра Јована Ђорђевића294
19) Davie (М. R.), La guerre dans les sociétés primitives, од д-ра Joвана Ђорђевића294
20) Federici (L.). Sanzioni, од Николе Мирковића298
21) Nolde (B.), L’alliance franco-russe, од д-ра Евгенија Спекторског383
22) Chehata (Ch. Т.), Essai d’une théorie générale de l’obligation en Droit musulman, од д-ра Мехмеда Беговића386
23) Gjelsvik (N.), Das internationale Privatrecht in Norwegen, од д-ра Борислава T. Благојевића387
24) Visscher (F. de), Le »ius publice respondendi«, од д-ра Бранислава M. Недељковића389
25) Jèze (G.), Cours de finances publiques, од д-ра Љубомира C. Дуканца390
26) Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete (XI i XII letnik), од д-ра Илије A. Пржића391
27) Eisner (Dr. B.) i Pliverić (Dr. M.), Mišljenja o Predosnovi građanskog zakonika, од д-ра Драгољуба Аранђеловића479
28) Čemerlić (Н.), Les systèmes éléctoraux en Yougoslavie, од д-ра Ђорђа Тасића480
29) Mirkine-Guetzévitch (В.), La technique parlamentaire des relations internationales, од д-ра Милана Владисављевића480
30) Duprat (G. L.), Esquisse d’un Traité de SocioIogie, од д-ра Јована Ђорђевића483
31) Gegenwartsfrafgen der Strafrechtswissenschaft, од д-ра Јураја Кулаша485
32) Schiedermair (Dr. G.), Vereinbarungen im Zivilprozess, од д-ра Борислава Т. Благојевића488
33) Lacan (Р. А.) et Leger (В.), Finances publiques, од д-ра Љубомира С. Дуканца491
34) Morselli (E.). Compendio di Scienza delle Finanze, од д-ра Љубомира С. Дуканца491
35) Kerschagl (R.), Finanzwissenschaft, од д-ра Љубомира С. Дуканца492
36) Zbornik znanstvenih razprav (XIII letnik), од д-ра Илије А. Пржића574
37) Опенхајм (Л.), Међународно право, од д-ра Илије А. Пржића575
38) Жујовић (д-р М.), Економски и социални основи Декларације права, од д-р Јована Ђорђевића576
39) Smirnoff (М.), Le Comité International Technique d’Experts Juridiques Aériens, од д-ра Илије A. Пржића578
40) Schaffstein (D-г F.), Die Erneuerung des Jugendsrechts, од д-ра Јуpaja Кулаша579
41) Peritsch (D-r h. c. J. M.), Das interterritoriale Eherecht in Jugoslawien, од д-ра Бранислава M. Недељковића581
42) Maunier (R.) et Giffard (A.), Sociologie et Droit Romain, од д-ра Бранислава M. Недељковића582
43) Kollross (D-r К.), Die Exekution auf Vermögensrechte und Unternehmungen, од д-ра Борислава T. Благојевића584
44) Eheberg-Bösler, Grundriss der Finanzwissenschaft, од д-ра Љубомира Дуканца586
НЕКРОЛОГ
1) † Милић Радовановић, од д-ра Милана Жујовића100
2) † Д-р Драгутин Тончић, од д-ра h. с. Живојина М. Перића198
3) † Доброслав Крејчи, од д-ра Милана Бартоша205
БЕЛЕШКЕ
1) Д-р Драгутин Тончић101
2) „Годишникъ на Свободния универзитетъ въ София и Наученъ прегледъ за 1935“, од д-ра Илије Пржића101
3) „Pravnički godišnjak za 1937“, од Мирка Г. Авакумовића203
4) ,,Revue d’histoire politique et constitutionnelle“, од д-ра Ђорђа Тасића205
5) „Sbornik ved pravnih a statnih“ (1936), од д-ра Милана Бартоша206
6) Око Конкордата, од Д-ра Илије Пржића206
7) I Конгрес самоуправних штедионица Краљевине Југославије, од д-ра h. с. Живојина М. Перића300
8) Оснивање Статистичког факултета у Риму, од д-ра Лазе Костића300
9) Награђени темати о Св. Сави301
10) Размена добара између аграрних и индустриских земаља302
11) Настава историје права на словенским универзитетима, од д-ра Александра Соловјева393
12) Један потпун преглед новог законодавства, од Љубомира Радовановића398
13) Предавање проф. Ђ. Тасића на Париском правном факултету, од д-ра Јована Ђорђевића492
14) XIII Међународни социолошки конгрес, од д-ра Јована Ђорђевића493
15) Oсми конгрес правника Краљевине Југославије, од д-ра Илије Пржића494
16) Међународни зборник јуриспруденције радничког права, од д-ра Милана Бартоша587
17) Југославија у цифрама, од д-ра Илије А. Пржића589
18) Скупштина Удружења судија, од д-ра Илије А Пржића590
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА104, 207, 303, 399, 495, 591
НОВЕ КЊИГЕ208, 304, 400, 496, 592
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко Г.103
Амар, Леон А.180, 185, 476, 568
Аранђеловић, д-р Драгољуб98, 110, 466, 467, 479
Аџић, Светозар263
Бартош, д-р Милан Ф.62, 99, 188, 193, 205, 206, 255, 354, 587
Беговић, д-р Мехмед386, 525
Благојевић, д-р Борислав Т.146, 387, 488, 584
Благојевић, д-р Видан О.89, 183, 426
Веселиновић, Божидар В.177
Владисављевић, д-р Милан480, 534
Вукчевић, д-р Радоје468
Грђић, д-р Гојко436
Давинић, Александар227
Данић, д-р Данило Ј.414
Денковић, Драгаш Ђ.463
Доленц, д-р Метод497
Драшковић, д-р Слободан М.128
Дуканац, д-р Љубомир С.390, 491, 492, 586
Ђорђевић, д-р Јован1, 289, 294, 358, 483, 492, 493, 576
Живадиновић, Милан Ж.76, 270
Жујовић, д-р Милан Ј.100
Ивановић, Милан K.447, 552
Ивановић, Тихомир М.173, 370, 470, 560
Јенко, Љубиша261
Јовановић, Милорад M.81
Кнежевић, Драгутин545
Костић, д-р Лазо М.300, 454
Коштуница, Јован175, 564
Кулаш, д-р Јурај95, 96, 485, 579
Лаверњ, Бернар305
Лазаревић, д-р Адам П.73, 556
Лакић, Андрија Р.376
Манојловић, Милорад С.274
Марковић, д-р Божидар В.287
Марковић, д-р Божидар С.325
Марковић, д-р Миливоје Ч.49
Мијушковић, Јовица Б.278, 378
Мирковић, д-р Ђорђе157, 283
Мирковић, Никола298
Михаиловић, Миленко Т.477
Минић, Душан П.567
Муха, д-р Мирослав350
Недељковић, д-р Бранислав М.233, 289, 389, 581, 582
Пантелић, д-р Душан337
Перић, д-р h. с. Живојин М.85, 198, 209, 300
Петковић, Иван Д.473, 542
Политео, д-р Иво408
Пржић, д-р Илија101, 190, 206, 288, 391, 458, 494, 574, 575, 578, 589
Протић, Божидар504
Протић, Петар Ф.586
Радовановић, Љубомир70, 196, 367, 398
Савковић, д-р Јован39
Симић, Владимир290
Слијепчевић, д-р Пepo1
Смиљанић, Јован Д. 78, 84, 174, 184, 270, 373, 375, 381, 471, 479, 561, 571, 573
Соловјев, д-р Александар393
Спекторски, д-р Евгеније105, 383, 401
Стјепановић, Никола169
Стругар, д-р Саво246
Тајтацак, Живко379, 569
Тасић, д-р Ђорђе185, 205, 215, 480
Тимошкин, Владимир83, 184, 281, 282
Тодоровић, д-р Милан223
Троицки, Сергије20
Чубински, д-р Арсен М.265
Чубински, д-р Михаило П.320