The Archive 1937 | Edition 2 | Book 52
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
1—6 БР. КЊ. XXXV (Lll) ДРУГО КОЛО
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Двадесеттшесто поглавље Предоснове ГЗ „О уговорима о упораби (пораби)“, од Михаила П. Јовановића9
2) Истраживање материјалне истине у ГПП и ВПП, од д-ра Видана О. Благојевића53
3) Неодговорност због допуштених радњи, од Радивоја К. Новаковића87
4) Рок за одговор на тужбу може се продужити, од Ивана Д. Петковића229
5) Достављање грађанских тужби и судских одлука туженицима — правним лицима, од Родољуба С. Конића238
6) Утицај отуђења спорног предмета на активну и пасивну легитимацију у парничном и извршном поступку, од д-ра Адама П. Лазаревића396
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Улога суда код извршивања казни и мера безбедности, од Александра Маклецова13
2) Могућност супсидијерне тужбе у кривичном поступку против млађих малолетника, од д-ра Тихомира Васиљевића110
3) Неколико актуелних кривичноправних питања, од д-ра Миодрага Аћимовића193
4) Заштита ослобођеника у Југославији, од д-ра Томе Живановић а289
5) Паралелне казне, од Владимира Тимошкина291
6) Заштитни надзор, од д-ра Јураја Кулаша409
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Сарадња Скупштине и Сената у доношењу закона, од д-ра Лазе М. Костића210
2) Сразмерно претставништво и политичке странке, од Војислава М. Грола317
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Тужба Главне контроле пред Државним саветом, од д-ра Николе С. Стјепановића424
2) Казуистика у питању породичних пензија државних службеника, од д-ра Лаза М. Костића493
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1) Правичност као мисао и правно искуство, од д-ра Божидара С. Марковића218
2) Хајнрих Рикерт, од д-ра Евгенија Спекторског481
3} Главне идеје политичке философије у Француској,. од д-ра Јована Ђорђевића500
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Стогодишњица прве расправе из историје српског права, од д-ра Александра Соловјева1
2) Богишићева универзитетска предавања, од д-ра Александра Соловјева385
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Савремена дипломација, од д-ра Ивана В. Суботића20
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Појам лица без држављанства, од д-ра Борислава Т. Благојевића303
2) Правни положај лица без држављанства, од д-ра Борислава Т. Благојевића507
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Заштита мањина акционара по Нацрту Југословенског трговачког законика, од д-ра Леонида Таубера76
ГЕОПОЛИТИКА
Геополитичке силе на Средоземном мору, од д-ра Андрије Мих. Ристића55
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
Покушај проучавања ликвидности југословенских новчаних завода, од Владимира Розенберга96
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Недостаци скраћеног стечајног поступка, од Атанасија Р. Јањића113
2) Концентрација хипотеке, од д-ра Милана Бартоша243
3) Судска одлука у грађанским споровима и њен одјек код парничара, од Драгутина Кнежевића326
4) Појава нових именованих уговора кроз административне законе, од д-ра Милзна Бартоша528
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
1) Нови закони Чиле и Гватемале о усвојењу деце, од д-ра Драгољуба Аранђеловића121
2) Нови аустриски закон о ауторском праву, од д-ра Јанка Шумана124
3) Пољски устав од 1935 године, од д-ра Евгенија Спекторског247
4) Уговор о поклону у систему пољског Законика о облигацијама, од Радомира Љ. Живковића334
5) Прописи чехословачког пројекта Грађанског законика о накнади штете, од д-ра Драгољуба Аранђеловића437
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
Палестина и питање јеврејске имиграције, од Николе Мирковића250
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Један прилог теорији санкција у Међународном праву, од —д-ра Илије Пржића338
2) Белгиско-холандски спор око канала у вези са реком Масом, од д-ра Милете Ст. Новаковића445
3) Куле светиље на Криту и Самосу, од д-ра Милете Ст. Новаковића533
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Да ли су наследници дужни плаћати административне казне оставиоца, од д-ра Лазе М. Костића133
2) Управно-судска заштита поводом разрешења опшинских чиновника, од Драгаша Ђ. Денковића134
3) Јавност претреса у дисциплинском поступку је ограничена, од Светозара Аџића138
СУДСКА ХРОНИКА
1) Обавезе свекра, као кућног старешине, да издржава чланове кућне заједнице није условљено постојањем задружног односа између њих, већ је исти дужан да издржава своје чланове па и снају све дотле док његова власт над њима траје, од Јована Д. Смиљанића139
2) Напомене уз ову одлуку Беогр. касационог суда, од д-ра h. с. Живојина М. Перића141
3) Уговорна залога јача је од доцније стављене судске забране, иако је заложена ствар по уговору остала на чувању код дужника, од Тихомира М. Ивановића151
4) Ванбрачност детета може се доказивати без обзира на то што је брачна заједница још у снази (са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Јована Д. Смиљанића153
5) Поклон на случај смрти у нашој судској пракси, од Ивана Д. Петковића155
6) Има места траженој обустави плодова са имања туженога, за које је потраживалац обуставе коначним закључком упућен на спор противу њега за својину истога, од Милорада М. Јовановића162
7) Одроњавање стене на железничку пругу не претставља догађај више силе, те је железница одговорна за накнаду штете тим догађајем причињене, од Петра Д. Вучковића163
8) Помоћник трговачког аташеа једне стране државе ужива код нас право екстериториалности, од Петра Д. Вучковића165
9) Примена прописа § 176 Крив, зак., од Јована Д. Смиљанића166
10) Прекорачење нужне одбране учињено услед јаке раздражености из § 24 од. III in fine Крив. зак., од Јована Д. Смиљанића167
11) О примени § 111 ГЗ, од д-ра Драгољуба Аранђеловића255
12) Право осигураног радника према послодавцу на накнаду штете због несреће при раду, од д-ра Адама П. Лазаревића257
13) По § 399 ГЗ синовица претстављајући свог оца конкурише са стрицем у наслеђу имовине свога деде, од Јована Д. Смиљанића259
14) Изјава презумптивног наследника, да одбија пријем наслеђа, има повратно дејство, од Јована Д. Смиљанића262
15) Exceptio rei iudicatae или exceptio rei transactae? (ca примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Леона Амара264
16) Нема дела из § 316 ст. I КЗ ако су врата била затворена дрвеном кључаницом, од Павла П. Вукотића266
17) Начело непосредности пред призивним судом (са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од д-ра Видана О. Благојевића342
18) Промена имовног стања жене у разводу, од д-ра Адама П. Лазаревића344
19) Деца умрлог задругара и пре навршене петнаесте године имају права на део задружног имања, које је приновљено после смрти њиховог оца (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Тихомира М. Ивановића346
20) Право претстављања у корист потомака усвојеникових, од Јована Д. Смиљанића347
21) По § 109 ГЗ муж је дужан издржавати жену, без обзира што она путем бракоразводног спора то право себи није издејствовала, од Јована Д. Смиљанића349
22) Кћи нема права на деобу заоставше имовине својих родитеља ради остварења свога права девојачког издржавања из § 397 ГЗ, од Јована Д. Смиљанића350
23) Удата сестра не може конкурисати у наслеђивању очинства са својом сестром која је остала у кући, од Петра Ф. Протића351
24) Премештај приватног чиновника у друго место није разлог за отказ закупног добра (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Петра Д. Вучковића353
25) Возар одговара за своје људе само према онима које превози (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Драг. Д. Герасимовића354
26) Да ли је истражни судија позван по закону да указује правну помоћ среском судији одн. истражном судији другог окружног суда, од Душана П. Мишића356
27) Иако је купац непокретног имања, пре него што је потпуно испунио уговор, пао под стечај, продавац не може по § 553 ГЗ тражити раскинуће купопродајног уговора (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Тихомира М. Ивановића451
28) Кад закупно добро припада неколицини, онда је отказ порабног уговора пуноважан према свима, ако га је дала већина, од Ивана Д. Петковића452
29) Неправилно задржана сума од стране Државе на име уговорне казне, од Јована В. Коштунице454
30) Неправилно постављени државни службеник има право на награду за рад до поништења акта, од Родољуба С. Конића456
31) Допуштеност pactum-a reservali dominii (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јовице Б. Мијушковића457
32) Лице које врши службу машинисте спада у особље које врши важније послове, од Драгомира Д. Герасимовића459
33) За постојање крив. дела лишења живота потребно је да је оптужени умишљајно делао, од Јована Д. Смиљанића460
34) Кад оптуженик пуцањем из револвера одбија од себе истовремени противправни напад, онда такво делање оптуженика садржи сва битна обележја нужне одбране, од Јована Д. Смиљанића461
35) Кад се не може одредити друго прво рочиште, од д-ра Видана О. Благојевића538
36) Застарелост остваривања наследног права, од Јована Д. Смиљанића539
37) Ако маса изгуби спор, онда трошкове не плаћа заоставштина, већ наследници који нису успели, од Ивана Д Петковића541
38) Нема меничног дуга, ако су странке накнадно ван менице закључиле споразум о плаћању овога дуга (novatio), од Јована Д. Коштунице542
39) Обезбеђење парничних трошкова може се тражити само од тужиоца иностранца, док од тужиоца нашег држављанина никако, од Леона Амара544
40) Спор по тражбинама окр. уреда за осигурање радника од приноса за осигурање радника није у надлежности редовних судова, од Јовице Б. Мијушковића545
41) Отказ закупа због рушења зграде, од Драгомира Д. Герасимовића546
42) За забране на породичне пензије свештеничких удова важи специални Закон о приходима и пензијама а не § 264 Чин. зак, од Милорада М. Јовановића547
43) По споровима из неоправданог обогаћења по § 85 Мен. зак. рок за улагање правних лекова износи 15 дана, од Миленка Т. Михаиловића547
44) Примањем фактуре на којој је штампана клаузула о плаћању интереса без приговора, сматра се да је дат пристанак на интерес, од Аврама Баруха548
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
Новији радови Г. Louis-a Josserand-a, од д-ра h. с. Живојина М. Перића550
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Marković (Lazare), La question croate, од д-ра Драгољуба Аранђеловића169
2) Actes du Hultième congrès infernational de Philosophie, од д-ра Евгенија Спекторског172
3) Bonnard (Roger), Le Droit et l’Efat dans la doctrine nationalsocialiste, од д-ра Ђорђа Tacићa177
4) Fridieff (Michel), L’organisafion actuelle de la justice pénale en URSS, од д-ра Ђорђа Тасића178
5) Burckhardt (Walther), Methode und Sysfem des Rechtes, од д-ра Борислава Т. Благојевића180
6) Clemens (René), Personnalité morale et personnalité juridique, од д-ра Борислава T. Благојевића184
7) Donaldson Rawlins (Е. С.), Economic Conditions in Germany, од Николе Мирковића185
8) Pekić (Petar), Propast Austro-ugarske monarhije i postanak naslednih država, од д-ра Илије A. Пржића186
9) Krajčević (d-r Franjo), Radnička zaštita i radničko osiguranje, од д-ра Бранислава M. Недељковића186
10) Илић (д-р Михаило), Шта треба изменити у Закону о штампи, од д-ра Драгољуба Аранђеловића268
11) Гломазић (Момир), Ревизија банака и њихове банкарске политике, од Владимира Розенберга269
12) Kuttner (Sfephan), Sur les origines du terme Droif positif, од д-ра Александра Соловјева270
13) Koranyi (Karol), Ze studjow nad miedzynarodowemi traktami w sredniowieczu, од д-ра Александра Соловјева271
14) Bláha (ln. Arnošt), Sociologie infeligence, од д-ра Мија Мирковића272
15) Heiden (Konrad), Hitler, од д-ра Јована Ђорђевића275
16) Ricca Salerno (Paolo), Contributio alla teoria economica della finanza, од д-ра Љубомира C. Дуканца277
17) Siriex (Paul-Henri), Le régime parlementaire angiais contemporain, од д-ра Евгенија Спекторског357
18) Bratianu (G. J.), Privilèges et franchises municipales dans l’Empire byzantin, од д-ра Александра Соловјева360
19) Roussel (Gaston), Le contrat, од д-ра Божидара C. Марковића362
20) Pierreville, L’inégalité humaine devant la mort ou la maladie, од д-ра Јована Ђорђевића363
21) Maranini (Giuseppe), Glasse e stato nella Rivoluzione francese, од д-ра Љубомира C. Дуканца365
22) Morselli (Emanuele), Studi di istituzioni e dottrine finanziarie, од д-ра Љубомира C. Дуканца367
23) Село и сељаштво, од д-ра Јована Ђорђевића368
24) Durman (Milan), Hrvatska seljačka buna 1573, од д-ра Бранислава М. Недељковића370
25) Krbek (d-r Ivo), Diskreciona ocjena, од д-ра h. c. Слободана Јовановића462
26) Соловјев (д-р Александар) и Мошин (д-р Вл.), Грчке повеље српских владара, од д-ра Милоша Младеновића468
27) Радовановић (Љубомир), Народна Скупштина и Изборни закон, од д-ра Јована Ђорђевића470
28) Claude (Н.) et Valensi (I. L.), Eléments de Criminologie psychiatrique, од д-ра Боривоја Д. Петровића472
29) Mirkine-Gueltzévitch (В.), Danton, од д-ра h. с. Слободана Јовановића557
30) Burgdörfer (F.), Völker am Abgrund, од д-ра Драгољуба Аранђеловића558
31) Leroy (М.), Les tendences du pouvoir et de la liberté en France au XX siècle, од д-ра Ђорђа Тасића563
32) Inventaires II (L’économique et le politique), од д-ра Ђорђа Тасића564
33) Bouglé (С.), Les Maîtres de la Philosophie universitaire en France, од д-ра Ђорђа Tacићa565
34) Matuszewski (J.), Immunitet koscielny w dobrach kosciola w Polsce do roku 1381, од д-ра Александра Соловјева566
35) Péritch (Ј. M.), La Société des Nations ou l’Anarchie européenne, од Борислава Милојковића567
36) Вучковић (М.), Еволуција и критика неутралног задругарства, од д-ра Љубомира С. Дуканца568
НЕКРОЛОГ
1) † Тома Масарик, од д-ра Мија Мирковића278
2) † Чедомир Марковић, од д-ра Ђорђа Тасића и д-ра Милана Бартоша281
БЕЛЕШКЕ
1) Освећење темеља нове зграде Правног факултета187
2) Конгрес Међународног института за правну филозофију и социологију у Риму ове године, од д-ра Ђорђа Тасића188
3) Пројекат чехословачког грађанског законика, од д-ра Драгољуба Аранђеловића189
4) О примени закона (По владином предлогу чехословачког грађ. законика и Предоснови југослов. грађ. законика), од д-ра Драгољуба Аранђеловића283
5) Истоветност српског поданства с турским пре 1878 год., од д-ра Васиља Поповића285
6) Институт за проучавање штампарског права при Париском университету, од д-ра Данила Ј. Данића286
7) Одлагање Конгреса правника287
8) Сећање на Louis-a Renault-a, од д-ра h. с. Живојина М. Перића372
9) Смрт Макса Адлера, од д-ра Борислава Т. Благојевића380
10) Унификациони конгрес чехословачког правништва у Братислави, од д-ра Илије Пржића385
11) Трговачке књиге не смеју се водити на страном језику, од д-ра Илије Пржића382
12) Одлагање Конгреса правника382
13) Исправке382
14) Смрт Élie Halévy-a, од д-ра Јована Ђорђевића473
15) Међународна правничка конференција за Уставно право и слободе, од д-ра Видана О. Благојевића474
16) Међународни правнички конгрес, од д-ра Видана О. Благојевића475
17) Четврти међународни конгрес за Кривично право, од д-ра Видана О. Благојевића476
18) VIII Конгрес Међународног савеза адвоката, од Милана Ж. Живадиновића477
19) О социолошким конгресима у току 1937 у Паризу, од д-ра Ђорђа Тасића569
20) Други међународни конгрес упоредног права, од д-ра Видана О. Благојевића572
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА191, 287, 383, 479, 575
НОВЕ КЊИГЕ192, 288, 384, 480, 576
САРАДНИЦИ „АРXИВA“
Амар, Леон264, 544
Аранђеловић, д-р Драгољуб121, 153, 169, 189, 255, 264, 268, 283, 342, 437, 558
Аћимовић, д-р Миодраг193
Аџић, Светозар138
Бартош, д-р Милан Ф.243, 282, 346, 353, 354, 451, 457, 523
Барух, Аврам548
Благојевић д-р Борислав Т.180, 184, 303, 380, 507
Благојевић д-р Видан О.33, 342, 474, 475, 476, 538, 572
Васиљевић, д-р Тихомир110
Вукотић, Павле П.266
Вучковић, Петар Д.163, 165, 353
Герасимовић, Драгомир Д.354, 459, 546
Грол, Војислав М.317
Данић, д-р Данило Ј.286
Денковић, Драгаш Ђ.134
Дуканац, д-р Љубомир С.277, 365, 367, 568
Ђорђевић, д-р Јован275, 363, 368, 470, 473, 500
Живадиновић, Милан Ж.477
Живановић, д-р Тома289
Живковић, Радомир Љ.334
Ивановић, Тихомир М.151, 346, 451
Јањић, Атанасије113
Јовановић, Милорад М.162547
Јовановић, Михаило П.9
Јовановић, д-р h. с. Слободан462, 557
Кнежевић, Драгутин326
Конић, Родољуб238456
Костић, д-р Лазо М.133210493
Коштуница, Јован В.454542
Кулаш, д-р Јурај409
Лазаревић, д-р Адам П.257, 344, 396
Маклецов, Александар13
Марковић, д-р Божидар С.218, 362
Мијушковић, Јовица Б.457, 545
Милојковић, Борислав А.567
Мирковић, д-р Мијо272, 278
Мирковић, Никола185, 250
Михаиловић Миленко Т.547
Мишић, Душан П.356
Младеновић, д-р Милош468
Недељковић, д-р Бранислав М.178, 186, 370
Новаковић, д-р Милета Ст.445, 533
Новаковић, Радивоје К.87
Перић, д-р h. с. Живојин М.141, 372, 550
Петковић, Иван Д.155, 229, 452, 541
Петровић, д-р Боривоје Д.472
Поповић, д-р Васиљ285
Пржић, д-р Илија А.186, 338, 381, 382
Протић, Петар Ф.351
Ристић, д-р Андрија Мих.55
Розенберг, Владимир96269
Смиљанић, Јован Д.139, 153, 166, 167, 259, 262, 347, 349, 350, 460, 461, 539
Соловјев, д-р Александар1, 270, 271, 360, 385, 566
Стјепановић, д-р Никола С.424
Суботић, д-р Иван В.20
Тасић, д-р Ђорђе177, 178, 188, 281, 563, 564, 565, 569
Таубер, д-р Леонид76
Тимошкин, Владимир291
Шуман, д-р Јанко124