The Archive 1936 | Edition 2 | Book 50
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
1—6 бр. Књ. XXXIII (L) Друго коло
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Новије идеје у наследном праву, од д-ра Адама П. Лазаревића18
2) Постанак и престанак човечије правне личности, од д-ра Душана Пантелића41
3) О ваљанасти генералног пуномоћства с обзиром на прописе нашег грађанског и процесног права, од д-ра Јосипа Весела47
4) Прво рочиште у нашем Грађ. парн. поступку, од д-ра Јована Савковића224
5) Наше задружно право по Закону о земљишним кљигама, од Ђуре Суботића433
6) Појам уговора о послузи, од д-ра Драгољуба Аранђеловића497
7) Школе о интерпретацији права, од Миодрага Д. Туцаковића543
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) О протеривању и конфинацији у казненом праву, од д-ра Метода Доленца5
2) Волтер и кривично правосуђе, од д-ра Михаила Чубинског335
3) Ново кривично право у Немачкој, од д-раЈураја Кулаша423, 529
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Парламентаризам по одредбама Устава, од д-ра Милана Владисављевића312
2) Сјејес (1748—1836), од д-ра h. с. Слободана Јовановића401
3) Право у немачком Трећем Рајху, од д-ра Данила Ј. Данића501
4) Општи погледи на појам државе и појам друштва, од д-ра Јована Ђорђевића515
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Случајеви ретроактивности административног акта у вези са правним положајем државних службеника, од Николе С. Стјепановића97
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Међународна јавна помоћ у Југославији, од д-ра Јанка Гољаса88
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају, са гледишта неоорганског схватања, учења о самосталном посреднику и теорије претстављања, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића31
2) Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају, са гледишта теорије присвајања, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића334, 409
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА
1) О Енциклопедији права Тарановског (Две три речи у његов спомен), од д-ра Ђорђа Тасића1
2) Правне науке и психологија, од д-ра Евгенија Спекторског193
3) Зашто право обавезује?, од д-ра Ђорђа Тасића297
СОЦИОЛОГИЈА
Савремена француска демократија, од д-ра Јована Ђорђевића48, 237
СТАТИСТИКА
Критика статистичких подаггака, од д-ра Лазе М. Костића206
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Државни интервенционизам у тражбеним односима, од д-ра Милана Бартоша104
2) Концепција својине у Предоснови Југословенског грађанског законика, од д-ра Милана Бартоша257
3) Сигурност циркулације покретности у Предоснови, од д-ра Милана Бартоша444
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
Припадају ли дневнице народним посланицима издатим суду?, од д-ра Михаила Илића109
МЕЂУНАРОДНО - ПРАВНА ХРОНИКА
1) Нова конвенција о мореузима, од д-ра Милете Ст. Новаковића113
2) Декларација великих начела међународног права, од д-ра Илије Пржића559
ЕКОНОМОКО - ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Стављање граница капиталистичкој делатности, од д-ра Мија Мирковића261
2) Регулисање сељачких дугова, од д-ра Мија Мирковића347
3) О почетку преокрета у коњунктури, од д-ра Мија Мирковића448
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) § 59 Закона о чиновницима, од д-ра Милана Тодоровића120
2) Дневничарска награда и постављење за приправника, од Драгаша Ђ. Денковића123
3) Периодска повишица је једна врста напредовања, од Славољуба Поповића126
4) Изузетан поступак за разрешење општинских завршних рачуна из периода до краја 1929 год., од Николе Стјепановића264
5) Шта служи као основ за улагање у чиновнички пензиони фонд код државиих пензионера, од Славољуба Поповића353
6) Судије шеријатских судова са школском спремом која одговара спреми потпуне средње школе могу напредовати и даље од V положајне групе, од Славољуба Поповића453
7) Може ли се стављањем ван снаге решења о отпуштању задржати у активној служби, кад је пресуда Држ. савета о поништају отпуштања већ извршена тиме што је службеник пензионисан?, од Војислава Ђендића567
СУДСКА ХРОНИКА
1) Недовољност разлога и предлога у правним лековима, од д-ра Видана О. Благојевића127
2) Квалитет код акцесије државине, од Јована Д. Смиљанића131
3) За примену начела .res iudicata потребно је постојање идентитета надничара, тужбеног захтева и правног основа, од Јована Д. Смиљанића134
4) § 276 Грађ. суд. поступка и § 479 Грађ. парн. поступка, од Душана П. Мишића135
5) За расматрање и чување аката о деоби задружног имања пред избраним судовима пре 1-I-1934 г. остао је и даље надлежан окружни суд, од Милорада С. Манојловића136
6) Кад суд не констатује да је дело учињено из нечасних побуда или да показује зао карактер учиниочев, мора се изрећи блажа врста предвиђених казна, од Ивана Д. Петковића138
7) Срески суд може изрећи условну осуду и онда када је претрес обављен у отсутности окривљеника, од Владимира Тимошкина140
8) Један случај погрешног тумачења речи „одвојено живећа жена“, од Леона А. Амара142
9) Застарелост права општине на наплату електричне струје, од д-ра Адама П. Лазаревића268
10) Надлежносг сталног избраног суда Трговачке коморе мора бити писмено и изречно уговорена, од Ивана Д. Петковића269
11) Конфесионални судови не суде о важности и о разводу брака закљученог код друге конфесије, од Петра Д. Вучковића270
12) Само саопштавање одлуке извршиоцима кривичног дела да извесна лица неће да престану са радом, не претставља појам потстрекавања, јер је по § 34 од. I К. з. потребно да је радња потстрекавања услов одлуке извршиоца кривичне радње, од Јована Д. Смиљанића275
13) Споразум парничара о употреби главне заклетве као доказа не искључује постојање кривичног дела из § 144 Крив. зак., од Јована Д. Смиљанића276
14) Још неколико речи о праву мужа на камату од мираза после женине смрти у вези са осталим чињеницама у једном судском спору (са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Милана Ж. Живадиновића356
15) По § 528 Грађ. зак. умрлог задругара не наслеђује задруга .као таква, већ задругари посебице, од Тихомира М. Ивановића358
16) Осигурање зграде против пожара од стране закупца, од Јована В. Коштунице360
17) Ревизиски суд по службеној дужности цени примену § 471 тач. 4 а Срп. грађ. суд. поступка, од Ивана Д. Петковића364
18) Недостатак овлашћења мужа туженој удатој жени да води парницу, од Ивана Д. Петковића366
19) При изрицању мере безбедности из § 51 К. з. суд не треба да одређује и време њеног трајања, од Владимира Тимошкина367
20) О одговорности општине за накнаду штете причињене кривицом њених возилаца (шофера), од д-ра Адама Лазаревића454
21) Кад државни чиновник, услед премештаја, мора да се сели у друго место, има право отказати уговор о закупу стана и пре истека уговореног рока — § 699 Грађ. зак. (са. примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Ивана Д. Петковића457
22) Неистинити и нетачни подаци у понуди за осигурање сматрају се као лукавство и превара, од Јована В. Кошгуиице459
23) Одговорност оца за ствари, које је снаја донела у кућу приликом удаје за сина под очевом влашћу, од Јована Д. Смиљанића463
24) За одређивање надлежности суда, по споровима за поништај пресуде избраног суда. (§§ 692 и 677 Грпп.), меродавна је вредност тужбеног тражења а не износ досуђен пресудом, од Јовице Б. Мијушковића465
25) Решење судије за неспорна дела нема снагу извршне судске пресуде, од Чедомира Тодоровића466
26) За примену нужне одбране не тражи се уклањање или бежање од напада, већ се противправни напад може одбити свима подобним сретствима под условом да се не прекораче границе нужне одбране, од Јована Д. Смиљанића467
27) Деоба задружне имовине не претставља посебан основ за прибављање својине појединих задругара на имању, које им је припало у део, од Тихомира М. Ивановића570
28) Ванбрачност детета .не можс се утврдити недоласком туженика на рочиште, од Јована Д. Смиљанића572
29) Право удовичког уживања терети чисту заоставштину мужевљеву, од Јована Д. Смиљанића573
30) Рок од 3 дана за подизање оптужнице због дела из Закона о штампи преклузиван је и за државног тужиоца, од Владимира Тимошкина574
31) Узнемиравање државине које истовремено садржи у себи и дело самовлашћа из § 383 К. з., од Леона А. Амара576
32) Одобрење обезбеђења може се правдати и кривнчном пријавом, од Живојина С. Којића577
КЊИЖВЕНИ ПРЕГЛЕД
Нова енглеска литература о пољопривредном проблему, од д-ра Мија Мирковкћа277
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Владан Л. Максимовић, Венац живота, од д-ра Евгенија Спекторског144
2) Metod Dolenc, Pravna zgodovina za slovensko ozemlje, од д-ра Александра Соловјева150
3) Prof. d-r Čed. Marković, Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju, од д-ра Милана Ф. Бартоша153
4) Д-р Борислав Т. Благојевић, Начела приватнога процеснога права, од д-ра Милана Ф. Бартоша154
5) Милан М. Јовичић, О заједничким тестаментима, од д-ра Милана Ф. Бартоша156
6) D-r Aleksa Vragović i Ljubo Milanović, Rješenja Stola sedmorice i St. sedm. B u građansko-pravnim stvarima, од д-ра Милана Ф. Бартоша156
7) Јаша М. Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, од д-ра Илије Пржића157
8) D-r Tihomir Vasiljević, Uslovna osuda, од д-ра Боривоја Д. Петровића159
9) Ј. L. Brierly, An lntroduction to the International Law of Peace, од д-ра h. c. Живојина. M. Перића161
10) Lorenzo Mossa, La cambiale secondo la nuova legge, од д-ра Милаnа Шкерља163
11) Д-ръ Любомиръ Владикинъ, Курсъ на обшо държавно право, од д-ра Ђорђа Тасића170
12) М. Lascaris, Actes serbes cle Vatopédi, од д-ра Александра Соловјева172
13) Prof. D-r Ladislav Vošta, SmIouvy mezinarodni, од д-ра Милана Ф. Бартоша174
14) Martin Domke, La Clause »Dollar-or«, од д-ра Милана Ф. Бартоша175
15) Julien Bonnecase, Précis de Droit civil, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића176
16) Vidan O. Blagoyévitch, De l’influence du civil au criminel et du crimineil au civil dans la législation yougoslave, од д-ра Миливоја. Ч. Марковића180
17) Démètre Gusti, La Monographie Sociologique en Roumanie et L’Action Monographique en Roumanie, од Милорада B. Симића181
18) Paul Studensky, Chapeters in Public Finance ; Antonio de Viti de Магсо, Principii di Economia Finanziaria, од д-ра Љубомира Дуканца181
19) Илија П. Перић, Странци у југословенској привреди, од д-ра Милана Ф. Бартоша280
20) Стојановић-Матарашевић-Шипка, Помоћна књига за практичну употребу поступка за судове у Срп. правосл. цркви у споровима о разводу брака, од д-ра Илије Пржића281
21) Петар Н. Јовановић, Сротство као брачна сметња, од д-ра Илије Пржића282
22) D-r Bertold Eisner, Das Eherecht im jugaslawischen Vorentwurf und im tschechoslowaikischen Entwurf einer bürgerlichen Gesetzbuches, од д-ра Драгољуба Аранђеловића282
23) Kisaburo Jokota, Begriff und Gliederung der Verfassung der Völkerrechtsgemeinechaft, од д-ра Јована Ђорђевића283
24) Louis Josserand, Evolutions et Actualités, од д-ра Бранислава М. Недељковића284
25) D-r Hellmuth Мауег, Das Strafrecht des Deutschen Volkes, од д-ра Јураја Кулаша287
26) D-r Stefan Bányász — D-r Ernest Steinhaus, Wettbewerbsrecht und Markenschutz in Ungarn, од д-ра Ернеста Дарваша289
27) Ministère des affaires étranigères: Documents diplomatiques français, од Мирка Г. Авакумовића292
28) L. Comisetti— L. Fulpius, Index juridique suisse (Répertoire syetématique du Droit fédéral), од д-ра h. c. Живојина M. Перића369
29) Dictionnaire diplomatique, од д-ра, Милете Ст. Новаковића372
30) L’Etat moderne (Encyclopédie française pemanente), од д-ра Евгенија Спекторског375
31) Погледъ въpxy содиално-икономическата структура на 6ъларскато земедѣлско стопанство (уред. Јан. С. Моллов), од д-ра Мије Мирковића375
32) А. Vehab - Halaf, Еl ahvalu Šahsija fiš-šerijati islamijeti, од д-ра Мехмеда Беговића380
33) Д-р М. Недељковић, Враћање селу и пољопривреди, од д-ра Драјгољуба Аранђеловића380
34) Е. R. Gojković, Zakon о osiguranju radnika, од д-ра Милана Бартоша384
35) VI. Vuksanović i N. D. Popović, Kontrola zagiraničnog platnog prometa, од д-ра Милана Бартоша385
36) С. А. Koefoed, Komasacija, од д-ра Милана Бартоша385
37) Д-р Б. М. Недељковић, Историја баштинске својине у Новој Србији од краја 18 века до 1931 године, од Хафиза Абдулаха Бушатлића468
38) В. В. Павловић, Запослење странаца у Југославији, од д-ра Милана Бартоша472
39) D-r А. Trumbić, Suton Austro-Ugarske i Riječka rezolucija, од д-ра Милана Владисављевића473
40) А. Pribićević, Seljak, од д-ра Јована Ђорђевића475
41) Р. К. Новаковић, Инвалидско питање и неповратност силе закона; — Ко није ратни инвалид?, од д-ра Бранислава. М. Недељковића479
42) D-r В. Nikosavić, Die Agrarverfassung und der landwirtschaftliche Kredit Jugoslawiens; — A. H. Hollmann, Agrarverfassung und Landwirschaft Jugoslawiens, од д-ра Слободана M. Драшковића479
43) Revue bibliographique des ouvrages de Droit, de Jurisiprudence, d’Economie politique, de Science financière, de Philosophie et de Sociologie, од д-ра h. c. Живојина M. Перића577
44) Salvador de Madariaga, Anarchie oder Hierarchie, од д-ра Евгенија Спекторског583
45) V. М. Baboff, L’organisation de la Cammunauté internationale, од д-ра Илије Пржића585
46) V. М. Radovanović, L’Entente balkaanique devant le droit international, од д-ра Илије Пржића586
47) Д-р К. Тихомиров и Ј. М. Јовановић, Закон о државном саобраћајном особљу, од д-ра Милана Бартоша586
48) Д-р Ф. Горшић, Коментар закона о унутрашњој управи, од д-ра Илије Пржића587
49) Д-р С. С. Дракулић, Кратак увод у ваздухопловно право, од д-ра Илије Пржића587
КОНГРЕСИ
1) XI Међународни конгрес за кривично право и казнене заводе и заседање међународне комисије за кривично право и казнене заводе, у Берлину 1935 год., од д-ра Томе Живановића386
2) XII Међународни конгрес за Социологију, од д-ра h. с. Живојина М. Перића484
3) Историја права на Конгресу византолога у Риму, од д-ра Александра Соловјева588
НЕКРОЛОГ
† Ролен - Жекменс, од д-ра Милете Ст. Новаковића293
БЕЛЕШКЕ
1) Да ли судије добијају сталност од 3 септембра ове године. од д-ра Ђорђа Тасића183
2) La Palestra del dritto, од д-ра h. с. Живојина М. Перића185
3) Поводом појаве Шпенглерове „Пропасти запада“ на нашем језику, од д-ра Јована Ђорђевића294
4) Седми Конгрес Међународне уније адвоката294
5) Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, од д-ра Бор. Д. Петровића294
6) Светосавски темат за 1937 годину295
7) „Социолошки годишњак“295
8) Исправка295
9) Прослава францускога Грађанског законика у Канади (Северна Америка), од д-ра h. с. Живојина М. Перића396
10) Поводом књиге д-ра Виктора Лефорда, 20.000 Км. Zollmauern. Das Unrecht von Versailles, од д-ра h. с. Живојина М. Перића492
11) Једно мишљење о фашизму и комунизму, од д-ра Драгољуба Аранђеловића495
12) Један јубилеј, од д-ра Драгољуба Аранђеловића589
13) Југословенска предоснова грађанског законика, од д-ра Драгољуба Аранђеловића590
14) „Југословенски историски часопис“, од д-ра Илије Пржића591
ПРЕГЛEД ЧАСОПИСА191, 295, 399, 496, 591
НОВЕ КЊИГЕ192, 296, 400, 592
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко Г.292
Амар, Леон А.142, 576
Аранђеловић, д-р Драгољуб282, 380, 495, 497, 589, 590
Бартош, Д-р Милан Ф.104, 153, 154, 156, 174, 175, 257, 280, 384, 385, 444, 472, 586
Беговић, д-р Мехмед380
Благојевић, д-р Видан О.127
Бушатлић, Хафиз-Абдулах468
Весел, д-р Јосип77
Владисављевић, д-р Милан312, 473
Вучковић, Петар Д.270
Гољас, д-р Јанко88
Данић, д-р Данило Ј.501
Дарваш, д-р Ернест289
Денковић, Драгаш Ђ.123
Доленц, д-р Метод5
Драшковић, д-р Слободан М.479
Дуканац, д-р Љубомир С.181
Ђендић, Војислав567
Ђорђевић, д-р Јован48, 237, 283, 293, 475, 515
Живадиновић, Милан Ж.356
Живановић, д-р Тома386
Ивановић, Тихомир М.358, 570
Илић, д-р Михаило109
Јовановић, д-р h. с. Слободан401
Којић, Живојин С.577
Костић, д-р Лаза М.206
Коштуница, Јован В.360, 459
Кулаш, д-р Јурај287, 423, 529
Лазаревић, д-р Адам П.18, 268, 454
Манојловић, Милорад136
Марковић, д-р Миливоје Ч.180
Мијушковић, Јовица465
Мирковић, д-р Ђорђе31, 176, 334, 409
Мирковић, д-р Мијо261, 277, 347, 375, 448
Мишић, Душан П.135
Недељковић, д-р Бранислав М.284, 479
Новаковић, д-р Милета Ст.113, 293, 372
Пантелић, д-р Душан Љ.61
Перић, д-р h. с. Живојин М.161, 185, 369, 396, 484, 492, 577
Петковић, Иван Д.138, 269, 364, 366, 457
Петровић, д-р Боривоје Д.159, 294
Половић, Славољуб126, 453
Пржић, Д-р Илија А.157, 281, 282, 559, 585, 586, 587, 591
Савковић, д-р Јован224
Симић, Милорад В.181
Смиљанић, Јован Д.134, 275, 276, 463, 467, 572, 573
Соловјев, д-р Александар150, 172, 588
Спекторски, д-р Евгеније144, 193, 375, 583
Стјепановић, Никола97, 264
Суботић, Ђура433
Тасић, д-р Ђорђе1, 170, 183, 297
Тимошкин, Владимир140, 367, 574
Тодоровић, д-р Милан120
Тодоровић, Чедомир466
Туцаковић, Миодраг Д.543
Чубински, д-р Михаило П.305
Шкерљ, д-р Милан163