The Archive 1930 | Edition 2 | Book 37
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
С А Д Р Ж А Ј
1.-6. бр. књ. XX (XXXVII) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Положај жене у чифчијском односу, од Душана С. Станића120
2) Општи прописи о доказу по новом закону о суд. пост. у грађ. парницама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића169, 263
3) О изменама у нашем баштинском праву, од д-ра Адама П. Лазаревића366
4) Грађанско-правна орговорност државе из неправилног вршења службе, од д-ра Jocипa Јаблановића437
5) Породично и наследно право Совјетске Русије, од д-ра Арсена М. Чубинског441
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Кривична одговорност моралних (правних) лица, од д-ра Томе Живановића89
2) О врстама казни лишења слободе, од Будимира Плакаловића289
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) О начелу једнакости грађана пред законом, од д-ра Ђорђа Тасића329, 426
МЕЂУНАРОДНОЈАВНО ПРАВО
1) Правно посматрање постанка Међународне организације рада и њених карактерних обележја, од д-ра Миленка Милића44, 127
2) Одговорност државе за штете причињене странцима, од д-ра Ђорђа Тасића180
3) Кодификација Међународнога права, од Илије А. Пржића272
4) Прва конференција за кодификацију Међународног права, од д-ра Милете Ст. Новаковића409
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Проблем стечених права у Међународном приватном праву, од д-ра Милана Ф. Бартоша10
2) Одговорност државе за штете причињене странцима, од д-ра Ђорђа Тасића180
3) Интелектуална својина и међународно законодавство, од д-ра Јанка Шумана197
4) Кодификација Међународнога права, од Илије А. Пржића272
5) Прва конференција за кодификацију Међународног права, од д-ра Милете Ст. Новаковића409
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Савремени аграрни проблеми, од д-ра Драгољуба Јовановића1, 107
2) О појму и називу кооперације, од д-ра Љубе Радића28
3) О фашистичком синдикалном уређењу, од д-ра Александра Авакумовића92, 209
4) О народно-економском појму трговине, од д-ра Мије Мирковића359
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) О трговачком рачуну, од Бор. А. Милојковића283
2) О начелима новог стечајног закона, од д-ра Бертолда Ајзнера346
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Стручни правни моменти у историји права, од д-ра Теодора Тарановског249
ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ ДОМАЋЕГ ПРАВА
1) Сентенције Црногорског сената о крвним осветама, катунима и пасиштима, од Новице Шаулића133
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Менични закон према Хашком реглману, од д-ра Милана Бартоша222
2) Јединство стечаја по новом стечајном закону, од д-ра Милана Ф. Бартоша292
3) Доказивање односа руских избеглица, од д-ра Милана Ф. Бартоша372
4) Законска узајамност у ауторском праву од д-ра Милана Ф. Бартоша453
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Десета скупштина Друштва народа, од Илије А. Пржића57
2) Ревизија Статута Сталног суда међународне правде, од Илије А. Пржића379
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Наше новчано тржиште, од д-ра Александра Јовановића62
2) Народна привреда у прошлој години, од д-ра Александра Јовановића141
3) Француска као извозник капитала, од д-ра Александра Јовановића228
4) Расматрања о нашој спољној трговини, од д-ра Александра Јовановића298
5) Царинско примирје, од д-ра Александра Јовановића387
6) Интересна стопа, од д-ра Александра Јовановића460
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Застарелост права наплате згодитака по Закону о исплати ратне штете, од Стевана Р. Милачића305
СУДСКА ХРОНИКА
1) Одговорност државе за несрећне случајеве на железници, од Јована Л. Јовића65
2) О разводу брака између лица евангеличке (лутеранске) вероисповести, од д-ра Адама П. Лазаревића144
3) Примена § 425. Грађ. суд. поступка, од Ненада С. Поповића146
4) Правни послови, закључени од умно оболелих лица ништавни су и онда, ако њихово обољење није још званично констатовано нити пак приметно за сауговараче лаике, од Андрије М. Ристића232
5) Прече право наплате између обезбеђених поверилаца цени се по моменту када је обезбеђење тражено од суда, а не по моменту када је забрана издејствована, од Самуила Демаја308
6) Обустава казне затвора у смислу § 288. Крив. суд. пост., од Ненада Поповића310
7) Признање на белешци код духовног суда у бракоразводној парници, о примљеном миразу, није пуноважно пошто је дато пред ненадлежном влашћу, те се на основу оваквог признања не може одобрити забрана у смислу § 377. Грађ. суд. пост., од д-ра Видана Благојевића391
8) О недељивости судског признања, од д-ра Драгољуба Аранђеловића467
9) О извршењу и непотпуном извршењу службене заповести претпостављеног као крив. делу из § 41 Војног кривичног законика, од Радосава Ј. Перуновића469
ИЗ СТРАНОГЗАКОНОДАВСТВА
1) Пољско законодавство, од Живојина М. Перића67
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XVII. Нови радови из историје судског поступка, од д-ра Теодора Тарановског147
2) Неки нови прилози за историју словенских права. — XVIII. Из историје чешког кривичног права, од д-ра Теодора Тарановског393
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Dr. Ivo Krbek, Upravno Pravo, од д-ра Ђорђа Тасића73
2) Једно значајно дело о међународном промету (Franz Eulenburg, Aussenhandel und Aussenhandelspolitik), од д-ра Мије Мирковића152
3) Инж. Новак Поповић и д-р Душан Мишић, Наша домаћа привреда, од д-ра Александра Билимовића231
4) Charles А. Beard and George Radin, The Balkan Pivot: Jugoslavia, од Драгана Милићевића325
5) Dr. G. Popovitch, La composition du Conseil de la Société des Nations; исти, Међународно-правни положај папе, од д-ра Ђорђа Тасића474
БЕЛЕШКЕ
1) Конгрес Института административних наука, од Ђ. Тасића86
2) Д-р Богољуб Константиновић, Проституција и друштво, од И. П.87
3) G. Clenton Logio, Социјалне студије, од И. П.87
4) Десетогодишњица Правничког факултета у Суботици157
5) Dr. D. М. Kauschansky, Die Ehescheidungsrecht Jugoslawiens, од Ж. M. Перића157
6) Dr. D. М. Kauschansky, Das Eherecht JugosIawiens, од Ж. M. Перића159
7) Месианизам и империализам, од Т. Тарановског161
8) Милица Ђурић —Топаловић, Побачај и његови узроци, од д-ра Д. Ар.162
9) Д-р Динко Томашић, Криминални побачај са гледишта социологије и криминалне политике, од д-ра Д. Ар.163
10) Julien Bonnecase, Qu’ est ce qu’une Faculté de Droit?, од Ђ. Тасића164
11) Julien Bonnecase, Humanisme, Classicisme, Romantisme dans la vie du Droit, од Ђ. Тасића166
12) Десети међународни конгрес за казнено право и казнене заводе168
13) Награђени Светосавски темати168
14) С. С. Бобчев: Његови новији и најновији радови, од Ж. М. Перића239
15) Association des auditeurs et anciens auditeurs de l’Académie de Droit international de La Науе A. A. A. Bulletin No 7. Novembre 1929, од Ж. M. Перића240
16) Снохачество, од Т. Тарановског244
17) Dr. Vladimir Knafiić, Traktat o tisku, од Ђ. T.245
18) Проф. Шиото Пинтор о гледишту г. д-ра Радовановића на питање Дунава, од Ђ. Т.245
19) Једна књига о дипломатском стилу, од Ђ. Т.246
20) Gino Arias, L’economia nazionale corporativa, од Мија Мирковића246
21) Кривични законик и Законик о судском кривичном поступку за Краљевину Југославију. (С кратким објашњењем д-ра Томе Живановића)247
22) Milorad Zebić, Vergleichende Betrachtungen über das Aktienrecht Jugoslawiens, од д-ра Д. Ap.318
23) Италијанска литература о фашизму, од Ђ. Т.318
24) Д-р Мијо Мирковић, Тома Масарик, поводом његове осамдесетогодишњице, од Ђ. Т.31
25) Mirkine Guelzevitch, Les nouvelles tendances du Droit Constitutionnel, од д-ра Данила J. Данића320, 406
26) Једно систематско дело о италијанском империјализму: Сеlestino Arena, L’espansione economica in regime corporativo, од д-ра Мије Марковића322
27) Cenek Slepanek, Les propos sur problèmes de paix en Europe, од д-ра Милана Бартоша324
28) Ј. Р. Niboyet et P. Goulé, Recueil de textes usuels de Droit international, од д-ра Милана Бартоша324
29) Друштвени живот. Часопис за политику, економију, законодавство и социјалне науке Бр. 1—3, од И. П.325
30) Dr Otokar Sommer, Reforma právnickych studii, од J. Гангл326
31) Некролог: † Ambroise Colin (Амброаз Колен), 1862—1929., од Ж. М. Перића401
32) Dr. Hermann Stern, Wechselgesetz des Königreiches Jugoslawien; idem, Scheckgesetz für das Königreich Jugoslawien vom 29. November 1928, од Ж. M. Перића404
33) † Д-р Фран Водопивец (1877—1930), од Ђ. Тасића478
34) Темати за 1931. год. на Правничком факултету у Београду478
35) Јеленко Петровић, Окућје или заштита земљорадничког минимума, од д-ра Драг. Аранђеловића478
36) Нови часопис за историју права, од Т. Тарановског479
37) Нови прилог за историју брачног права, од Т. Тарановског481
38) Dr. Metod Dolenc, Kazenska pravda zoper Veroniko Deseniško, од Ђ. T.481
39) Д-р Лазар Марковић, Наследно право, од д-ра Данила Ј. Данића428
40) Akademische Selbstverwaitung in Frankreich und Deutschland, von Dr. Ludwig Bernhard, од Ђ. T.483
41) Три књиге г. д-ра Н. П. Николаева, од И. П.484
42) Dr. А. Mitrovitch, L’ aviation au point de vue economique et juridique, од И. П.484
43) Radivoye L. Vorkapitch, Le credit agricole en Yougoslavie, од д-ра Б. Миљуша485
44) Bochko Machitch, Etablissements de crédit et Banques locales en Yougoslavie, од д-ра Б. Миљуша486
45) Мираш Кићовић, Јован Хаџић (Милош Светић), од И. П.486
46) Аграрна политика д-ра Драгољуба Јовановића487
Нове књиге88, 248, 328, 488
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, д-р Александар Г.92, 209
Ајзнер, д-р Бертолд346
Аранђеловић, д-р Драгољуб162, 163, 169, 263, 318, 467, 478
Бартош, д-р Милан Ф.10, 222, 292, 324, 372, 453
Билимовић, д-р Александар235
Благојевић, д-р Видан391
Гангл, Јозефина326
Данић, д-р Данило Ј.320, 406, 482
Демајо, Самуило308
Живановић, д-р Тома89
Јаблановић, д-р Јосип437
Јовановић, д-р Александар62, 141, 228, 298, 387,460
Јовановић, д-р Драгољуб С.1, 107
Јовић, Јован Л.65
Лазаревић, д-р Адам П.144, 366
Милачић, Стеван305
Милић, д-р Миленко К.44, 127
Милићевић, Драган312
Милојковић, Бор. А.283
Миљуш, д-р Бранко485, 486
Мирковић, д-р Мијо152, 246, 322, 359
Новаковић, д-р Милета Ст.409
Перић, Живојин М.67, 157, 159, 239, 240, 401, 404
Перуновић, Радослав469
Плакаловић, Будимир289
Поповић, Ненад146, 310
Пржић, Илија А.57, 87, 272, 325, 379, 484, 486
Радић, д-р Љубо28
Ристић, Андрија М.232
Станић, Душан120
Тарановски, д-р Теодор147, 161, 244, 249, 393, 479, 481
Тасић, д-р Ђорђе73, 86, 164, 166, 180, 245, 246, 318, 319, 329, 426,474, 478, 481, 483
Шаулић, Новица133
Шуман, д-р Јанко197
Чубински, д-р Арсен М.441