The Archive 1913 | Edition 1 | Book 15
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ КЊИГЕ XV (СВЕСКЕ 1—6)
Грађанско право
Задружно Право по Грађанском Законику Краљевине Србије, од Живојина М. Перића7, 104, 177, 245, 285, 333
Турско наследно право по ханефијској школи, од Др. Ант. Поп-Христића46
Посмртно имање и наследник, од Мих. П. Јовановића94, 161, 245
Економија и финансија
Принцип одбијања пасиве код пореза на наслеђе, од Радована Ст. Поповића34
Критика пореза на наслеђе, од Радована Ст. Поповића120
Црквено право
Самолични епископов суд над свештеницима, од Др. Никодима Милаша1
Кривично право и поступак
Још једно тумачење §. 325. Казн. Зак., од Драгослава Б. Јовановића203
О преиначавању пресуда на штету оптуженога (reformatio in pejus), од Др. М. Миљковића264
О младим преступницима (Juvenile offenders) у енглеском законодавству, од Др. Ђорђа В. Тодоровића311, 422
Долус евентуални, од Милоша М. Станојевића386
Међународно право
Србија и Дунавска Обалска Комисија, од Др. Милете Ст. Новаковића23, 193, 299, 408
Европски ареопаг и аустро-угарско вето, од Владимира Јовановића81
Царински савез и клаузула највећег повлашћења, од Гиге Гершића369
Обичајно право
Правни обичаји у Затоњу, од Мих. Димитријевића134, 219
Парламентарна хроника
Редовни сазив за 1909
Избор квалификованих посланика: један или два количника, од Слободана Јовановића57
Редовни сазив за 1910, од Слободана Јовановића317, 437
Судска хроника
Спор Марићев са општином града Београда. II, од Др. Л. Марковића63
Осуда одвојено живеће жене за блудничење, без утицаја је на право њеног издржања признато јој решењем духовног суда, од Мих. Л. С.70
Објашњење § 471 грађ. суд. поступка у случају наплате кривичних трошкова из земљорадничких имања, од Ср. Ђ. Трипковића72
Да се ко може користити застарелошћу на основу дугогодишње државине каквог имања, потребно је да се утврди правни основ, по коме је дошао до те државине, од Мих. Л. С.141
Критична оцена ове одлуке, од Др. Л. Марковића145
Законски наследници, који су се одрекли права наслеђа, ипак су носиоци права и обавеза покојникових све до дана одрицања наслеђа, од Ср. Ђ. Трипковића146
Изјава повређеног или оштећеног пред смрт о учиниоцу дела као непотпун непосредни доказ (ближи основ подозрења из т. 3. § 123. кр. пост), од М. М. Станојевића232
Скинућу интабулације нема места без пристанка купчева, и ако је продаја која је њоме осигурана противна, тач. 4а § 471 Грађ. Суд. Пост., од Д. П. М.238
Критична оцена ове одлуке, од Др. Л. Марковића242
Уступитељ одговара пријемнику и у случају преноса интабулисане тражбине, ако дужник у време преноса није био сопственик интабулисаног добра, од Д. П. М.322
Критична оцена ове одлуке, од Др. Л. Марковића325
Из досуђене пензије за децу и удовице умрлих чиновника не може се наплаћивати неллаћени ванредни женидбени улог, од Мих. Л. С.327
Акт тражења да се по § 455 Грађ. Суд. Пост. задржи од извршења осудно решење предаје се суду и преко поште на повратни рецепис по § 119 ист. поступка, од Д. П. М.330
Законом утврђени услови за правне послове закључене са државом, не могу се мењати ни наређењима других органа, ни приватном вољом, од Др. Л. Марковића441
Употребом своје ствари у обиму свога права не може се стећи никаква службеност на туђем добру, од Д. П. М.444
Критичаа оцена ове одлуке, од Др. Л. Марковића450
Да ли треба одлуке судова и других власти објављивати са пуним именима странака (партија)? од Др. Жарка М. Миладиновића453
Сме ли суд да пита гласача за кога је гласао, од Брат. М. Ђелошевића457
Административна хроника
Закон о Продужењу Рокова плаћања по Обвезама из Грађанског, Трговачког и Меничног Законика од 1 октобра 1912 и Правилник за Извршење тога Закона од 7 октобра 1912, од Александра Д. Боди460
Збор акционара и депоновање акција пред збор, од М.470
Књижевни преглед
The Relation of War to the Origin of the State, Bg. Rudolf Holsti. Helsingfors 1913, од Слободана Јовановића477
Оцене и прикази
Dr. Neubecker, Die Grundzüge des russischen Rechts (Berlin 1913), од Драг. C. Јањића74
Dr. Leopold Karl Goetz, Das russische Recht. (Русская Правда) III. Band: Die dritte Redaktion des russischen Rechts (Stuttgart 1912, S. 454, 8°), од Др. Л. Марковића77
Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27 септембра 1910. Сарајево, 1912. ХСIII и 624 стр., од Д.482
Sociale Machtverhältnisse, Grundzüge einer allgemeinen Lehre vom positiven Rechte auf soziologischer Grundlage von Dr. Ignatz Kornfeld in Wien, 1911., од Ђ. Тасића484
Ситни прилози
Организација Данских Земљорад. Задруга, од Вит. Ј. Јевтића151
„Дактилоскопија“, од Јове Л. Јовића153
Реформа правничког образовања у Пруској, од Д. Јовановића155
Француски закон о истраживању патернитета, од Ж. М. П.487
Са једне седнице немачког друштва за социологију, од Ђ. Тасића488
Белешке79, 158, 160, 244, 491
Нове књиге492
Некролог: † Dr. Јозеф Унгер, од Др. Л. М.331
САРАДНИЦИ
на XV књизи Архива за правне и друштвене науке
Боди, Александар Д.460
Гершић, Г.369
Данић, Д. Р.482
Димитријевић, Мих.134, 219.
Ђелошевић, Брат. М.457
Јањић, Драг. С.74
Јевтић, Вит. Ј.151
Јовановић, Владимир81
Јовановић, Драгослав155, 202, 244, 491.
Јовановић, Мих. П.94, 161, 245.
Јовановић, Слободан57, 317, 437, 477.
Јовић, Јова Л.153
Марковић, Др. Л.63, 77—80, 145, 158—160, 242, 325, 331, 441, 450
Миладиновић, Др. Жарко453
Милаш, Др. Никодим1
Миљковић, Др. М.264
Митровић, Д. П.238, 322, 330, 444.
Моравац, Павле470
Новаковић, Др. Милета Ст.23, 193, 299, 498.
Перић, Живојин М.7, 104, 177, 285, 333, 487.
Поповић, Радован Ст.34, 120.
Поп-Христић, Др. Ант.46
Станојевић, М. М. 232, 386.
Стојадиновић, Мих. Л.70, 141, 327.
Тасић, Ђорђе484, 488.
Тодоровић, Др. Ђорђе В.311, 422.
Трипковић, Ср. Ђ.72, 146.