The Archive 1914 | Edition 1 | Book 16
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ КЊИГЕ XVI (СBEСKE 1—6) 
Грађанско право и поступак
Једно питање из Наследног Права (објашњење §§ 414 и 415. Грађанског Законика), од Др. Л. Марковића27
Поновљење парнице, од Др. Д. Аранђеловића11
Уговор о осигурању, од Милоша М. Станојевића81, 185, 257, 374, 443
Прибављање и губљење стварних службености у опште, од Влад. Недељковића277
(Противписмено (contre lettre), од Др. Ђор. Павловића321
Административно право
Пензија удовице и деце умрлих чиновника, од Др. М. Тодоровића104
Државно право
Црна Гора (из историје Државног Права), од Б. Југовића120
Кривично право и поступак
О саучешћу код посебних (специјалних) кривичних дела (delicta propria), од Др. М. Миљковића337, 414
Дом за малолетнике, од Др. Чед. Митровића289
О двојаком тумачењу одредбе § 331. законика о поступку војних судова у кривичним делима, од Драг. Ј. Антуле298
О младим преступницима (Juvenile offenders) у енглеском законодавству, од Др. Ђорђа В. Тодоровића40
Отпуст без казне, од Др. Душана М. Суботића401
Црквено право
Правило: „Nullum crimen, nulla poena, sine lege“ у црквеном казненом праву, од Др. Никодима Милаша1
Економија и финансија
Економско-финаисијске студије о рату, од Др. Велимира И. Бајкића161
Међународно право
Заблуде пацифазма, од Др. Милете Ст. Новаковића173
Рат и међународни уговори, од Др. Милете Ст. Новаковића241
Трговачко право
Оснивање акционарског друштва (пo закону од 10. децембра 1896. r. са изменама и допунама од 17. новембра 1898.), од П. М. Моравца127
Страна акционарска друштва, од П. М. Моравца204
Оснивање акционареких друштава у Србији, од Др. Велимира Бајкића365
Изједначење меничног права, од Спасоја Радојичића356, 433
Парламентарна хроника
Редовни сазив за 1910 г., од Слободана Јовановића52
Судска хроника
О пречем праву наплате, од Мих. Л. С.59, 154
Пресуде избраних судова пуноважно обвезују деобничаре, а према трећим лицима немају никакве важности, од Ср. Ђ. Трипковића61
Није самовлашће из § 195., већ крађа из § 221. крив. закона, од Бринислава Ђелошевића149
За настањивање војске по приватним зградама не даје се накнада, од Д. Н. С.220
И по извршној осудној исправи, може се тражити обезбеђење, од Д. Н. С.221
О протоколисању фирме, од Нов. П. Шаулића303, 387
Кад треба кривца, приликом стављања под суд за дело тешке повреде из § 177. крив. зак. ставити у притвор? од П. В.312
Још једна примедба поводом спора о протоколисању фирме, од Др. Л. Марковића391
Кредитна исправа (обвеза) важи само онда ако поверилац особеном исправом докаже да се је дужник том кредитном исправом послужио394
Продавац, који је сукцесивно продао своје имање двама купцима, од којих је првог осигурао квитом као простом исправом, а другога уредном тапијом, која је по датуму познија од квите, учинио је дело преваре из § 253. т. 1. крив. зак. казнимо по § 252. кр. зак. а други купац ако је за прву продају знао, његов је саучасник, од Влад. Недељковића397
Приходи, које је муж по §§. 1238 и 1239. грађ. зак. из имовине женине побрао и у новац претворио давањем на зајам у своје име његова је својина, и тражбине, које потичу из ових односа припадају њему, односно његовој оставштини и његовим наследницима, од Ст. М.464
И после развода брака између супружника може женско дете по навршетку седме, а мушко по навршетку четврте године, остати код матере, ако за то има важних разлога (§ 142. Аустриског § 118. нашег грађанског законика), од Ст. М.465
Жена има право на обезбеђење издржања и пре пресуде судске о количини тога издржања466
О разумевању чл. 1. закона о пречишћавању рокова од 29. октобра 1913. год., у вези са чл. 10. истог закона468
Административна хроника
Рокови за жалбе и незадовољства изјављена Државном Савету против решења административних власти и Закон о Продужењу Рокова Плаћања од 1. октобра 1912 г., од Александра Д. Боди65
Како Државни Савет примењује Уредбе, од Александра Д. Боди224
Економско-финансијска хроника
Буџет за 1913 годину, од Др. Милана М. Стојадиновића74
Оцене и прикази
Jivoïin Péritch, professeur de droit civil à l' Universite de Belgrade. De la Materialisation des Droits Privés. (Extrait de la Revue Trimestrielle de droit civil. Janvier—Février—Mars, 1913) Librairie de la Société du Recueil Sirey. Paris, 1913 P. 38., од Д. Јовановића79
Jovan Krikner, Industrie und Industriepolitik Serbiens. Hale a. S. 1913. Стр. 178, од M. C.152
Зборник закона и уредаба. Пречишћено и систематски уређено издање. I. књига: Устав, органски закони и општи административни закони. У Београду. Штампано у Државној Штампарији Краљевине Србије, 1913. XV. + 412. Цена: у меком повезу 6 — дин., у тврдом повезу 7.50 дин., од Д. Јовановића153
Dr. Karl Strupp, Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts. 2. Bände. Preis M.36. Bd. I.: Bis zum Berliner kongress (1878). Mit einer karte. XVIII u. 410. S. gr. 8°. Bd. II.: Vom Berliner kongress bis 1911. Mit einer karte VIII u. 539. S. gr: 8°. I. Ergänzungsheft. A. Politische Dokumente zur Maroko —, Tripolis- und persischen Frage. B. Urkunden nichtpolitischen Inhalts: Schiedsgerichtsverträge VIII. u. 106. S:gr. 8°. Preis M. 3.60. — —, Völkerrechtliche Fälle zum akademischen Gebrauch und selbststndium. S 43. Gotha, 1911., од Д. Јовановића158
Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages. Tübingen, 1913. Verlag J. C. B. Моhг. стр. 192, од Д. P. Даnића315
Mario Marino-Lucda. — Di taluni capi dei progetto prelirainare di Co dice Penale per la Serbia — estratto dalla Corte Penale, rivista di leggi anno XVI no. 158—159. Catania 1913., од Др. Луја Бакотића471
O положају странаца у Француској у пројекту закона о породичном добру које се не може узети у попис. Жан Ришар сенатор, адвокат у Шалону на Сони, од Миодрага Лазаревића477
Белешке159, 319, 480
Нове књиге80, 160, 320, 480
Некролог: † Александар С. Борисављевић, државни саветник, хонорарни професор науке о финансијама на Универзитету и т. д., од Ник. Станаревића237
САРАДНИЦИ 
на XVI књизи Архива за правне и друштвене науке
Антула, Драг. Ј.,298
Аранђеловић, Др. Драг.,11
Бајкић, Др. Велимир.,161, 365
Бакотић, Др. Лујо.,471
Боди, Александар Д.,65, 224
Данић, Д. Р.,315
Ђелошевић, Брат. М.,149
Јовановић, Драгослав,79, 153, 158
Јовановић, Слободан.,52
Југовић, Б.,120
Лазаревић, Миодраг Л.,477
Марковић, Др. Лазар.,27, 391
Милаш, Др. Никодим.,1
Максимовић Ст.,464, 465
Миљковић, Др. М.,337, 414
Митровић, Др. Чед.,289
Моравац, П. М., 127, 204
Недељковић, Влад.,277, 397
Новаковић, Др. Милета Ст.,137, 241
Павловић, Др. Ђор.,321
Радојичић, Спасоје,356, 433
Солдатовић, Д. Н.,220, 221
Станаревић, Никола,237
Станојевић, Милош М.,81, 185, 257, 374, 443
Стојадиновић, Др. Милан М.,74
Стојадиновић, Мих. Л.,54, 145
Суботић, Др. Душан,401
Тодоровић, Др. Ђорђе В.,40
Тодоровић, Др. М.,104
Трипковић, Ср. Ђ.,61
Шаулић, Нов. П.,303, 387