The Archive 1913 | Edition 1 | Book 14
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ КЊИГЕ XIV (СBECКЕ 1—6)
Административно и уставно право
Чл. 32. Закона о Уређењу Главног Државног Рачуноводства у противности је са одредбама и духом Устава, од Данила Ј. Данића98
Грађанско право
Турско Наследно Право по Ханефијској школи, од Др. Ант. Поп-Христића16, 88
§ 930a. Грађанског Законика говори и о застарелости права својине, од Јосифа К. Стојановића33, 107
Задружно право по Грађанском Законику Краљевине Србије (Коментар гл. XV. Другога Дела Грађ. Зак., односно §§-а 507. а 529.), од Живојина М. Перића73, 151, 300
Веридба или заручење, од Др. Лазара Марковића170
Уступање тражбина (цесија), од Светислава Митриновића181
Девојка у задрузи, од Гојка Никетића229, 343
О незастаривости својине, од Др. Лазара Марковића240
Симулисани (привидни) уговори, од Др. Ђор. Павловића281
Дејство застарелости личних тужаба, од Драгољуба С. Јањића314
Енциклопедија права и обичајно право
Увод у изучавање правних наука, од Др. Нинка Перића28
Из правног живота нашег народа, од Ст. М. Мијатовића248
Кривично право
Иступне кривице по закону о радњама, од Др. Душана М. Суботића217
О појму мере безбедности у Кривичном Праву, од Др. Томе Живановића222
Међународно право
Балкански Савез, од Живојина М. Перића (превео с француског Драгослав Б. Јовановић)1
Србија и Дунавска Обалска Комисија, од Др. Милете Ст. Новаковића208, 329
Црквено право
Автокефалност солинске далматинске цркве, од Др. Никодима Милаша145
Парламентарна хроника
Редовни сазив за 1909, од Слободана Јовановића120
Судска хроника
Званичан акт, који Управа Фондова изда и у коме се обвеже да ће скинути интабулацију ако јој се положи извесна сума новаца, не садржи обавезу за Управу и ако је примила ону суму, коју је тражила у томе своме акту, од М. Константиновића53
О надлежности духовних судова за суђење о разводу или уништају брака — у смешаним браковима66
Јудикатура по §. 471. Грађанског Судског Поступка68, 127
Истицање застарелости у незадовољству допуштено је, јер то није нов доказ (§. 314. грађ. пост.), већ прост навод, од Мих. Л. Стојадиновића251
Критична оцена ове одлуке, од Др. Л. Марковића257
Удова попадија, преудајом својом, губи право на новчану помоћ без обзира на то, што је други брак разведен у њену корист и што је и други њен муж по разводу брака умро, од Мих. Л. Стојадиновића258
Отац детета је муж женин, од Г. Никетића263
Спор Марићев са општином града Београда, од Др. Л. М.349
Оцене и прикази
Ungarische Rundschau für historische und sociale Wissenschaften, од Др. Ж. Миладиновића143
Dr. F. Meili und Dr. A. Mamelok. Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konvention, од Др. Л. Mapковића271
Н. von Jarotzky, Die Arbeitsanstalt und ihre Stellung in dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch, од Живка Топаловића273
Prof. Silvio Longhi, Repressione e Prevenzione nel diritto penale attuale, од Б. J.276
Dr. H. Krasnopolsky, Oesterreichisches Familienrecht, од Др. Л. Mapковића278
Бепешке
Др. Нинко Перић, Теорија злоупотребе права и грађанско законодавство — Београд 1912, стр. 150, 8°. Цена 250 дин.), од М.279
О пројекту српског Казненог Законика, од Ј.279
Нове књиге72, 144, 360
САРАДНИЦИ
на XIV књизи Архива за правне и друштвене науке
Данић, Данило Ј.98
Живановић, Др. Тома222
Јањић, Драгољуб С.314
Јовановић, Б.276
Јовановић, Д. Б.15, 279
Јовановић, Слободан120
Константиновић, М. 53.53
Марковић, Др. Лазар170, 240, 257, 271, 278, 279, 349
Мијатовић, Ст. М.248
Миладиновић, Др. Ж.143
Милаш, Др. Никодим145
Митриновић, Сввтислав181
Никетић, Гојко68, 127, 229, 263, 343
Новаковић, Милета Ст.208, 329
Павловић, Др. Ђорђе281
Перић, Живојин М.1, 73, 151, 300
Перић, Др. Нинко28
Поп-Христић, Др. Ант.16, 88
Стојадиновић, Мих. Л.251, 253
Стојановић, Јос. К.33, 107
Суботић, Др. Душан М.217
Топаловић, Живко273