The Archive 1925 | Edition 2 | Book 28
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ 
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК.
1) Странци земљорадници, од Јеленка Петровића21
2) Теорија застарелости у грађанском праву, од д-ра Арсена Чубинског114
3) Земљишно законодавство у Босни и Херцеговини, од Људевита Фаркаша169, 266, 388
4) Породично задружно право у Хрватској и Славонији. — Један кратак преглед, од Живојина М. Перића349
5) О неправедном обогаћењу, од д-ра Драгољуба Аранђеловића399
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК.
1) Смртна казна, од Љубише В. Димитријевића29, 130
2) Основне идеје нацрта Казненог Законика за Немачку Републику, од д-ра Метода Доленца182
3) Проблем оправдања колективне одговорности, од д-ра Илије Јелића438
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО.
1) Да ли суд има права да испитује уставност постанка (формалне моменте) закона, од д-ра Ђорђа Тасића253
2) Смер интерпелације, од д-ра Жарка Миладиновића384
3) Означавање закона, од д-ра Михаила Константиновића425
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО.
1) Дејство стечаја у погледу личних поверилаца, од д-ра Велизара Митровића1, 104
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.
1) Путеви наше економске политике, с погледом на нову Општу Царинску Тарифу, од д-ра Драгољуба Јовановића81
СТАТИСТИКА.
1) Статистика и право, од д-ра Лазе М. Костића193, 284
ГРАЂА ЗА НАШУ УСТАВНУ ИСТОРИЈУ.
1) Два уставна пројекта за друге владе Кнеза Михаила, од Илије А. Пржића207, 295
ИЗ МУСЛИМАНСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА.
1) Човек и жена, од X. А. Бушатлића и д-ра Ж. М. Лукића303
ПРАВНА ПОЛИТИКА.
1) Законски прописи у буџетским дванаестинама за Април-Јули 1925, од Николаја Д. Пахорукова41
2) Пројекат Закона о судијама, од Петра К. Влајића143
3) У ери „против-разлога“ - „Судећи“ секретари, од д-ра Јанићија Јовановића146
4) Пројекат Казненог Законика о кривичним делима верских представника, од Сергија Троицког219
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА.
1) Попуњавање упражњених места у скупштинским одборима, од д-ра Михаила Илића309
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА.
1) Нови Закон о општој царинској тарифи и економске теорије, од д-ра Милана Ј. Жујовића46
2) Јесење бриге наше привреде. — Криза у извозу пшенице и шљива. — Снижење каматне стопе, од д-ра Драгољуба Јовановића226
3) Закон понуде и тражње и законске принудне мере, од Душана Узелца 231
4) XXIV Универзални Конгрес Мира и економска међународна организација, од д-ра Милана Ј. Жујовића312
5) Општи поглед на 1925. год., од д-ра Драгољуба Јовановића461
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА.
1) Како се има разумети право надзорне власти Министра Финансија у примењивању чл. 24. Закона о државним трошаринским таксама, од Александра Давинића58
2) Надлежност Државног Савета у споровима, потеклим из уговора, закључених са државом, од Љуб. Радовановића319
3) О надлежности Држ. Савета за расматрање решења Министарства Унутрашњих Дела донесених у споровима приватно-правне природе, од Витора Крстића464
4) Притвор по монополским и царинским кривицама, од Бож. Вукашиновића470
СУДСКА ХРОНИКА.
1) Да ли је доста 20 година или је потребно 21 година живота за проглас пунољетности, од X. А. Бушатлића60
2) Једна пресуда Великог Суда у Подгорици, од Ник. М. Драговића64
3) О праву удовичког ужитка на свекровом имању, од Јована Л. Јовића149
4) „Итам Сандук“, од Бор. А. Милојковића153
5) Полициски надзор рачуна се од дана издржане или опроштене казне, од Петра К. Влајића236
6) Противзакони поступак суда у грађанском спору, од Рад. Гагића238
7) Једно решење Великог Суда у Подгорици, којим Велики Суд оставља за други пут примену Закона о Гл. Држ. Контроли, од Ник. М Драговића326
8) Против изигравања „кратког суђења“. (Критика досадање праксе и предлог за нову једнолику праксу), од Бор. А. Милојковића474
9) Један случај „опасне крађе“ из тач. 1 § 223. Каз. Зак. у вези појма о „затвореном простору“ из § 224 Каз. Зак., од д-ра Јанићија Јовановића480
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД.
1) Систематска догматичка обрада Душанова Законика у новом делу проф. д-ра Метода Доленца, од д-ра Феодора Тарановског157
2) Ново истраживање из историје сталешке државе у чешкој књижевности, од д-ра Феодора Тарановског328
3) Један нов низ публикација из историје права, од д-ра Феодора Тарановског483
4) Д-р Тома Живановић, Основи Војног Кривичног Права, од д-ра Миодрага Аћимовића489
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ.
1) Никола Радојчић, Снага закона по Душанову Законику; исти, Die Grunde einer serbischen Entlehnung aus byzantinischen Rechte, од д-ра Феодора Тарановског68
2) Ј. Peritch, De la matérialisation des droits privés (Torino, 1915), од д-ра Чедомира Марковића72
3) Karl Christian Friedrich Krause, Entwurf eines europäischen Staatenbundes (Leipzig, 1920), од Живојина M. Перића239
4) Dr. Rado Kušej, Vera in bračni vez v naši državi de lege lata in de lege ferenda, од Сергија Троицког245
5) Право совјетске Русије, зборник чланака под редакцијом професора руског правног факултета у Прагу Н. Алексејева, С. Завидског, А. Маклецова и Н. Тимашева (Праг, 1924—25), од д-ра Мих. П. Чубинског334
6) Примедбе г. д-ра Р. Кушеја на приказ његове расправе „Vera in bračni vez v naši državi“499
БЕЛЕШКЕ.
1) Међународно Удружење за Кривично Право, од Живојина М. Перића75
2) Celso Cavalieri, Disciplinski propisi po zakonu od 31 jula 1923 o činovnicima i ostalim službenicima građanskog reda, од д-ра Ст. Сагадина78
3) Д-р Ђорђе Тасић, Права и дужности грађана (Нови Сад, 1925), од И.78
4) Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада (1838—1858), (Београд, 1925).78
5) Реформа брака у Турској, од И.79
6) Стечај за професора за државно право79
7) Франческо Нити, Мир79
8) Актуелни јадрански проблеми79
9) Исправке80
10) Нови професори права166
11) Мишљење проф. Жеза о извршењу одлука страних судова, од Ђ. Т.166
12) Први Правнички Конгрес Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца250
13) Dr. Hans Kelsen о испитивању уставности закона, од д-ра Чед. Марковића250
14) Цивилни — грађански — закони садашњости, збирка европских и изваневропских приватноправних извора, од д-ра Ж. М.251
15) Нови доценти на Правном Факултету у Београду251
16) Нова збирка закона за практичну примену251
17) Исправке252
18) „Да ли је човек слободан?“, од И. П.341
19) Рад на историји права у Лавову341
20) † Панта Пантелић342
21) Рад на законском пројекту грађанског судског поступка, од Николаја Д. Пахорукова342
22) Најновији број „Банкарства“344
23) Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, књига 1 (1868–1878)501
24) Zeitschrift für Aktiengesellschafts- und Genossenschaftsfragen, од Ж. М. П.501
25) Д-р Драгутин Томац, Устав и брачно право (Загреб, 1925), од д-ра Д. А.502
26) Ch. Dumont, La dépossession de titres au porteur (Bruxelles, 1922), од Ж. M. Перића503
27) Revue pratique de Droit commercial, financier, bancaire et fiscale, од Ж. M. П.505
28) Чланак г. проф. Ж. M. Перића „Die sozialen und wirtschaftlichen Bestimmungen in der jugoslawischen Verfassung“, од Ђ. T.505
29) Д-р Чед. Марковић, Законик Хамурабиа, вавилонског краља (Београд, 1925), од Ђ. Т.505
30) Д-р Михаило Илић, Уредба о подели земље на области, Закон о општој управи, Закон о обласној и среској самоуправи (Београд, 1925), од Ђ. Т.506
31) Ран. В. Тодоровић, Објашњење и извршење закона о рачуноводству (Београд, 1925); Драг. O. Новаковић, Инвалидски Закон са коментаром (Београд, 1925), од И.506
32) Пословник Нар. Скупштине Краљевине С. X. С. С објашњењима из парламентарне праксе и законским одредбама, израдио Илија А. Пржић, од Ђ. Т.507
33) Zeitschrift für Osteuropäisches Recht (1925, Heft 3/4), од Ђ. T.507
34) Читаоцима „Архива“507
Нове књиге80, 168, 252, 443, 508
ДОДАТАК „АРХИВА“.
— Службени део —
1) О тражењу обезбеђења за издржавање од стране одвојено живеће жене (§ 100. Грађ. Зак.)345
2) Чл. 2 и 3 Закона о сталним бирачким списковима346
3) Начелна одлука опште седнице о разумевању тач. 5. § 434. Грађ. Суд. Пост.347
САРАДНИЦИ „АРХИВА" 
Аранђеловић, д-р Драгољуб399, 502
Аћимовић, д-р Миодраг489
Бушатлић, X. А.60, 303
Влајић, Петар К.143, 236
Вукашиновић, Бож.470
Гагић, Рад.238
Давинић, Александар58
Димитријевић, Љубиша В.29, 130
Доленц, д-р Метод182
Драговић, Ник. М.64, 326
Жујовић, д-р Милан Ј.46, 312
Илић, д-р Михаило309
Јелић, д-р Илија438
Јовановић, д-р Драгољуб81, 226, 461
Јовановић, д-р Јанићије146, 480
Јовић, Јован149
Константиновић, д-р Михаило425
Костић, д-р Лаза М.193, 284
Крстић, Витор464
Лукић, д-р Живан303
Марковић, д-р Чедомир72, 250
Миладиновић, д-р Жарко251, 384
Милојковић, Бор. А.153, 474
Митровић, д-р Велизар1, 104
Пахоруков, Николај41, 342
Перић, Живојин М.75, 239, 349, 501, 503, 505
Петровић, Јеленко21
Пржић, Илија А.78, 79, 207, 295, 341, 506
Радовановић, Љуб.319
Сагадин, д-р Стеван78
Тарановски, д-р Феодор68, 157, 328, 483
Тасић, д-р Ђорђе166, 253, 505, 506, 507
Троицки, Сергије219, 245
Узелац, Душан231
Фаркаш, Људевит169, 266, 388
Чубински, д-р Арсен114
Чубински, д-р Михаило334