The Archive 1925 | Edition 2 | Book 27
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ 
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Ко се сматра за земљорадника, од Јеленка Петровића81, 190
2) Одговорност за ризик, од д-ра Ђорђа Тасића161, 259, 370
3) Забрана злоупотребе права и социализација права, од д-ра Михаила Константиновића169
4) Вакуф - некретности у Босни и Херцеговини, од Људевита Фаркаша321
5) Покушај једие теорије уговорних статуса, од д-ра Драгутина Јанковића334
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Полициска забрана новина, од д-ра Михаила Илића1
2) Законодавна власт и њене функције, од Љубомира Радовановића39, 112, 208, 281, 386
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Аутономија Университета и Чиновнички Закон, од д-ра Драгослава Б. Јовановића32
2) Правна природа акта помиловања и могућност административног спора чији је он објекат, од д-ра Јована Стефановића272
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Побачај плода утробе у православном црквеном и византијском праву, од Сергија Троицког348
ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА
1) Историја „Тајне конвенције“ (28 јуни 1881 — 9 фебруар 1889), од д-ра Гргура Јакшића17, 101
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Материјално-правни услови стечаја, од д-ра Велизара Митровића241
ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ ДОМАЋЕГ ПРАВА
1) Крвне освете у Црној Гори у XIX веку по одлукама („сетенцијама“) Црногорског Сената, од Новице Шаулића52
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) § 36 Претпредлога Трговинског Законика, од д-ра Ернеста Дијаманта59
2) Пројект Казненог Законика о духовном сродству, од Сергија Троицког128
3) О министрима на расположењу, од д-ра Жарка Миладиновићa216
4) Нацрт закона за правну помоћ у нашој Краљевини, од д-ра Станка Лапајне292
5) Правна помоћ по пројекту закона о уређењу судова за Краљевину С. X. С., од Николаја Пахорукова296
6) Нови пројекти законски, од д-ра Жарка Миладиновића409
7) Наследно право по пројектованом Грађанском Законику, од Драгомира П. Милојевића411
8) Пленарне сједнице и начелне одлуке Великог Суда у Подгорици, од Вукашина Вукашиновића 418
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Опет о председништву Скупштине у ванредноме сазиву, од д-ра Михаила Илића133
2) I. Због чега суд може да одбаци кандидатску листу. — II. Може ли се стећи кандидатска способност и пре истека године дана од престанка полициске службе, од д-ра Михаила Илића220
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Општа привредна криза. — Дванаестине за април—јули. — Невоље западне Маћедоније, од д-ра Драгољуба Јовановића225
2) Опште економско стање у вези са билансима банака за 1924. год. — Извештаји Загребачког Колодвора, Трговачке и Обртничке Коморе и Загребачке Берзе, од д-ра Драгољуба Јовановића300
3) Инсбрушки Споразум (Финансиски ефекат и последице), од д-ра Јована Ловчевића305
4) Смерови и средства закона о пољопривредном кредиту, од д-ра Драгољуба Јовановића426
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Из праксе Државног Савета. — Чиновнички Закон не познаје аутоматично напредовање у положајним платама, од д-ра Стевана Сагадина64
2) Прелаз из ниже категорије у вишу. — Задобивена сталност у нижој категорији не спречава, да дотични чиновник, при прелазу у вишу категорију, долази у „приправну“ групу. „Приправна“ и „привремена“ службанису идентични појмови, од д-ра Стевана Сагадина146
3) Пензионисање официра по новом закону о устројству Војске и Морнарице, од Љуб. Радовановића431
СУДСКА ХРОНИКА
1) Наследници свога брата имају само голу својину на делу имања његовог, али уживање на целоме делу припада његовој удови — §§ 413 и 415 Грађ. Зак., од д-ра Јанићија Јовановића69
2) Коментар § 244 а. Грађ. Суд. Поступка, од Јевте М. Поповића148
3) Условно убаштинење уведено у интабулационе књиге о уговору продаје и куповине, од Дим. Сечанског231
4) У Црној Гори Кућа насљеђује своје умрле чланове, од Александра К. Матановића311
5) Примена тач. в., г. и д. чл. 5 закона о изменама и допунама у закону о устројству судова од 30 јануара 1922 год., од Рад. Гагића435
ПРЕГЛЕД СТРАНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ПАРЛАМЕНТАРНОГ ЖИВОТА
1) Француски парламент, од Илије А. Пржића233
2) Кодификација грађанског и кривичног права у Пољској, од д-ра Александра Могилницког436
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Закони историског развитка културе и права (Педесетогодишњица једне знамените књиге), од Григорија Демченка445
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Milan Ј. Žujović, L'infiuence du facteur economique dans les travaux constitutionnels de la Révolution (Paris, E. Sagot, 1924.), од д-ра Драгољуба Јовановића71
2) Alfred Verdross, Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der Völkerrechtsverfassung (1923.), од д-ра Јевгенија Спекторског150
3) Милорад Зебић, Закон и расписи о акц. друштвима, с упутствима и објашњењима (Београд, 1925), од д-ра Велизара Митровића236
4) Д-р Драгољуб Аранђеловић, Наследно право (Београд, 1925), од д-ра Чедомира Марковића315
5) Th. Ruyssen, Les Minorités Nationales d'Europe et la Guerre Mondial (Paris, 1924), од д-ра Мирка M. Косића316
6) Неколико речи о најновијим домаћим радовима о меничном праву, од д-ра Хуга Верка453
7) Д-р Драгољуб Аранђеловић, О изједначењу мушких и женских сродника у законском наслеђивању (Београд, 1925), од д-ра Чедомира Марковића458
8) Dr Marko Kostrenčić, Vinodolski zakon (Zagreb, 1923), од Александра Соловјева460
9) Charles Rist, La deflation en pratique (Paris, 1924), од д-ра Милана J. Жујовића464
НЕКРОЛОЗИ
1) Д-р Стојан Вељковић, од Ј. С. Миловановића472
2) Д-р Иван Жолгер, од д-ра Леонида Питамица473
БЕЛЕШКЕ
1) Нова задужбина у корист школовања правника на страни73
2) Основни појмови међународног јавног права, од Марсела Моа, од Љ. Р.74
3) Пројекат Грађанског Законика за Краљевину С. X. С., од Николаја Пахорукова74
4) Исправке76
5) Светосавски темати за 1926. г.156
6) Закон о чиновницима и осталим државним службеницима грађ. реда, спремио Жив. М. Пауновић, од Р. 3. П.156
7) „Бранич“, од Ч.237
8) Du rôle du Jury dans l'application de la peine, par Jean Desprez, од Ж. M. П.238
9) Радови Г. проф. Университета у Ђенови (Италија) Mario—Ricca Barberis, од Ж. М. П.239
10) † Д-р Стојан Вељковић319
11) † Љубомир Бакић319
12) Јубиларна књига Друштва за Упоредно Законодавство у Паризу, од Ж. М. П.319
13) Стечај за сталног наставника319
14) Стечај за доценте319
15) Конгрес Чехословачких Правника319
16) „Zbornik znanstvenih razprav“320
17) Juristische, Finanz- und Handels-Rundschau, од Ж. M. П.475
18) Жене правници и наше правосуђе, од д-ра Ј. Ј.477
19) Конгрес Правника у Београду478
20) Пољски правници у Београду478
21) Ђурађ Николић, Основни појмови народне економије (Београд, 1925), од Д. С. Јовановића479
22) G. L. Duprat, Introduction à un Cours sur les systèmes politiques (Extrait de la „Revue Mensuelle,“ Genève, 1924), од Ж. M. П.479
23) Čenek Slepének, Ruskè Neštešti a Nàrod Československy. K desatemu vyroči Vitežnych rusky ofensiv 1914, од Ж. M. П.480
Нове књиге76, 156, 240, 320, 480
ДОДАТАК „АРХИВА“
1) I. резолуција Збора Правника у Загребу (септембар, 1924)77
2) Одлуке опште седнице Касационог Суда:
а) О тумачењу § 421 Грађ. Суд. Пост. у вези са § 98 Грађ. Суд. Пост.157
б) О разумевању одредбе § 368 Грађ. Суд. Пост.160
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Верк, д-р Хуго453
Вукашиновић, Вукашин418
Гагић, Радисав435
Демченко, Григорије445
Дијамант, д-р Ернест459
Жујовић, д-р Милан Ј.464
Илић, д-р Михаило1, 133, 220
Јакшић, д-р Гргур17, 101
Јанковић, д-р Драгутин334
Јовановић, д-р Драгољуб С.71, 225, 300, 426, 479
Јовановић, д-р Драгослав Б.32
Јовановић, д-р Јанићије69, 477
Константиновић, д-р Михаило169
Косић, д-р Мирко316
Лапајне, д-р Станко292
Ловчевић, д-р Јован305
Марковић, д-р Чедомир315, 458
Матановић, Александар К.311
Миладиновић, д-р Жарко216, 409
Миловановић, Ј. С.472
Милојевић, Драгомир П.411
Митровић, д-р Велизар236, 241
Митровић, д-р Чедомиљ237
Могилницки, д-р Александер439
Пахоруков, Николај74, 296
Перић, Живојин М.238, 239, 319, 476, 479, 480
Петровић, Јеленко81, 190
Питамиц, д-р Леонид473
Поповић, Јевта М.148
Поповић, д-р Реља 3.156
Пржић, Илија А.233
Радовановић, Љубомир39, 74, 112, 208, 281, 386, 431
Сагадин, д-р Стеван64, 146
Сечански, Димитрије231
Соловјев, Александар460
Спекторски, д-р Јевгеније150
Стефановић, д-р Јован272
Тасић, д-р Ђорђе161, 259, 370
Троицки, Сергије128, 348
Фаркаш, Људевит321
Шаулић, Новица52