The Archive 1908 | Edition 1 | Book 4
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
СAДРЖАЈ КЊИГЕ IV (СВЕСКЕ 1—6)
Историја права
Католичка црква у Србији. Писма владике Ј. Ј. Штросмајера из 1881.—1885., од Стојана Новаковића1
Једна феудална парница у XX. вијеку, од Д-р М. Бакотића177, 305
Предлог Државног Савета о поступном раду на земаљским законима, од Ал. С. Јовановића273
Грађанско право
Позакоњавање ванбрачне дјеце доцнијим браком родитеља по аустр. грађ. законику, од Љуб. Влачића51
О обавези заштите у случају евикције код уговора о продаји и куповини, од Жив. М. Перића22, 122, 186, 278, 379, 517
Неколико правних обичаја и појмова у сјеверној Далмацији, од Д-р Ал. Митровића:
II Кметија97
III Каматништво и кајишарство177
IV Породица, вјера и суд334, 392
O праву удовичког ужитка, од Ил. А. Шуменковића 141, 230, 344, 462, 581
Заједничка обавеза, од Cп. Радојичића481
О уговорима о осигурању живота, од Д-р Мих Полићевића . . 500
O задржавању права својине од стране продавца на продатој ствари, од Д-р Драг Аранђеловића536
Трговачко и стечајно правo
О правним радњама стечајног дужника извршеним за време стечаја, од Саве М. Шапчанина194, 314, 403
Дужност трговаца да објављују добијени мираз и правни значај те објаве, од Л. П. Марковића437
Кривично право и поступак
О правној одговорности завереника, од Драг. М. Ранковића46
Критички поглед на главу XX Казненог Законика, од Д-р М. Миљковића113
Седнице међународне комисије за казнене заводе, од Д-р Бож. Марковића132
О правној одговорности завереника, од Миленка Ђ. Поповића150
Мисли о реформи нашег војно - кривичног закоподавства, од Гојка Павловића217, 324, 418
Пристанак повређеног искључује противправност, од Томе Живановића236
Радња код утаје по cpn. казн. законику с објашњењем става у § 229. „у намери да је без накнаде себи присвоји", од Томе Живановића451, 566
Уставно право
Суд има да цени уставност закона, од Д-р Чед. Марковића411
Административно право
Судско чиновништво. Прилог за реформу судске струке, од Стев. М. Стаменковића56, 154, 241
Дактилоскопија, метода за утврђивање идентичности код људи, од Васе Лазаревића65
Међународно право
О међународно - правној заштити поверилаца једне државе, поводом Драгове доктрине, од Др. Мил. Ст. Новаковића . . 427, 554
Црквено право
Грчко-римско законодавство о црквеној имовини, од Др. Ник. Милаша293, 369, 491
Економске и финансијске науке
Биланс плаћања између Србије и Немачке, од Др. Момчила Нинчића36
Из банкарске рачунице од Бран. В. Тодоровића577
Судска хроника
Код двостраних теретних уговора испуњење обвезе једнога уговорача услов је за испуњење обвезе другога, од Ст. Максимовића85
Увреда делом нанесена јавним службеницима у званичној дужности казни се по § 104. крив. зак. од Ал. Павловића88
Облигација непотврђена код власти важи и ако је дужник не испише својеручно од речи до речи, него само попуни штампан формулар за овакве ствари, од В. Пеливановаћа164
Може ли се тестаментом располагати у виду фидеикомиса и законим делом, од Д. М. Ранковића165
Циљ је наређења § 79. трг. зак. да ce од малолетника отклони штета, коју би он имао услед тога, што се, без одобрења оца или тутора, менично обвезао, а не да му се сачува корист, коју је добио за издату меницу, али накнада овога може се опет тражити у нарочатој грађанској парници, од Д. К. Драгутиновића255
Оцена поступака, из којих се изводи да ли је оптужени изазвао против себе кривично ислеђење и да ли је, према томе, одговоран за кривичне трошкове — није фактичко питање. Оваква оцепа подлежи расматрању Касационог суда, од Д. К. Драгутиновића259
Стоји само дело одвођеwа девојке, а не и дело насилне обљубе, од Д. К. Драгутивовића261
Кад један од садужника по заједничкој обвези не може да плати свој део, онда је други садужник дужан тај део да плати као јемац, од Ст. Максимовића353
Може ли свештеник бити рашчињен кад му је осуда у путу милости опроштена, од Др. Чед. Митровића354
Ко је и у ком року дулсан да поведе парницу за уништај обзнањеног тестамента, од Д. Ранковића360
Ко је и у ком року дужан да поведе парпицу за уништај обзнањеног тестамента, од Ст. Максимовића468
Реферат чувара државних шума као доказ о постојању дела о кривичној одговорности, према чл. 133. зак. о шумама, од Тих. М. Живковића471
Има крввице из § 147. и 148. крив. зак. и онда када се лажна исправа односи на истиант дуг, од Ђ. Поповића472
Је ли надлежан духовни суд да цени и одмерава степене сродства и постоји ли сродство између очеве кумице и кћерина кумчета из разних породица, од Др. Чед. Митровпћа589
Ка објашњењу § 471. грађ. суд. пост. од Д. Ранковића594
Оцене и прикази
Ernest Nys, Le droit international, le principes, les theories, les faits, Tome III, од Др. Милете Новаковића92
Dr. Hermann Fitting. Der Reichs-Civilprocess, од Л. П. Марковића172
К. Pollak, System des österr. Zivilprocessrechtes, од Др. Ал. Митровића173
Μ. Pάλλη, Ποινιϰον Δίϰάιον της ορϑοδόξου άνάτλιϰης εϰϰλησιάς ΰπό Κωνστάντινου, од Др. Ник. Милаша265
Српско-аустриски царински спор с гледишта међународног права364
Законски пројекти
Пројекат закона о среским судовима597
Књижевни преглед
Dr. Karl Birkmeyer, Was lässt v. Liszt vom Strafrecht übrig? од Др. Д. M. Суботића169
Белешке
Грађански брак дозвољен у римској цркви, од Др. Н. Милаша95
Рад првоотепених судова у 1905. години174
Српски трговачки и стечајни закон у немачком преводу175
Одговорност газде за штету, која се деси слузи у вршењу послова, ради којих је погођен175
Изборно право жена у Норвешкој176
Г. Јакшић, L' Еurope et la reçurrection à la Serbie268
Заједница хрватских судаца269
Пристанак повређенога не искључује противправност, од Др. Чед. Марковића366
1. А. Grappoli, Filosofia del diritto. — 2. Dr. G. Neumann, Kommentar zu den Zivilprocessgesetzen. — 3. T. Giordana, La proprieta privata nelle guerre marittime, од Др. Ал. Митровића366
Franz v. Liszt, Das Volkerrecht, од Л. П. Марковића368
Ревизија Аустр. Грађ. Законика од Др. Алекеандра Митровића475
Wilmowsky, Deutsche Reichskonkursordnung475
Предлог за реформу немачког грађ. поступка476
1. Randa Dr. А., Die Schadenersatzpflicht. — D. Pfaff, Schey, Krupsky, Sammlung von civilrechtlichen Entschseidungen, од Мил. П. Joвановића476
Швајцарски Грађански Законик477
† Хајнрих Дернбург477
Staub, Kommentar zum Handelsgesetzbuch. од Л. П. Марковића478
S. Anfosso, La legislatione italiana sui manicomi e sugli alienati, од Митровића480
Българска челядна задруга од С. С. Вобчевъ604
Женидбено право у Аустрији од Д-р А. Митровића604
Ј. Varga, Das Straphrozessrecht, од Д-р А. Митровића606
Режим капитулација у Бугарској с погледом на Турску, од Јов. М. Јовановића606
Јавна захвалност607
Нове књиге607
Некролог
Д-р Јосип Пливерић270
САРАДНИЦИ
на IV књизи Архива за правне и друштвене науке
Аранђеловић Д-р Драг.477, 478.
Бакотић Д-р Л.177, 305.
Влачић Љубомир51
Драгутиновић Драгутин К.255, 259, 261.
Живановић Тома236, 451.
Живковић Тих. М.471
Јовановић Алекса С.273
Јовановић Јов. М.606
Јовановић Милан Павлов476
Лазаревић Васа65
Марковић Д-р Бож.132
Марковић Лазар П.172, 368, 437, 478.
Максимовић Ст.85, 353, 468.
Милаш Д-р Никодим265, 292, 370.
Марковић Д-р Чед.366, 411.
Митровић Д-р Чед.354
Митровић Д-р Ал.97, 173, 209, 334, 366, 392, 473, 480, 606.
Миљковић Д-р М.111
Новаковић Стојан1
Новаковић Д-р Милета Ст.92, 427.
Никетић Гојко476
Нинчић Д-р Момчило36
Павловић Александар88
Перић Живојин М.22, 122, 187, 278, 379.
Пеливановић Б.164
Поповић Миленко Ђ.150
Павловић Гојко217, 324, 418.
Поповић Ђорђе Пфаф472
Полићевић Д-р Мих.500
Ранковић Драг. М.46, 165, 360.
Радојчић Сп.481
Стаменковић Стев. М.56, 154, 241.
Суботић Д-р Душан М.169
Тодоровић Бран. Б.577
Шапчанин Сава М.194, 314, 403.
Шуменковић Ил. А.141, 230, 344, 462.