The Archive 1939 | Edition 2 | Book 56
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
1—6 БР. КЊ. XXXIX (LVI) ДРУГО КОЛО
1) Павле Новгородцев, од д-ра Евгенија Спекторског193
2) Слободна правна сарадња, од д-ра Ива Политеа488
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Приватно-правни положај гробова и надгробних споменика, од д-ра Душана Љ. Пантелића69
2) Законско наслеђивање у својину између брачних другова, од д-ра Борислава Т. Благојевића222
3) О притвору дужника, од д-ра Адама П. Лазаревића301
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Урачунавање притвора и истражног затвора у новчану казну, од д-ра Тихомира Васиљевићa65
2) Задаци и методе изучавања криминалитета у Југославији, од Александра Маклецова199
3) Потстрекавање и помагање из § 66 ВКЗ, од Милије Н. Булатовића425
ДРЖАВНО, УСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Правни положај Руске цркве у Југославији, од Сергија Троицког25
2) Шта је федерална држава, од д-ра Јована Ђорђевића158
3) Постанак државе, од д-ра Миланa Владисављевића214
4) Амерички федерални устав и федерализам у свету, од д-ра Јована Ђорђевића318
5) Прилог питању о техници поделе надлежности у савезним државама (Теорија о „прећутним властима“ и колизија надлежности), од д-ра Ђорђа Тасића385
6) Парламентарна владавина и Уставотворна скупштина, од Б. Миркин-Гецевића481
7) Примена начела двостепености у управном поступку у вези са управно-судским, од д-р Николе С. Стјепановића510
СОЦИОЛОГИЈА
1) Проблеми права и моћи као социолошки проблеми, од д-ра Петра Струвеа1
2) Задаци и методе изучавања криминалитета у Југославији, од Александра Маклецова199
3) Полазни проблеми социологије економског живота, од д-ра Петра Струвеа289
ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА
Природноправна теорија монархиског апсолутизма у политичкој филозофији војвођанрких Срба, од Рада Вл. Радовића409
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Привредне кризе у модерној економији, од д-ра Тихомира Ј. Марковића91
2) Двоструко опорезивање и опорезивање предузећа са огранцима у више држава, од д-ра Војислава Поповића237, 339
3) Мишљење о државним дуговима код меркантилиста и камералиста, од д-ра Милана Тодоровића295
4) Противречности у теорији васпитне заштите, од д-ра Љубомира С. Дуканца395
5) Порез на ратне добити, од д-ра Јована Ловчевићa491
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Поништавање одлука скупштине по Закону о привредним задругама, од д-ра Милана Шкерља8
СУДСКА МЕДИЦИНА
Наше законодавство са судско-медицинског становишта, од д-ра Милована Миловановића47
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Оправка закупљеног добра, од Борислава А. Милојковића432
2) Позивна тајна и њено издавање, од д-ра Радоја Вукчевића519
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
1) Реформа кривичног судског поступка у Немачкој, од д-ра Јураја Кулаша101
2) Интересантни случајеви из француске јуриспруденције, од д-ра Драгољуба Аранђеловића349, 523
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Три хашке пресуде, од д-ра Милете Ст. Новаковића115
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
Враћање окућја у Хрватску, од д-ра Мија Мирковића436
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Унапређење државних чиновника по скраћеном року, од Славољуба Б. Поповића249
2) Адмимистративни судови су везани тужбом у административним споровима, од Светозара Аџића527
СУДСКА ХРОНИКА
1) Негативни сукоб надлежности између судске и управне власти, од д-ра Владимира Бердовића и д-ра Мата Подића129
2) Надлежност за противтужбу, од д-ра Видана О. Благојевића138
3) Одговорност чланова управног и надзорног одбора акционарског друштва за накнаду штете коју су нанели друштву својим неправилним вршењем дужности није јемачке природе, од Тихомира М. Ивановића139
4) Психичка и морална штета, ако нема за последицу материјалну штету, не може бити основ за тужбено тражење, од Јована Д. Смиљанића141
5) Право на накнаду штете за претрпљени страх, тужилац има само у случају ако су настале рђаве физичке последице, од Јована Д. Смиљанића, (Са примедбом д-ра Божидара С. Марковића)142
6) Битни услов за тражење пречег права куповине је полагање цене у судске руке у року од 30 дана, од Јована Д. Смиљанића144
7) Спор о накнади штете учињене злонамерном паљевином решава редован суд а не полициска власт, од Александра Р. Миловића146
8) У смислу § 357 ГРПП тужба се може уступити другом надлежном суду и без приговора надлежности, од Драгомира Д. Герасимовића147
9) Поверење, злоупотреба поверења и навођење на обљубу код дела из § 276 КЗ с обзиром на праксу наших судова, од Братислава Ђелошевића148
10) Случај прекорачења нужне одбране услед јаке раздражености, од Јована Д. Смиљанића150
11) Унука од кћери умрлог има права да са удовом ужива заоставше имање на равне делове, од Тихомира М. Ивановића253
12) По § 821 ГЗ муж нема право на накнаду за изгубљену жену односно мајку своје деце, од Тихомира М. Ивановића254
13) Вереница која је својевољно пристала да са вереником живи ванбрачно, па га потом напусти, нема право на накнаду из § 822 ГЗ, од Јована Д. Смиљанића255
14) Ако се закупно добро употребљава и после уговорног рока, по § 664 ГРПП сматра се да је уговор о закупу прећутно обновљен, од Јована Д. Смиљанића257
15) Отац не може своје ванбрачно дете усвојити ни путем тестамента, од Јована Д Смиљанића259
16) Власник биоскопа дужан је прибавити од аутора музичког дела дозволу за извођење тонфилма, од Ивана Д. Петковића262
17) Право невине стране на капару, од Драгомира Д. Герасимовића265
18) Пазакуп зависи од судбине закупа, од Драгомира Д. Герасимовића267
19) Да ли је срески суд надлежан да цени питање постојања порабног уговора без обзира на вредност, од Здравка Маричића268
20) У радњи оптуженика што је на приватног учесника пуцао чим је oвај завукао руку у џеп, пре него што је за њега стварна опасност наступила, стоји прекорачење нужне одбране, од Јована Д. Смиљанића270
21) У радњи оптуженика што је над женским лицем које није навршило 14 година извршио блудну радњу — ејакулацију, стоји кривично дело против јавног морала из § 273 од II КЗ, а не дело из § 269 у в. § 273 од. I КЗ, од Јована Д. Смиљанића271
22) За исплату наслеђене имовине женском детету умрлог задругара меродавна је вредност коју та имовина има у моменту кад се задруга користи својим правом на исплату, од Тихомира М. Ивановића355
23) Кад син добровољно прими мајку на издржавање, онда нема права да тражи накнаду за њено издржавање, од Јована Д. Смиљанића357
24) Дужност издржавања и васпитања детета лежи на деди по оцу само у случају ако мати није у могућности сама да га издржава, од Јована Д. Смиљанића358
25) Да ли је пропис § 151 Зак. о шумама меродаван за грађанске судове у споровима због накнаде штете?, од д-ра Андрије М. Ристића360
26) Аутор једне скице за зграду има искључиво право да по овој скици изради планове за зграду, од Ивана Д. Петковићa363
27) За пресуђење спора да ли народном посланику, који је издат суду, припадају дневнице за то време, — нису надлежни редовни судови услед недопустивости редовног правног лека, од Јовице Б. Мијушковића. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша)365
28) Уговор закључен између супруга у погледу издржавања по закону је допуштен, иако је он саставни део уговора о одвојеном животу супружника, од Петра Д. Вучковића366
29) Сметање поседа и права пољске службености, од В. Вуковића. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша)368
30) О праву једног брата да тражи накнаду од другог брата за издржавање њихове мајке, која је код њеra живела, од д-ра Драгољуба Аранђеловића443
31) Судија појединац, надлежан за главни спор, надлежан је и за главно или споредно мешање, као и за међупредлог за утврђење, од д-ра Видана О. Благојевића444
32) Наследник продавчев, који се на проданом имању убаштинио и исто по земљишним књигама пренео на друго лице под теретом свога доживотног уживања на том имању, пречи је у овом свом праву уживања од ранијег купца, који своје право засновано на купопродајном уговору са продавцем није укњижио, од Тихомира М. Ивановића448
33) Потраживање легата је тражбено право према наследнику и као такво нема никакве бенефиције нити привилегије у односу према осталим повериоцима наследниковим, од Јована Д. Смиљанића450
34) Забележба спора није сметња по § 36 ИП јер не претставља никакво стварно право на непокретности, од Ивана Д. Петковића453
35) Да ли уговор о купо-продаји простог права истраживања руда и копова претставља уговор на cpeћy, који би по § 792 ГЗ био ништаван, од Јовице Б. Мијушковића455
36) Побољшање објекта поседа од стране туженика искључује сметање поседа, од Миодрага В. Раденковића458
37) Пошто се и непријављени радник Уреду за осигурање сматра осигураним на дан ступања на посао, то овакав радник оштете радног односа не може остваривати преко редовног суда, већ преко Уреда, од д-ра Видана О. Благојевића529
38) Доцнија тапија, издата на основу извршене јавне продаје, јача је од раније пo основу купопродајног уговора, од Тихомира М. Ивановића533
39) Уступање хипотеке, иако уступање није забележено у интабулационом протоколу, задржава свој првобитни ранг у корист цесионара, и као таква старија је од уписа који је стављен на исто добро пре забележеног уступања, али после заснивања хипотеке, од Јована Д. Смиљанића535
40) По Закону о радњама и намештеници, с месечном платом, уколико су помоћно особље, сматрају се најамним радницима и као такви имају право на награду за прековремени рад, од Јовице Б. Мијушковићa536
41) Одговорност потражиоца забране за накнаду забраном причињене штете дужнику не искључује се тиме што је првостепени суд одобрио забрану, ако накнадно решење о забрани буде од вишег суда поништено, од Петра Д. Вучковића539
42) Случај нужне одбране а не прекорачење исте, од Јована Д. Смиљанића540
43) Извршна пресуда кривичног суда о приватно-правним потраживањима може се извршити тек ако је саопштено осуђеном да његов правни лек није имао успеха — § 334 од. V КП, од Ивана Д. Петковића541
44) Ко је у праву?, од Леона А. Амара543
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Krbek (Dr. I.), Sudska kontrola naredbe, од д-ра h. c. Слободана Joвановића152
2) Урошевић (Л.), Правосуђе и писано право у средњевековној Србији у светлости данашњег писаног права, од д-ра Александра Соловјева155
3) Donnedieu de Vabres (Н.), La crise moderne du Droit pénal, од Александра Маклецова162
4) Radbruch (G.), Elegantiae juris criminalis, од Александра Маклецова163
5) Menard (S.), Die Lehren von der richtigen Verwendung des Staatskredits, од д-ра Јована Ст. Ловчевића164
6) Vechio (G. del), Justice-Droit-État, од д-ра Данила Ј. Данића166
7) Ехnег (Dr. Е.), Kriminalbiologie in ihren Grundzügen, од д-ра Тихомира Васиљевића167
8) Savatíer (R.), Traité de la responsabilité civile en Droit français, од д-ра Борислава T. Благојевића169
9) Rauzy (М.-Ј.), Les obligations du médecin, од д-ра Борислава Т. Благојевића172
10) Robbins (L.), L’économie planifiée et l’ordre international, од д-ра Љубомира С. Дуканца173
11) Науек (F. А. von), L’economie dirigée en régime collectiviste, од д-ра Љубомира C. Дуканца176
12) Schmid (H. F.), Die rechtliche Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslawischen Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters, од Сергија Троицког272
13) Fleischer (Dr. A.), Kriegsfinanzierung, од д-ра Јована Ст. Ловчевића274
14) Charmatz (Dr. Н.), Zur Geschichte und Konstruktion der Vertragstypen im Schuldrecht, од д-ра Борислава T. Благојевића275
15) Kuczynski (Ј.), New Fashions in Wage Theory, од д-ра Љубомира C. Дуканца276
16) Jovanovitsch-Jolitsch (D.), Direkte Steuern in Jugoslawien, од д-ра Љубомира С. Дуканца280
17) Nikolitsch (G.), L’éffet du contrôle parlementaire de la politique étrangère sur le développement du Droit international, од д-ра Саве П. Пантелићa283
18) Digović (Dr. Р.), Temelji međunarodnog javnog zračnog prava, од д-ра Михаила C. Смирнова285
19) Pückler (C. E. Graf), Wie stark ist England?, од д-ра Петра Струвеа369
20) Maurach. (R.), Der russische Reichsrat, од д-ра Евгенија Спекторског371
21) Mousset (Ј.), La Serbie et son Eglise, од д-ра Илије Пржића373
22) Владикин (Д-р Л.), Државен савет, од д-ра Илије Пржића375
23) Andrassy (G.), La souveraineté et la Société des nations, од д-ра Илије Пржића375
24) Haines (Ј.), The Doctrine of Judicial Supremacy, од д-ра Јована Ђорђевића375
25) Милутиновић (Д-р К.), Светозар Милетић, од д-ра Јована Ђорђевића376
26) Leitner (А.), Uvod u studij poreznog prava, од д-ра Љубомира С. Дуканца376
27) Поповић (Д-р Ђ.), Међународно уговорно право, од д-ра Милете Ст. Новаковића459
28) Пржић (Д-р И.), Спољашња политика Србије (1804—1914), од д-ра Милете Ст. Новаковића461
29) Благојевић (Б. Ив.), Законик цара Душана основ законитости средњевековне српске државе, од д-ра Александра Соловјева462
30) Andrassy, (Dr. Ј.), Život i rad Alfonsa Domina Petruševečkoga, од д-ра Илије Пржића465
31) Rist (Ch.), Histoire des doctrines relatives au crédit et à la monnaie depuis John Law jusqu’à nos jours, од д-ра Петра Струвеа465
32) Туаn (Е.), Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’lslam, од д-ра Мехмеда Беговића468
33) Guitton (Н.), Économie rationnelle, économie positive, économie synthétique de Walras à Moore, од д-ра Љубомира C. Дуканца469
34) Fink (A, E.), Causes of Crime, од Александра Маклецова546
35) Lubbers (Dr. F.), Die Geschichte der Zurechnungsfähigkeit von Carpzow bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin des Gemeinen Rechts, од Александра Маклецова547
36) Lefèvre (L.), Recherches sur la condition de la femme kabyle, од д-ра Мехмеда Беговића549
37) Sinzheimer (Dr. H.), Jüdische Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft, од д-ра Борислава T. Благојевића549
38) Ricci (U.), Quelques faux remèdes à la dépression économique, од д-ра Љубомира C. Дуканца552
39) Кулаш (Д-р J.), Проблем правних лекова у кривичном праву, од д-ра Тихомира Васиљевића552
КОНГРЕСИ
1) Први међународии конгрес за криминологију, од д-ра Томе Живановића178
2) Конгреси у год. 1939, од д-ра h. с. Живојина М. Перића472
НЕКРОЛОГ
Д-р Драгослав Б. Јовановић (Говори r. г. д-ра Ђорђа Тасићa, д-ра Милете Ст. Новаковића и д-ра Милана Ј. Жујовића)184
БЕЛЕШКЕ
1) Државни савет и администратитвно судство у Турској, од д-ра Николе Стјепановића187
2) Конгрес правника Краљевине Југославије188
3) Стечај на Правном факултету у Загребу189
4) Конгрес правника и лекара у Лијежу, од д-ра Милете Ст. Новаковића287
5) Некролози: Charles Bernard, Dr. Hans Leemann и Albert Richard, од д-ра h. c. Живојина M. Перића380
6) Société Générale des Prisons et de Legislation cnminelle de France, од д-ра h. c. Живојина M. Перића382
7) Spomenica Kongresa pravnikov478
8) Родина, од д-ра Илије Пржића478
9) Конференција Удружења адвокатских приправника, од Жарка Деспотовића479
10) Исправке479
11) Седамдесетогодишњица Г. Слободана Јовановића556
12) Revue roumaine de Droit privé (Cahier dédié à la Mémoire de Henri Capitant), од д-ра Видана O. Благојевића556
13) Један преокрет у француским схватањима о закону, од д-ра Николе С. Стјепановића557
14) Писмо Г. проф. д-ра h. с. Живојина М. Перића559
15) Исправка559
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА189, 287, 383, 480, 559
НОВЕ КЊИГЕ192, 288, 384, 480, 560
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Амар, Леон543
Аранђеловић, д-р Драгољуб349, 443, 523
Аџић, Светозар527
Бартош, д-р Милан Ф.365, 368
Беговић, д-р Мехмед468, 549
Бердовић, д-р Владимир129
Благојевић, д-р Борислав Т.169, 172, 222, 275, 549
Благојевић, д-р Видан О.138, 444, 529, 556
Булатовић, Милија Н.425
Васиљевић, д-р Тихомир65, 167, 552
Владисављевић, д-р Милан214
Вуковић, В.368
Вукчевић, д-р Радоје519
Вучковић, Петар Д.366, 539
Герасимовић, Драгомир Д.147, 265, 267
Данић, д-р Данило Ј.166
Деспотовић, Жарко479
Дуканац, д-р Љубомир С.173, 176, 276, 280, 376, 395, 469, 552
Ђелошевић, Братислав148
Ђорђевић, д-р Јован58, 318, 375, 376
Живановић, д-р Тома178
Жујовић, д-р Милан Ј.184
Ивановић, Тихомир М.139, 253, 254, 355, 448, 533
Јовановић, д-р h. с. Слободан152
Кулаш, д-р Јурај101
Лазаревић, д-р Адам П.301
Ловчевић, д-р Јован Ст.164, 274, 491
Маклецов, Александар162, 163, 199, 546, 547
Маричић, Здравко268
Марковић, д-р Божидар С.142
Марковић, д-р Тихомир Ј.91
Мијушковић, Јовица Б.365, 455, 536
Миловановић, д-р Милован47
Миловић, Александар Р.146
Милојковић, Борислав А.432
Миркин-Гецевић, Б.481
Мирковић, д-р Мијо436
Новаковић, д-р Милета Ст.115, 184, 286, 459, 461
Пантелић, д-р Душан Љ.69
Пантелић, д-р Сава П.283
Перић, д-р h. с. Живојин М.380, 382, 472
Петковић, Иван Д.262, 363, 453, 541
Подић, д-р Мато129
Политео, д-р Иво488
Поповић, д-р Војислав237, 339
Поповић, Славољуб249
Пржић, д-р Илија373, 375, 465, 478
Раденковић, Миодраг В.458
Радовић, Раде Вл.409
Ристић, д-р Андрија Мих.360
Смиљанић, Јован Д.141, 142, 144, 150, 255, 257, 259, 270, 271, 357, 358, 450, 535, 540
Смирнов, д-р Михаило С.285
Соловјев, д-р Александар155, 462
Спекторски, д-р Евгеније193, 371
Стјепановић, д-р Никола187, 510, 557
Струве, д-р Петар1, 289, 369, 465
Тасић, д-р Ђорђе184, 385
Тодоровић, д-р Милан295
Троицки, Сергије25, 272
Шкерљ, д-р Милан8