The Archive 1931 | Edition 2 | Book 40
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
С A Д Р Ж A Ј 
1.-6. бр. књ. XXIII (XL) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Проблем основа и интерпретације приватнога права у свет лости учења социолошке школе, од д-ра Божидара С. Марковића182
2) Право „окућја“ (§ 471 гр. с. п.) и оснивање земљишних књига, од д-ра Ферда Чулиновића265
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Улога приватног тужиоца у кривично-правној истрази, од д-ра Метода Доленца17
2) Сукоб приватних закона у Кривичном праву, од д-ра Милана Бартоша68
3) Једно спорно питање из области примене новог кривичног поступка, од Јована Максимовића203
4) Улога приватног тужиоца у кривичноправној истрази, од Јована Максимовића439
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
О референдуму, од Слободана Јовановића450
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) О одговорности чиновника за штету по Зак. о чиновницима, од д-ра Иве Матијевића330
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА О ПРАВУ
1) Идеја о праву (Католицизам, протестантизам), од д-ра Клод Ди Пакије-а1
2) Субјективизам и објективизам у правној теорији, од д-ра Евгенија Спектороког161
3) Проблем основа и интериретације приватнога права у светлости учења социолошке школе, од д-ра Божидара С. Марковића182
4) Пацифизам у правној филозофији (Једна од т. зв. правних теорија о рату), од д-ра Ђорђа Тасића241
5) Је ли пацифизам противречан?, од д-ра Ђорђа Тасића325
6) Теорија права у филозофском систему Баруха Спинозе, од д-ра Божидара С. Марковића349
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Постанак и развој социалне политике, од д-ра Драгољуба Јовановића24
2) Циљеви спољне трговинске политике, од д-ра Мије Мирковића412
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Индивидуа као субјект међународног права?, од д-ра Ђуре Поповића53
2) Начело народности, од Илије А. Пржића418
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Сукоб приватних закона у Кривичном праву, од д-ра Милана Бартоша68
ПОМОРСКО ПРАВО
Спасавање и помагање на мору, од Владислава Брајковића283
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
О трговачким пословима по српском и хрватском трговачком законодавству, од д-ра Адама П. Лазаревића172
ИСТОРИЈА ПРАВА
Зетска пресуда из год. 1445, од д-ра Александра Соловјева41
СУДСКА МЕДИЦИНА
Узроци заблуда приликом идентификације, од д-ра Милована Миловановића249
ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ НАШЕГ ПРАВА
Неуспели покушај штампања законика за Србију 1828, од д-ра Алексе Ивића361
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Појам страног акционарског друштва, од д-ра Милана Бартоша296
2) Право странаца на отварање радње, од д-ра Милана Бартоша363
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) I Прва балканска конференција. — II Измене пословника Сталнога суда међународне правде. — III Радови на изградњи ваздухапловног права, од Илије А. Пржића92
2) Тридесет шести конгрес International Law Association, од Илије А. Пржића221
3) Саветодавно мишљење Сталнога суда међународне правде поводом аустро-немачке царинске уније, од Анке Гођевац367
4) Институт за Међународно право у 1931 години, од Илије А. Пржића450
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Новчана политика и криза, од д-ра Адександра Јовановића103
2) Девети конгрес привредника, од д-ра Александра Јовановића215
3) Енглеска новчана криза, од д-ра Александра Јовановића301
4) Друга Балканска конференција, од д-ра Александра Јовановића378
5) Теорија и пракса, од д-ра Александра Јовановића454
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Правна срества против одлука о утврђивању пореских основица и разрезу порезе, од Боривоја Ј. Франтловића109
2) Откуп пензије, од Љубомира Радовановића457
СУДСКА ХРОНИКА
1) Вредност терета убележених по рударским књигама за предратну Краљевину Србију, од Петра Вучковића113
2) Да ли инкриминисана писма, упућена од А. одређеним лицима из публике, којим се одвраћају да им Б. наручени посао изради, а у којим се наводи: да је Б. непоштен човек, да им неће израдити посао добро, као што ни њему није израдио посао добро и на време, да се са сваким муштеријом парничио, — садрже увреду или клевету?, од Добривоја Р. Тривунца125
3) Интересантна примена § 360 г. с. п. (Достављање пресуде лепљењем на контрабасу), од Душана П. Мишића127
4) Једна погрешна примена чл. 2. тач. 7. неспор. правила од Добривоја Р. Тривунца218
5) Како треба тумачити § 928. б. грађ. зак. у погледу застарелости тужбе трговаца за давање робе нетрговцима? од д-ра Адама П. Лазаревића305
6) Да ли се пропис § 26. новог закона о издавању тапија односи и на тапије издате по старом законодавству?, од д-ра Адама Л. Лазаревића383
7) Може ли суд одређени истражни затвор на оонову § 113. бр. 3. к. п. укинути и пустити окривљенога одмах на слободу, не саопштивши претходно решење о томе државном тужиоцу, од Душана Лeкa387
8) О примени новог кривичног поступка по правним лековима, по закону о штампи, од Ивана Д. Петковића461
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Dr. D. М. Kauschansky, Das europäische Ehescheidungsrecht in rechtsvergleichender Darstellung. — Das Recht cler bürgerlichen Staaten und Sowjetrusslands, од Живојина M. Перића128
2) Из најновије државноправне књижевности, од д-ра Ђорђа Тасића220
3) Неки нови прилози за историју словенских права — XIX. Правна конструкција Српске државе у средњем веку, од д-ра Теодора Тарановског464
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) В. Mirkine—Guetzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, од Слободана Јовановића141
2) Miloche M. Radoïkovitch. La Révision des Traités et le Pacte de la Société des Nations, од д-ра Милете Новаковића146
3) Црквено заионодавство срлске православне цркве, од Сергија Троицког226
4) Hans Lewald, Das deutsche internationale Privatrecht auf Grundlage der Rechtssprechung, од д-ра Милана Бартоша229
5) Mićun Pavićević, Crnogorsko pravosuđe i pravno shvaćanje u anegdotama, од Живојина M. Перића307
6) Studi diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti, од д-ра Ђорђа Тасића389
7) Dr. Relja Ostojitsch, Verkehrswirtschaftliche Probleme der Donauschiffahrt, од д-ра Мије Мирковића391
8) Gesellschaft, Staat und Recht. Untersuchungen zur reinen Rechtslehre, herausgegeben von Alfred Verdross, од д-ра Ђорђа Тасића471
9) Д-р М Ласкарис, Ватопедската грамота на цар Јован Асен, од д-ра Александра Соловјева474
БЕЛЕШКЕ
1) Конгрес правника Краљевине Југославије151
2) † Д-р Данило Majapoн152
3) † Dr. William Löwenfeld, од Ж. M. Перића152
4) Вера Јов. Дравић, Комуналне финансије, од И. П.154
5) Annuaire de l’Association Yougoslave de Droit International (Première année), од Илије Пржића155
6) Д-р Фрања Горшић, Коментар Закона о општем управном поступку од 9 новембра 1930 год, од И. П.156
7) Васо Чубриловић, Босански устанак 1875—1878, од И. П.157
8) André N. Mandelstam, Les Droits Internationaux de l’Homme, од Илије Пржића158
9) Raoul Genet, Traité de Diplomatie et de Droit Diplomatique, од Илије Пржића159
10) Annuaire interparlamentaire (Première année), од И. П.159
11) Прва редовна скупштина Савеза адвокатских комора Краљевине Југославије, од И. П.160
12) † Günthеr Holstein, од Ђорђа Тасића234
13) Међународни институт за социологију и његов последњи конгрес посвећен рату, од Ђ. Т.235
14) Немачко друштво за социологију, од Ђ. Т.236
15) Leonidas Pitamic, Some Notions on the State and its International Phases, од Ђорђа Тасића237
16) Ivan Tomšić, La reconstruction de Droit international en matière des Traités, од Ђорђа Тасића237
17) Dr. Toma Pavlović, Osnovi Meničnog prava i Komentar novog Meničnog zakona, од д-ра Милана Бартоша238
18) Стојан Јовановић, Обрасци за примену Судоког кривичног поступка, од Илије А. Пржића239
19) Прва балканска конференција, од И. П.240
20) Ј. Stefanović, Zakon о opštem upravnom postupku, од Ђ. T.240
21) Исправка240
22) Четврти конгрес правника Краљевине Југославије, од И. П.318
23) † Леонид Карл Гец, од А. В. С.320
24) Друштво за правну филозофију и социологију, од Ђ. Т.321
25) Hово издање споменика византиског права, од А. В. С.322
26) Слободан Јовановић, Из наше историје и књижевности, од Илије А. Пржића322
27) Д-р Васиљ Поповић, Метеренихова политика на Блиском Истоку, од Илије А. Пржића322
28) Стојан Јовановић, Потсетник за примену судског кривичног поступка од 16 фебруара 1929 год., од д-ра А. П. Лазаревића323
29) За Балкански споразум, од Илије Пржића324
30) Стогодишњица Хегела, од Ђорђа Тасића396
31) А. В. Маклецов, Проблема преступлени и психоанализ, од Ђорђа Тасића397
32) Economia politica contemporanea, saggi di econnomia e finanzia in опоге del Prof. Camillo Supino, од M. M.398
33) Ugo Spiritto, La critica della economia liberale, од M. M.399
34) Arnokl Raestad, La Convention de Berne, revisée à Rome 1928, од д-ра Милана Бартоша400
35) Drag. Ketchkitch, Les mariages diplomatiques et leurs effets internationaux, од д-ра Милана Бартоша401
36) Драгослав Страњаковић, Југословенски национални и државни програм Кнежевине Србије из 1844 год., од И. Пржића402
37) Leksikon za organe javne bezbednosti, од Илије A. Пржића403
38) Juridički kalendar Kraljevine Jugoslavije, za prestupnu 1932 god., од Илије A. Пржића403
39) † Василије M. Симић (1866—1931), од Ж. М. Перића483
40) † Драгомир Вуковић, од Д. Р. Т.483
41) Mario Rotondi, La Notion juridique de l’achalandage, од Ж. M. Перића483
42) Право „окућја“ (§ 471. г. с. п.) и оснивање земљишних књига, од Драгослава Матића484
НОВЕ КЊИГЕ160, 324, 404
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Бартош, Д-р Милан Ф.68, 229, 238, 296, 363, 400, 401
Брајковић, Владислав283
Вучковић, Петар113
Гођевац, Анка367
Доленц, Д-р Метод17
Ивић, Д-р Алекса361
Јовановић, Д-р Александар103, 215, 301, 378,454
Јовановић, Д-р Драгољуб С.24
Јовановић, Слободан141, 405
Лазаревић, Д-р Адам П.172, 305, 323, 383
Леко, Душан387
Максимовић, Јован203, 439
Марковић, Д-р Божидар С.182, 349
Матијевић, Д-р Иво330
Миловановић, Д-р Милован249
Мирковић, Д-р Мијо391, 398, 399, 412
Мишић, Душан127
Новаковић, Д-р Милета Ст.146
Пакије, Клод ди1
Перић, Живојин М.128, 152, 307, 478, 483
Поповић, д-р Ђура53
Пржић, Илија А.92, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 221, 239, 240, 318, 322, 324, 402, 403, 418, 450, 483
Соловјев, д-р Александар41, 320, 322, 474
Спекторски, д-р Евгеније161
Тарановски, д-р Теодор464
Тасић, д-р Ћорђе220, 234, 235, 236, 237, 241, 321, 325, 389, 396, 397, 471
Тривунац, Добривоје Р.125, 218, 483
Троицки, Сергије226
Франтловић, Боривоје109
Чулиновић, д-р Фердо265