The Archive 1923 | Edition 2 | Book 24
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Уговорно наслеђе по нашем праву, од Душана Пешуновића3
2) Правоснажност или консумација тужбе у случајевима §§ 98., 244. а и 160. срп. грађ. суд. поступка, од д-р Срећка Зуглије23
3) Heшто о својинн и појму злоупотребе права, од д-р Драг. Јанковића105
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Превара лажним мерењем из каз. зак. и лажно мерење из чл. 8. зак. о сузбијању скупоће, од д-р Томе Живановића1
2) О § 52. крив. зак. с обзиром на теорију, законодавство и судску праксу, од Гојка Доганџића35
3) Кривично дело и кривац, од д-р Душана Суботића81, 180, 257
4) Устројство и поступак војних судова у Србији по закону од 1864., од д-р М. М. Аћимовића324, 418
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Супрушко неверство, од д-р Чед. Митровића161
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) О ревизији устава по нашем уставу, од д-р Ђорђа Тасића195
2) Представничка и директна народна влада, од д-р Јована Стефановића275, 345, 427
3) О критичким прамедбама професора Питамица на Келсенове појмове друштва, државе и Бога, од д-р Ђорђа Тасића330
4) Устав немачке републике с погледом на модерну демократију, од д-р Данила Ј. Данића401
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1) Штедионице у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, од д-р Милорада Недељковића97
2) Универсалистичка концепција економије 0. Spann-a, од Александра Билимовича241
СТАТИСТИКА
Научно облагорођење статистике, од д-р Л. М. Костића363
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) О устројству и надлежности шеријатских судова у Босни и Херцеговини, од X, А. Бушатлића116
2) Ислужени чииовници и нови закон о чииовницима (тумачење чл. 239. и 243. зак. о чиновницима од 1. септсмбра 1923. године), од д-р Реље 3. Поповића200
3) Преноси непокретних нмања, од Милана Константиновића202
4) Какав је смисао § 443.a грађ. зак. и како ra судови тумаче, од Милана Константиновића447
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Један случај повреде судијске независности, од Данила Ј. Данића45
2) Административно-судски односи покрајинских управа према управним судовима, од Јована Стефановића125
3) Надлежвост Државног Савета по споровима државинским и о избраном суду, од Витора Крстића465
4) Члан 17. закона о чиновинцима, од д-р Лазе М. Костића . . . 465
СУДСКА ХРОНИКА
1) Један чудноват и редак случај дефлорисања, од д-р Јанићија Јовановића51
2) Jедан случај из праксе власти и суда за станове, од д-р Видана О. Благојевића53
3) Народни суд у округу пожаревачком, од П. К. Влајића129
4) О надлежностн избраног суда, од Драгомира П. Милојевића216
5) а) О извршењу одлука судских. б) Одлука Великог Суда у Подгорици о извршивању одлука судских, од Николаја Пахорукова382
6) О попуњавању протокола рођених, од Р. Кречковића385
7) Две одлуке о извршавању одлука судских, од Николаја Пахорукова452
8) Је ли Ерар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца одговоран за штете почињене у вези са железничквм прометом за ранијега режима аустро-угарске државе, од д-р Ј. Јаблановића456
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) а) Пета конференција за међународно приватно право. б) Академија за међународно приватно право у Хагу, од Николаја П. Пахорукова222
2) Итало-грчки спор, од д-р Видана О. Благојевића375
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА ХРОНИКА
Један нови нацрт закона о експропријацаји великих поседа, од Луја Новака371
ПРАВНИ ПРЕГЛЕД
Француски часописи. Изједначење законодавства. Поморско приватно право, од Живојина М. Перића387
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Француско законодавство о пољопривредном узајамном креднту и о пољопривредној кооперацији, од М. И. Ђукнића59
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Живојин М. Перић: О школама у праву, од д-р Ђорђа Тасића65
2) Kriminalno-politička presoja določil zadnjega odstavka čl. 12. Vidovdanske Ustave, од д-р Ђорђа Тасића66
3) Слободан Јовановић и нормативна школа, од д-р Ђорђа Тасића132
4) Rene Brunet: La constitution Allemande du 11 aôut 1919., од Јевгенија Спекторског139
5) Вук Караџић о унутрашњој политици кнеза Милоша. Његово писмо кнезу од 12. априла 1832., од Слободана Јовановића224
6) Д-р Драгослав Б. Јовановић: Појам закона, Доношење закона, од д-р Ђорђа Тасића226, 285, 394
7) Die parlamentarische Wahlen und die Statistik, докторска дисертација Лазе М. Костића, од Илије А. Пржићa397
8) Marc Reglade: La coutume en droit public interne 1923., од Јевгенија Спекторског470
9) Стеван С. Поповић: Les corporations de Metiers et les Chambres consultatives en Yougoslavie, 1923 , од д-р Мил. Недељковића476
ИЗ СТРАНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Пољско законодавство о међународним и међупокрајинским приватно-правним односима, од д-р Д. Аранђеловића291
НЕКРОЛОЗИ
Ferdinand Daguin, — Dr. Eugen Huber, од Жив. M. Перића68
† Марко Стојановић234
† Никола М. Гачић, од Ж. М. П.399
БЕЛЕШКЕ
Други међународни конгрес за административне науке, Љ. Р.68
Словенски Правник — Јуридически Преглед69
Пад валуте као проблем приватног права, д-р Д. А.144
Eduard Clunet — Хорн, Ж. М. П.145
Сразмерно представништво у општинама, Љ. Р.146
Одлуке Државног Савета146
Д-р Александар Егерсдорфер, д-р Д. А.237
Задружно право од Ж. Перића, И. П.237
Нацрт Закона о експропријацији, И. П.237
Два руска правна филозофа, М. Симић238
Нова управа Адвокатског Удружења239
Јуридически Преглед, И. А. П.239
Словенски Правник240
Правна књижевност о закупу станова, Ж. М. П.302
Dr. Josef Kohler: Lehrbuch der Rechtsphilosophie, Ж. M. П.399
Le Mysticisme dans le droit de succession, Ђ. T.399
Le federalisme et la constitution Allemande, Ђ. T.400
Светосавски темати и награде480
ДОДАТАК „АРХИВА"
Одлуке Опште Седнице Касационог Суда:
О разумевању чл. 15., 53. и 55. зак. о таксама и ТБр. 176. истог закона71
О усиновљењу између лица, која припадају разним религијама75
О надлежности војних судова за суђење лицима, која више не припадају војсци77
О разумевању § 434. грађ. зак.78
Члан 21. зак. о ликвидацији мораторног стања односи се само на државу80
Пројект закона о судијама147
Предлог закона о уређењу судова309
САРАДНИЦИ АРХИВА
Аранђеловић д-р Драг.144, 237, 291
Аћимовић д-р М.324, 418
Билимович Александар241
Благојевић д-р Видан53, 375
Бушатлић X. А.116
Влајић П. К.129
Данић д-р Данило Ј.45, 401
Доганџић Гојко35
Ђукнић М. И.59
Живановић д-р Тома1
Зуглија д-р Срећко23
Јаблановић д-р Ј.456
Јанковић д-р Драг.105
Јовановић д-р Јанићије51
Јовановић Слободан224
Константиновић Милан202, 447
Костић д-р Л. М.363, 465
Кречковић Р.385
Крстић Витор212
Милојевић Драгомир216
Митровић д-р Чед.161
Недељковић д-р Милорад97, 476
Новак Лујо371
Пахоруков Николај222, 382, 452
Перић М. Живојин68, 237, 302, 387, 399
Пешуновић Душан3
Поповић д-р Реља200
Пржић Илија237, 239, 397
Радовановић Љубомир68, 146
Симић М.238
Спекторски д-р Јевгеније139, 470
Стефановић Јован125
Стефановић д-р Јован275, 315, 427
Суботић д-р Душан81, 180, 257
Тасић д-р Ђорђе65, 132, 195, 226, 285, 330, 394, 399, 400